pedagogika porównawcza, reforma edukacji w polsce, Zajkowski, Waliczek

Pobierz dokument
pedagogika.porownawcza.reforma.edukacji.w.doc
Rozmiar 55 KB

Anna Waliczek, Krzysztof Zajkowski

studenci I roku magisterskich studiów uzupełniających Uniwersytetu Opolskiego

Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

Kierunku: Pedagogika

Specjalności: Pedagogika pracy

Reforma edukacji w Polsce.

Rok 1989 był rokiem przełomowym w historii Polski. W wyniku nieustannej walki ludzi o poglądach postępowych został powstrzymany niemy marsz obywateli w nicość. Zaczął kształtować się nowy system społeczno-polityczny oparty na zestawie zasad formułowanych w postaci ideologii rozumianej jako całościowa, idealna koncepcja rzeczywistości. W sposób nowy patrzono w przyszłość, prawa człowieka, prawa moralne i jego światopogląd. Głoszone były hasła wolności, równości i braterstwa. „Został dokonany wybór konkretnej ideologii konstytuującej rzeczywistość w danym miejscu i czasie zależny od konkretnych uwarunkowań ustrojowych, kształtowanych przez panującą kulturę polityczną”[1].

Immanentną częścią każdego systemu polityczno- społecznego jest system oświatowy. Dlatego w latach dziewięćdziesiątych koniecznością stała się „kompleksowa i długofalowa reforma systemu edukacji, aby mogła twórczo odpowiedzieć na polskie, europejskie i globalne wyzwania cywilizacyjne oraz ludzkie aspiracje i potrzeby”[2].

Istnieje w naszym kraju dość powszechne mniemanie, że szkoła ma wysoki poziom, a nasze dzieci świetnie radzą sobie w szkołach zachodnich. Faktycznie liczba haseł zapisana w naszych programach jest znacznie większa, ale zupełnie inaczej przedstawia się sprawa stopnia opanowania materiału. Raport OECD z 1995 roku wskazuje na pojawienie się analfabetyzmu funkcjonalnego w kilku krajach europy i również w Polsce. Należy więc uznać, że reforma polskiej oświaty jest potrzebą chwili.

Reforma systemu edukacji była postulowana od 1989 roku. Oczekiwano od tego momentu demokratyzacji życia szkolnego, zmian programowych, autonomii szkół i ograniczenia kontrolnej roli nadzoru pedagogicznego. W listopadzie 1991 roku weszła w życie ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Do 1996 roku szkoły przechodziły stopniowo w gestię gmin.

Polityka oświatowa państwa w latach 1989 - 1993 miała wyraźnie charakter liberalny[3]. W odniesieniu do założeń programu szkolnego postanowiono odejść od koncepcji jednego obowiązującego programu ministerialnego, na rzecz kilku podstaw programowych do wyboru nauczyciela. Dawało to podstawę do dostosowania treści, metod i form pracy do warunków lokalnych, ograniczało funkcje kontrolne państwa dotyczące procesu nauczania a kładło nacisk na jego wyniki. Założeń jednak nie dało się wprowadzić z uwagi na wybory w 1993 roku.

W 1993 r. nowa ekipa rządowa, o lewicowej orientacji politycznej wstrzymała liberalne reformy[4]. Objęto ściślejszym nadzorem realizację wytycznych programowych, rozbudowując sprawozdawczość czy ograniczając wybór podręczników. Przekazano finansowanie szkół gminom, jednak nie zapewniono im dostatecznych środków na ich finansowanie, przy zapewnieniu sobie wpływu na zarządzanie szkołami.

Właściwą reformę szkolnictwa w Polsce przeprowadzono w 1999 roku[5]. Ustawa usankcjonowała:

       tworzenie i funkcjonowanie sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,

       tworzenie i funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych,

       obowiązku szkolnego realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,

       obowiązku nauki realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych,

Ustawa regulowała również zasady działania gimnazjów niepublicznych i publicznych oraz sposób ich finansowania.

