test ze statystyki indukcyjnej[2], To jest wersja html pliku http://www

Pobierz dokument
test.ze.statystyki.indukcyjnej.2.to.jest.wersja.doc
Rozmiar 37 KB

Test ze statystyki

Zadanie 1

Badano umiejętność autoprezentacji przed i po zakończeniu specjalistycznego kursu. Wśród

badanych 15 osób sędziowie kompetentni stwierdzili wzrost umiejętności u 10 osób, a spadek u

dwóch. W trzech przypadkach poziom umiejętności nie zmienił się .

T obliczone (dla alfa = 0.05) wyniosło 16. Jak decyzję należy podjąć

A. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

B. Odrzucamy hipotezę zerową na korzyść alternatywnej

C. Zbyt mało danych, by podjąć decyzję

D. Dane nie są precyzyjne - brak decyzji

Zadanie 2

W teście homogeniczności wariancji odrzucono hipotez zerową na poziomie alfa = 0,05. Grupa

o większej wariancji analizowanej cechy liczyła 9 osób, a grupa o mniejszej wariancji

analizowanej cechy liczyła 21 osób, Wartość obliczonej statystyki F była:

A. większa lub równa 2,45

B. mniejsza od 2,45

C. większa lub równa 3,37

D. mniejsza od 3,37

E. większa lub równa 2,45 i mniejsza od 3,37

Zadanie 3

Badano poziom neurotyzmu u studentów dwóch różnych kierunków. W badaniu wzięło udział

po 10 wylosowanych osób (łącznie 20). Poziom neurotyzmu ustalono przy pomocy pewnej skali

interwałowej. Hipotez o zależności poziomu neurotyzmu od realizowanego kierunku studiów

weryfikowano na poziomie alfa=0.05. Wyliczona wartość wynosiła 2,65.

Która z wymienionych decyzji jest prawidłowa:

A. Odrzucamy hipotezę zerową na korzyść alternatywnej

B. Nie odrzucamy hipotezy zerowej

C. Zbyt mało danych do podjęcia decyzji

D. Formułujemy inną hipotez

Zadanie 4

W teście dla dwóch średnich hipotezę zerową odrzucono na korzyść prawostronnej hipotezy

alternatywnej na poziomie alfa = 0,05. Czy obliczona w tym teście statystyka Z była:

A. większa lub równa 1,64

B. mniejsza od 1,64

C. większa lub równa 1,96

D. mniejsza od 1,96

E. większa lub równa 1,64 i mniejsza od 1,96

Zadanie 5

W teście Manna Whitneya mniejsza wartość U wyniosła 12. Wartość U dla danego poziomu

istotności alfa odczytane z tablic wartości krytycznych U wynosi równie 12.

W tej sytuacji:

A. odrzucamy hipotez zerową

B. nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

C. odrzucamy hipotez alternatywną

D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 6

W teście homogeniczności wariancji odrzucono hipotezę zerową na poziomie

alfa = 0,05.

Grupa o większej wariancji analizowanej cechy liczyła 11 osób, a grupa o mniejszej wariancji

analizowanej cechy liczyła 21 osób,

Warto şobliczonej statystyki F była:

A. wi ksza lub równa 2,35

B. mniejsza od 2,35

C. wi ksza lub równa 2,77

D. mniejsza od 2,77

E. wi ksza lub równa 2,35 i mniejsza od 2,77

Przykład 7

W te cie t dla dwóch rednich t obliczone = -3,21 ; a t alfa = -3,10.

Jak decyzj statystyczn

podejmiesz:

A. Odrzucisz Ho

B. Nie odrzucisz Ho

C. Odrzucisz H1

D. Nie odrzucisz H1

0x01 graphic

Page 3

Test ze statystyki - przykład

Strona 3 z 4

Przykład 8

Porównywano poziom inteligencji u dwóch grup nastolatków pochodz cych z ró nych

rodowisk. Przebadano ok. 500 osób. W toku bada wyliczono rednie poziomy inteligencji i

odchylenia standardowe w obu grupach. Sformułuj (w uproszczeniu) hipotez zerow :

A. Poziom inteligencji zale y m.in od rodowiska

B. Miejsce zamieszkania zale y od poziomu inteligencji

C. Poziom inteligencji nie zale y od rodowiska

D. Poziom nie zale y od poziomu

Przykład 9

W badaniu z poprzedniego zadania zastosowano test Z. Obliczone Z

obl

= 3,05 .

(poz.alfa=0.05) Oznacza to, e:

A. Odrzucamy hipotez zerow na korzy şalternatywnej

B. Nie odrzucamy hipotezy zerowej

C. Zbyt mało danych do podj cia decyzji

D. Formułujemy inn hipotez

Przykład 10

W pewnych badaniach sprawdzano, czy piłkarze no ni ró ni si od koszykarzy

długo ci stopy. Zbadano 13 wylosowanych koszykarzy i 16 piłkarzy i osi gni to nast puj ce

wyniki:

REDNIA

DŁUGO Ş STOPY

ODCHYLENIE

STANDARDOWE

WARIANCJA

KOSZYKARZE

24,5

3,5

12,25

PIŁKARZE

26,5

4

16

Tabela dla poni szych pyta

1. Warto şF

obl

wynosi:

A. 0,77

B. 1,29

C. 1,62

D. 1,92

2. Wynika z tego, e wariancje w oby grupach s : (alfa=0,05)

A. Homogeniczne

B. Niehomogeniczne

C. Homogenizowane

D. Wysokie

3. Hipoteza zerowa testowana przez badaczy stóp (pedologów) brzmi

A. rednia waga badanych w obu grupach nie ró ni si

B. istotno şobserwowanego zwi zku jest poza podejrzeniem

C. redni wzrost w obu grupach ró ni si znacznie

D. rednia długo şstóp jest taka sama w obu grupach

4. Badacze w powyższym przykładzie zastosowali test, w którym obliczona warto ş

charakterystyki testowej wyniosła 1,37 (alfa=0,05). Ilo ş stopni swobody w powy szych

danych wynosi;

A. 13

B. 16

C. 27

D. 29

5. Prawidłowa decyzja statystyczna, to:

A. Odrzucamy hipotez zerow na korzy şalternatywnej

B. Nie odrzucamy hipotezy zerowej

C. Zbyt mało danych do podj cia decyzji

D. Formułujemy inn hipotez


Pobierz dokument
test.ze.statystyki.indukcyjnej.2.to.jest.wersja.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
jezioro bodenskie streszczenie, To jest wersja html pliku http://literatka
piłka nożna To jest wersja html pliku http
To jest wersja html pliku http, Prawo Administracyjne i finansów publicznych(1)
Test ze statystyki z zima 2007 grupa A[1], 1)
Test ze statystyki 2007 (z wykładu), 1)
Egzamin ze statystyki indukcyjnej 2008, Egzamin ze statystyki cz
Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie
Test ze statystyki 2007 zima grupa b, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
To jest wersja tekstowa pdf a '02'
Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie
Test ze statystyki
Test ze statystyki zima 2007 grupa A, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
2 Statystyka CO TO JEST SREDNIA
2 Statystyka CO TO JEST SREDNIA odpowiedzi

więcej podobnych podstron