Test ze statystyki z zima 2007 grupa A[1], 1)

Pobierz dokument
test.ze.statystyki.z.zima.2007.grupa.a.1.1.doc
Rozmiar 93 KB

Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)

Grupa A

kolokwium ze statystyki nr 1 semestr letni 2006

Imię

Nazwisko

Nr indeksu

Tok studiów

Dzienne

wieczorowe

Grupa

 1. Współczynnik korelacji rang Spearamana między liczbą randek w poprzednim tygodniu a poziomem jakości życia w 22-osobowej grupie nastolatków wynosi 0,7. Oznacza to, że:

 1. im więcej randek, tym wyższy poziom satysfakcji z życia i jest to związek dość silny, który dotyczy prawie połowy badanych, związek jest istotny statystycznie

 2. im więcej randek tym, niższy poziom satysfakcji z życia i jest to związek silny, który dotyczy 0,7 badanych, związek jest istotny statystycznie

 3. im więcej randek tym, niższy poziom satysfakcji z życia i jest to związek raczej słaby, który dotyczy prawie połowy badanych związek nie jest istotny statystycznie

 4. im więcej randek, tym wyższy poziom satysfakcji z życia i jest to związek raczej słaby, który dotyczy 0,7 badanych związek nie jest istotny statystycznie

 1. 14 sędziów kompetentnych badało nasycenie obrazka symboliką archetypową cienia i wielkiej matki. Dla archetypu cienia średnia wyniosła 2, a odchylenie standardowe 1. Natomiast dla archetypu wielkiej matki średnia wyniosła 4 i odchylenie standardowe 2. Nasycenie symboliką archetypową oceniali sędziowie kompetentni. W ocenie, którego archetypu sędziowie byli bardziej zgodni?

 1. sędziowie byli jednakowo zgodni w obu przypadkach, ponieważ współczynniki zmienności są sobie równe i wynoszą 0,8, a statystyka F=4, obser. poziom p=0,99

 2. sędziowie byli jednakowo zgodni w obu przypadkach, ponieważ współczynniki zmienności są sobie równe i wynoszą 0,5, a statystyka F=4, obser. poziom p=0,99

 3. sędziowie byli bardziej zgodni w przypadku cienia, ponieważ współczynnik zmienności dla cienia wyniósł 0,8 a współczynnik zmienności dla matki 0,5, , a statystyka F=4, obser. poziom p=0,99

 4. sędziowie byli bardziej zgodni w przypadku matki, ponieważ współczynnik zmienności dla matki wyniósł 0,5 a współczynnik zmienności dla cienia 0,8, , a statystyka F=4, obser. poziom p=0,99

3) Wskaż, które ze zdań charakteryzujących estymację przedziałową jest nieprawdziwe:

W rozkładach asymetrycznych

 1. większość obserwacji znajduje się w przedziałach położonych bliżej początku szeregu, większość cech ma wartości o niskich nominałach.

 2. w rozkładach bimodalnych -występują dwa wyraźne punkty skupienia

 3. asymetria dodatnia - punkt skupienia znajduje się przy niskich wartościach cechy

 4. asymetria ujemna - punkt skupienia znajduje się przy niskich wartościach cechy.

4) Sporządzono tablicę niezależności wyników badania farmakologicznego, która dotyczyła doświadczenia polegającego wpływu pewnego preparatu na wykonanie przez szczery zadania eksperymentalnego:

Liczba szczurów

X=1: Z preparatem

X=0: Bez podania preparatu

Y=1: Wykonały zadanie

57

71

Y=0: Nie wykonały zadania

63

19

Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę przy pomocy testu chi-kwadrat,, o otępiającym działaniu preparatu na szczury.

