Badanie współczynnika lepkości powietrza, LAB8

Pobierz dokument
badanie.wspolczynnika.lepkosci.powietrza.doc
Rozmiar 72 KB

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

W GLIWICACH

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA

LEPKOŚCI POWIETRZA

WYKONALI :

Brzeziński Stefan

Mazgaj Eugeniusz

Wprowadzenie.

Przez pojęcie płynu rozumie się zarówno ciecze , jak i gazy .Istotną rolę podczas przepływów płynu przez przewody odgrywa jego lepkość , zwana też tarciem wewnętrznym . Powstaje ona na skutek ruchów cieplnych cząsteczek oraz sił międzycząsteczkowych . Współczynnik lepkości jest liczbowo równy sile , z jaką trą o siebie dwie warstewki cieczy o powierzchni 10x01 graphic
, przesuwające się względem siebie z gradientem prędkości 1/s. Jednostką współczynnika lepkości jest 0x01 graphic

Ruch płynu , który posłużył do określenia współczynnika lepkości , nazywamy ruchem warstwowym , czyli laminarnym . Nazwa ta pochodzi stąd , że możemy wyróżnić warstewki poruszające się z różnymi prędkościami , w zasadzie nie mieszając się ze sobą . Rozpatrując przepływ pewnego płynu przez cienką rurkę o długości l , wywołany niewielką różnicą ciśnień 0x01 graphic
na jej końcach całkowita objętość płynu przepływającego laminarnie przez rurkę w czasie t określona jest równaniem Hagena-Poiseuille'a :

0x01 graphic

Przy opisie przepływu płynu wprowadza się często pojęcie średniej prędkości przepływu 0x01 graphic
definiowanej z natężenia przepływu J :

0x01 graphic
gdzie ,

v - objętość płynu , która przepłynęła przez poprzeczny przekrój rury o promieniu r w czasie t .

0x01 graphic

Ważnym bezwymiarowym współczynnikiem charakteryzującym przepływy płynów oraz ruch ciał w płynach jest tzw. liczba Reynoldsa :

0x01 graphic
gdzie

- oznacza gęstość płynu .

Można wykazać , że Re odpowiada stosunkowi pracy zużytej na przyśpieszenie jednostki objętości cieczy do prędkości v do pracy wykonanej dla pokonania sił oporu lepkiego . Warto zauważyć , że do przepływów laminarnych stosuje się prawo Bernoulliego . Prawo to mówi , że w dowolnym punkcie rury suma ciśnienia zewnętrznego p , hydrodynamicznego 0x01 graphic
oraz hydrostatycznego 0x01 graphic
jest wielkością stałą

0x01 graphic
,

gdzie g oznacza przyśpieszenie grawitacyjne .

ZJAWISKO PRZENOSZENIA W GAZACH.

Ruch cząsteczek gazu jest ruchem chaotycznym . Do opisu zachowania się cząsteczek można stosować jedynie prawa statystyczne , co oznacza , że musimy posługiwać się pojęciem uśrednionej wartości prędkości cząsteczek , średniej drogi swobodnej ( tj. drogi cząsteczki między dwoma kolejnymi zderzeniami ) , średniej liczby zderzeń , średniej energii itp.

Średnią prędkość poruszania się cząsteczek gazu można obliczyć stosując prawo rozkładu prędkości cząsteczek podane przez Maxwella :

0x01 graphic

gdzie T oznacza temperaturę gazu , jego masę molową , R uniwersalną stałą gazową . Jak widać , średnia prędkość cząsteczek zależy od temperatury gazu i jego rodzaju .

Chaotyczny ruch cieplny cząsteczek umożliwia zaistnienie tzw. zjawisk transportu , związanych z przenoszeniem przez cząsteczki masy , pędu i energii . Do zjawisk tych zaliczamy :

a) dyfuzję (transport masy)

b) przewodnictwo cieplne ( przenoszeniem energii)

c) lepkość ( związaną z poprzecznym transportem pędu ) .

Korzystając z założeń kinetycznej teorii gazów współczynnik lepkości gazu zależy jedynie od rodzaju gazu i jego temperatury , a nie zależy od ciśnienia , pod którym on się znajduje .

OPIS METODY POMIAROWEJ.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie bezwzględnego współczynnika lepkości powietrza , określenie charakteru przepływu gazu przez rurkę kapilarną z wartości liczby Reynoldsa , a także obliczenie z wartości wyznaczonej lepkości średniej drogi swobodnej , średniej liczby zderzeń oraz efektywnej średnicy cząsteczek .

Lepkość powietrza wyznaczamy mierząc czas przepływu określonej objętości gazu przez rurkę kapilarną i korzystając z prawa Hagena-Poiseuillea.

Jeden koniec rurki kapilarnej o znanej długości i średnicy wewnętrznej łączy się z filtrem osuszającym powietrze wciągane do układu oraz jednym z ramion manometru . Drugi koniec kapilary łączy się z drugim ramieniem manometru oraz dużą butlą szklaną zawierającą wodę . Butla zamknięta jest korkiem służącym do napełniania butli wodą . Po otwarciu zaworu przy dnie butli zaczyna z niej wypływać woda do podstawionej menzurki , a na skutek tego obniża się ciśnienie powietrza w butli . W ten sposób zostaje między końcami kapilary wytworzona różnica ciśnień

0x01 graphic
, którą wyznacza się za pomocą manometru . Jeżeli różnica poziomów cieczy manometrycznej wynosi h , a jej gęstość 0x01 graphic
, to

0x01 graphic

Wartość tę należy wstawić do prawa Hagena-Poiseuille'a .Ponieważ wzór ten stosuje się tylko dla niewielkiej różnicy ciśnień oraz przepływu laminarnego płynu , należy w pierwszej kolejności wyznaczyć wartość liczby Reynoldsa , a ponadto dobrać tak prędkość wypływu wody z butli aby zapewnić takie warunki .

PRZEBIEG ĆWICZENIA.

1.Napełniamy butlę wodą do 2/3 jej pojemności .

2.Otwieramy zawór butli i ustalamy szybkość wypływu wody odpowiadającą różnicy poziomu wody w manometrze ok. 3 cm .

3.Po ustaleniu się prędkości wypływu mierzymy czas odpowiadający wypłynięciu z butli 0x01 graphic
wody .

4.Pomiary powtarzamy 10-krotnie , każdorazowo wlewając wodę z menzurki ponownie do butli w celu zapewnienia stałej w każdym pomiarze prędkości wypływu .

5.Dla każdego pomiaru obliczamy współczynnik lepkości powietrza.

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
- gęstość wody .

6.Obliczamy średnią ważoną współczynnika lepkości powietrza oraz błąd jego wyznaczania .

7.Obliczamy średnią drogę swobodną cząsteczek powietrza :

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
- gęstość powietrza

0x01 graphic

0x01 graphic
- średnia prędkość cząsteczek powietrza

0x01 graphic

0x01 graphic
- masa molowa powietrza ,

0x01 graphic
- stała gazowa .

8.Obliczamy średnicę efektywną cząsteczek powietrza :

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
- stała Boltzmanna .

9.Obliczamy błędy wyznaczania średniej drogi swobodnej oraz średnicy efektywnej cząsteczek powietrza.


Pobierz dokument
badanie.wspolczynnika.lepkosci.powietrza.doc
Rozmiar 72 KB

Wyszukiwarka