W momencie wprowadzania reformy szkolnej była pełna świadomość, że „rozpoczęte dzieło ma wymiar historyczny nie tylko ze względu na dokonującą się w Polsce transformację ustrojowo- ekonomiczną, ale ze względu na nowe obszary podmiotowych potrzeb człowieka, który stanął przed wyzwaniem cywilizacji przełomu wieków[6]”. Celem tych działań było:

      podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego,

      wyrównanie szans edukacyjnych,

      sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia,

Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie kształcenia średniego i wyższego było najważniejszym priorytetem. Drogą do osiągnięcia celu było utworzenie gimnazjum i przedłużenie o rok obowiązku kształcenia ogólnego a tym samym przesunięcie decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Ponadto objęto grupy dzieci i młodzieży w tej samej fazie rozwoju psychicznego i fizycznego wspólnymi etapami kształcenia, co powala na dostosowanie pracy szkoły do specyficznych potrzeb danej grypy wiekowej. Jest to ważny element reformy i poprawienia jakości pracy szkoły i daje takie korzyści jak:

        możliwość dostosowania metod pracy do potrzeb danej grupy wiekowej,

        możliwość dostosowania bazy lokalowej i wyposażenia szkoły oraz pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów,

        stworzenie w szkole atmosfery potrzebnej na danym etapie rozwoju- od opieki do wspierania w samodzielności,

        zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w odpowiedzi na zagrożenia właściwe dla danego okresu rozwojowego,

        zgromadzenia kadry wyspecjalizowanej w pracy na danym etapie edukacyjnym,

W drugim etapie reformy, we wrześniu 2002 r powstały licea profilowane, w których kształcić się ma 80 % uczniów danego rocznika[7], uzyskując wykształcenie średnie. Założono, że ponad 45 % absolwentów liceów będzie kontynuować naukę w szkołach wyższych. W ten sposób w 2005 roku około 45 % młodzieży będzie uzyskiwać wyższe wykształcenie[8].

Drugim ważnym elementem reformy było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Założono, że każde dziecko winno mieć równe szanse i możliwości dostępu do edukacji, zależne jedynie od jego uzdolnień i zainteresowań[9]. Barierą dla tych szans nie może być status materialny jego rodziców jak również ich wykształcenie czy też miejsce zamieszkania. Przeszkodą nie mogła być też niepełnosprawność dziecka . Pomocą w przezwyciężaniu tych barier miał być system wsparcia rodziców, system stypendialny, oraz „wprowadzenie rozwiązań prawnych na rzecz tworzenia warunków integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”[10]. Ważnym założeniem było również ujednolicenie poziomu szkół funkcjonujących w różnych środowiskach, na wsi i w mieście oraz udostępnienie uczniom pracowni komputerowych oraz językowych. Założono również, że każdy uczeń gimnazjum będzie posiadał umiejętność posługiwania się komputerem.

Trzecim celem reformy była poprawa jakości edukacji. Wiązało się to przede wszystkim ze:

             zmianą programów nauczania,

             zwiększenia wychowawczej roli szkoły,

             lepszym przygotowaniu absolwentów do dorosłego życia,

             przygotowaniu absolwentów do stałego, ustawicznego kształcenia się.

Nowy ustrój szkolny jest dostosowany do etapów rozwoju dziecka i prowadzi do oddzielenia dzieci młodszych od młodzieży. W szkole podstawowej szczególny nacisk położony jest na działalność wychowawczą i ogólne zrozumienie świata[11]. W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym[12]. Reforma położyła większy nacisk na zdobywanie umiejętności przez uczniów, a nie na wiedzę encyklopedyczną, nie przydatną w codziennym życiu. Nowe programy nauczania zostały tak skonstruowane, aby wyposażyć absolwenta w kluczowe umiejętności konieczne w dorosłym życiu[13]:

            umiejętność uczenia się,

            komunikacji interpersonalnej,

            pracy zespołowej,

            twórczego rozwiązywania problemów,

            sprawnego posługiwania się komputerem,

            biegłą znajomość języków,

Gruntowna przebudowa szkolnictwa zawodowego opartego na liceach profilowanych i dwuletnich szkołach zawodowych, dających kwalifikacje o szerokim profilu, pozwoli w dalszym toku kształcenia na szybkie opanowanie zawodu, a w razie potrzeby stwarza możliwość przekwalifikowania się do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Absolwenci dwuletnich szkół zawodowych uzyskali możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości poprzez wprowadzenie dwuletniego liceum uzupełniającego. Największym jednak osiągnięciem będzie wprowadzenie systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Celem takiego rozwiązania jest uzyskanie większej drożności ustroju szkolnego, porównywalność świadectw oraz nadanie egzaminom funkcji diagnostycznej i preorientacyjnej.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że mimo założeń, reforma jest procesem, działaniem żmudnym i długotrwałym. Oprócz zmian struktury szkolnictwa, koncepcji kształcenia, programów, systemów oceniania, musimy zmieniać mentalność ludzi. Sojusznikami szkół powinni stać się rodzice, którzy muszą uzyskiwać coraz większy wpływ na obraz samej szkoły. Ważna jest tu postawa rodziców wobec szkoły ale i szkoły wobec rodziców. Naturalnym sojusznikiem szkół są samorządy lokalne, które w dużej mierze finansują ich działalność.