4a) Wybierz prawidłowo sformułowaną hipotezę zerową adekwatną dla testu niezależności :

 1. dwie próbki nie pochodzą z tej samej populacji

 2. rozkłady liczebności zmiennej zależnej Y są identyczne w grupach określonych przez zmienna niezależną X, preparat nie działa na szczury otępiająco

 3. rozkłady liczebności zmiennej zależnej Y są identyczne w grupach określonych przez zmienna niezależną X, preparat działa na szczury otępiająco

 4. preparat działa na szczury otępiająco

 5. preparat działa na szczury otępiająco

4b) Wartość chi-kwadrat, liczba stopni swobody oraz obserwowany poziom p w powyższym zadaniu wynoszą odpowiednio:

 1. χ2 = 21,3> χ2kryt.=6; df=2; p=0,000, a współczynnik siły związku fi=0,4, co świadczy o tym, że preparat wpływa otępiająco na szczury i jest to związek umoarkowany

 2. χ2 = 18,3> χ2kryt.=9,5; df=4; p=0,99, współczynnik siły związku fi=0,4 jest nieistotny, co świadczy o tym, że preparat nie wpływa otępiająco na szczury

 3. χ2 = 21,3> χ2kryt.=3,84; df=1; p=0,000, a współczynnik siły związku fi=0,4, co świadczy o tym, że preparat wpływa otępiająco na szczury i jest to związek siły umiarkowanej

 4. χ2 = 21,3> χ2kryt.=3,84; df=2; p=0,000, współczynnik siły związku fi=0,4 jest nieistotny, co świadczy o tym, że preparat wpływa otępiająco na szczury

5) Badano pewna grupę osób przed i po terapii ze względu na poziom agresji i neurotyzmu

LP

Płeć

Płeć

Wyniki przed terapią

 

Wyniki po terapii

 

LP

Płeć_01

Płeć

X1-poziom neurotyzmu

Y1-poziom agresji

X2-poziom neurotyzmu

Y2- poziom agresji

1

1

K

78

50

75

45

2

1

K

83

51

80

45

3

1

K

76

55

73

45

4

1

K

65

56

62

45

5

1

K

80

60

77

57

6

1

K

81

60

79

56

7

1

K

81

60

79

57

8

0

M

90

70

85

57

9

0

M

67

65

65

55

10

0

M

75

70

70

50

11

0

M

76

70

73

50

12

0

M

76

60

73

45

13

0

M

76

60

72

45

14

0

M

91

89

80

60

15

0

M

87

87

80

60

Czy u kobiet i mężczyzn poziom neurotyzmu przed terapią jest taki sam? Zweryfikuj hipotezę na poziomie istotności równym α=0,05.

5a) Wybierz prawidłowo postawione hipotezy:

  1. H0: dwie próbki pochodzą z tej samej populacji, H1: średnia dla mężczyzn jest znacząco wyższa

  2. H0: Średnie dla kobiet i mężczyzn są identyczne, H1: średnia dla mężczyzn jest znacząco wyższa

  3. H0: Rozkłady neurotyzmu dla kobiet i dla mężczyzn są identyczne, H1: Rozkłady neurotyzmu dla kobiet i dla mężczyzn różnią się istotnie

  4. H0: Rozkłady neurotyzmu dla kobiet i dla mężczyzn są identyczne, H1: Rozkłady neurotyzmu dla kobiet i dla mężczyzn nie różnią się istotnie

5b) Na poziomie istotności równym α=0,05 porównaj zróżnicowanie wyników u kobiet i mężczyzn w zakresie neurotyzmu przed terapią.

 1. Kobiety i mężczyźni charakyteryzują się podobna zmiennością, ponieważ F=4, p>0,05

 2. Męzczyxni są znacznie bardziej zróżnicowani niż kobiety, ponieważ wariancje dla mężczyzn i kobiet wynosza odpowiednio: 73,1 i 36,6, F=4, df1=7, df2=6, p=0,04

 3. Mężczyźni są podobnie zróżnicowani pod względem neurotyzmu jak kobiety, ponieważ wariancje dla mężczyzn i kobiet wynoszą odpowiednio: 73,1 i 36,6, F=2, df1=7, df2=6, p>0,05

 4. Mężczyźni nie są podobnie zróżnicowani pod względem neurotyzmu jak kobiety, ponieważ wariancje dla mężczyzn i kobiet wynoszą odpowiednio: 73,1 i 36,6, F=2, df1=7, df2=6, p<0,05.

5c) Zweryfikuj na poziomie istotności α=0,05 hipotezę, że terapią u kobiet zmniejsza poziom neurotyzmu.

Wybierz prawidłowo sformułowane hipotezy:

 1. H0: dwie próbki pochodzą z tej samej populacji, H1: średnia dla kobiet po terapii jest znacząco wyższa

 2. H0: przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet są identyczne, H1: przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet nie są identyczne,

 1. H0: przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet są identyczne, H1: przeciętne wyniki po terapii u kobiet nie są znacząco niższe,

 1. H0: przeciętne wyniki po terapii u kobiet nie są znacząco niższe, H1: przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet są identyczne

5d) Wybierz prawidłową i najpełniejsza odpowiedź:

 1. przeciętne wyniki po terapii u kobiet nie są znacząco niższe, ponieważ średnie dla neurotyzmu u kobiet przed terapią i po terapii wynosiły odpowiednio: 77,8 oraz 75, średnia różnica była równa 2,7, odchylenie standardowe różnic 0,5, statystyka empiryczna te=14,72, df=6, p<0,05, t kryt.=1,94

 2. przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet nie są identyczne, ponieważ średnie dla neurotyzmu u kobiet przed terapią i po terapii wynosiły odpowiednio: 77,8 oraz 75, średnia różnica była równa 2,7, odchylenie standardowe różnic 0,5, statystyka empiryczna te=14,72, df=6, p>0,05, t kryt.=1,94

 3. przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet są identyczne, ponieważ średnie dla neurotyzmu u kobiet przed terapią i po terapii wynosiły odpowiednio: 78 oraz 76, średnia różnica była równa 2,7, odchylenie standardowe różnic 0,5, statystyka empiryczna te=1,472, df=6, p>0,05, t kryt.=1,94

 4. przeciętne wyniki przed i po terapii u kobiet nie są identyczne, ponieważ średnie dla neurotyzmu u kobiet przed terapią i po terapii wynosiły odpowiednio: 77,8 oraz 75, średnia różnica była równa 2,7, odchylenie standardowe różnic 0,5, statystyka empiryczna te=1,472, df=6, p>0,05, t kryt.=2,45

5e) Wybierz prawidłową lub najpełniejszą odpowiedź :

  1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi r=0,998, statystyka empiryczna te=30,7, liczba stopni df=5, obserwowany poziom istotności p<0,01. Oznacza to dodatnią, istotną korelację statystyczną - zależność można uogólniać na populacje generalną, przy założonym poziomie istotności α=0,05.

  2. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi r=0,5, statystyka empiryczna te=30,7, liczba stopni df=5, obserwowany poziom istotności p<0,01. Oznacza to dodatnią, istotną korelację statystyczną - zależność można uogólniać na populacje generalną, przy załozonym poziomie istotności α=0,05.

  3. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi r=0,998, statystyka empiryczna te=30,7, liczba stopni df=5, obserwowany poziom istotności p>0,05. Oznacza to dodatnią korelację statystyczną - ale zależności nie można uogólniać na populacje generalną, przy założonym poziomie istotności α=0,05.

  4. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi r=0,998, statystyka empiryczna te=30,7, liczba stopni df=5, obserwowany poziom istotności p<0,01. Oznacza to dodatnią korelację statystyczną - ale zależności nie można uogólniać na populacje generalną, przy założonym poziomie istotności α=0,05.

5


Pobierz dokument
test.ze.statystyki.z.zima.2007.grupa.a.1.1.doc
Rozmiar 93 KB

Wyszukiwarka