Innym ważnym elementem jest na pewno możliwość tworzenia oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami i marzeniami uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. W tym przypadku elementem stałym jest podstawa programowa, która zawiera kanon niezbędnych treści do realizacji przez nauczyciela, a daje mu prawo tworzenia programów przedmiotowych, bloków przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych. Tak więc szkoła ustala zestaw programów nauczania oraz szkolny program wychowawczy, co w dużej mierze rzutuje na jej autonomię.

W pierwszym okresie funkcjonowania reformy niewielu nauczycieli zbudowało swoje programy dydaktyczne. Wymaga to od autora dużej wiedzy pedagogicznej jak i przedmiotowej oraz wielu umiejętności takich jak: efektywna współpraca w grupie, twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętności określenia kierunku rozwoju własnego i szkoły, określenie jej specyfiki i potrzeb środowiska.

Szkolny program wychowawczy musi posiadać każda szkoła od 1 września 1999 roku. Jednak program ten jest zależny od potrzeb wynikających ze środowiska uczniowskiego, dotychczasowych doświadczeń, koncepcji wychowania realizowanych przez rodziców dzieci. Dlatego niezbędna jest tu współpraca całego środowiska tj. nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Taka współpraca gwarantuje powstanie programu realnego i rzeczywiście realizowanego.

Reforma edukacji wprowadziła również nowy element jakim jest ocenianie wewnętrzne, zależne od szkoły i ocenianie zewnętrzne- egzaminy. Ocenianie wewnętrzne to proces długotrwały, ulegający zmianom. Zmiany te musza być akceptowane przez uczniów i ich rodziców. W reformującej się szkole wprowadzone zostało również ocenianie wspierające, które ma na celu pokazanie uczniowi, w czym i jakie zrobił postępy. Ocenianie takie nie może polegać na wyszukiwaniu błędów i uchybień. Jest to droga do wyeliminowania dotychczasowego sposobu oceniania uczniów, który uważany jest za zbyt represyjny, wywołujący lęk, powodujący u uczniów stany stresowe i uczenie się pod egzamin pod oczekiwania nauczyciela. Egzaminy zewnętrzne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Komisje Okręgowe. Pod koniec szkoły podstawowej, w klasie szóstej, odbywa się sprawdzian kompetencyjny, którego celem jest diagnoza osiągnięć i deficytów ucznia. Po zakończeniu gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. Innym egzaminem zewnętrznym będzie egzamin maturalny, który budzi wiele kontrowersji oraz egzaminy zawodowe.

Należy stwierdzić, że reforma szkolnictwa jest procesem długotrwałym i wymagającym stale rosnących nakładów budżetowych. Celem strategicznym reformy obecnego systemu edukacji w Polsce jest osiągnięcie standardów Unii Europejskiej, co nie będzie możliwe, jeśli na oświatę i szkolnictwo wyższe przeznaczać się będzie mniej niż około 6% PKB w najbliższych latach i ok. 8% w perspektywie lat 2015-2020[14]. Podstawowym warunkiem rozwoju edukacji w Polsce jest określenie jej prognozy oraz opracowanie kompleksowego i perspektywicznego programu polityki edukacyjnej i reformy systemu edukacji, która jest społeczną wartością, podstawowym prawem człowieka oraz kapitałem ludzkim i nadzieją.

[1] Kowalski J., Ideologiczne aspekty projektu reformy systemu edukacji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2000, nr 3-4.

[2] Banach Cz., Edukacja dziś i w perspektywie, Edukacja, Nauka, Edukacja, 2002, s. 150.

[3] Kowalski J., Ideologiczne aspekty projektu reformy systemu edukacji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2000, nr 3-4, s. 144.

[4] Tamże, s. 145.

[5] Dz. U. Nr 12 poz. 96, z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

[6] Ratajek Z., Założenia i rzeczywistość. Pierwsze oceny reformy edukacyjnej, Kwartalnik „Edukacja” nr 2, 2003 r.

[7] „Edukacja, Raport 1997- 2001”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, Reforma systemu edukacji, s. 15.

[8] Tamże, s. 15.

[9] Tamże, s. 15.

[10] Tamże, s. 15

[11] „Edukacja, Raport 1997- 2001”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, Reforma systemu edukacji, s. 16.

[12] Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Dz. U. Z 1999 r., nr 14.

[13] Tamże, s. 16.

[14] „Nowe w szkole” nr 3 /2000-2001,Kupisiewicz Cz., Banach Cz., Prognoza rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020, s. 3-6.


Pobierz dokument
pedagogika.porownawcza.reforma.edukacji.w.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka