Finanse publiczne - zestaw 1, Przykładowe zestaw zagadnień/pytań do egzamin:

Pobierz dokument
finanse.publiczne.zestaw.1.przykladowe.zestaw.doc
Rozmiar 42 KB

  1. Scharakteryzuj funkcje finansów publicznych

Funkcja alokacyjna - jej istota polega na tym, że fundusze publiczne są narzędziem alokacji zasobów. Alokacja dokonuje się w związku z dwojakimi zadaniami stawianymi przed państwem (zadania publiczne i zadania społeczne)

Funkcja redystrybucyjna - gromadzenie środków finansowych przez określony fundusz i rozdzielanie ich określonym podmiotom. Jest realizowana w formie pieniężnej.

Funkcja stabilizacyjna - zapewnienie pełnego wykorzystania czynników produkcji. Najczęściej wykorzystuje się podatki i wydatki.

  1. Scharakteryzuj stronę dochodowa budżetu państwa

Środki finansowe gromadzone są na rachunkach funduszy publicznych przyjmują przede wszystkim formę dochodów. Ich istota polega na tym, że źródłem dochodów publicznych są dochody innych podmiotów oraz że przejęcie ich przez władze publiczne ma charakter ostateczny. Najważniejszymi dochodami budżetu państwa są: podatki od działalności gospodarczej podmiotów o różnym statusie organizacyjno-prawnym, podatki od dochodów ludności ,cła, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa, wpłaty z zysku NBP, wpłaty z nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, dywidendy, odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych ,odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku budżetu państwa, odsetki od pożyczek krajowych i zagranicznych udzielonych z budżetu państwa, opłaty od poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa, pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz skarbu państwa, opłaty, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, inne dochody publiczne.

  1. Metody racjonalizacji wydatków publicznych

1. Metoda historyczna-wydatki publiczne danego okresu są wyznaczane poziomem i strukturą wydatków w okresie poprzednim. 2.Metoda kształtowania wydatków w zależności od potrzeb-potrzeby są nieograniczone, a wielkość środków jest ograniczona. Stosowanie zobiektywizowanych kryteriów określających potrzeby. W tej metodzie wyróżniamy: metoda popytowa i metoda podażowa. 3.Metoda ekspertów-sprowadza się do tego, że specjaliści z danych dziedzin kształtują wydatki publiczne na podstawie swojej wiedzy oraz stanu danej dziedziny zbiorowości w kraju czy też w regionie.

  1. Funkcje ubezpieczeń

Funkcja ochrony ubezpieczeniowej - jest nadrzędną funkcją ubezpieczeń. Realizowana jest zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej jak i psychologicznej. Ma ona na celu zbudowanie świadomości istnienia ochrony ubezpieczeniowej, poczucia bezpieczeństwa oraz pewności ochrony zarówno w sytuacji gdy kompensacja strat nie miała miejsca. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej oznacza dla ubezpieczającego gwarancję wypłaty świadczenia w przypadku realizacji ryzyka. 

Funkcja prewencyjna - ma na celu zmierzanie do zmniejszenia szkód losowych poprzez ograniczenie ich rozmiarów, liczebności, częstotliwości oraz możliwości zrealizowania się ryzyka. Wyróżnia się dwie formy prewencji: materialna (np. podejmowanie przez  ubezpieczającego działań zapobiegawczych) i niematerialna (udział własny ubezpieczającego w szkodzie.

Funkcja finansowa - polega na gromadzeniu przez ubezpieczyciela środków pod postacią funduszy i rezerw a także ich lokowaniu i redystrybucji (zgodnej z mechanizmem zarządzania ryzykiem)

  1. Cele i zadania funduszy celowych

Zadania: a) finansowanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalno-rentownego (emerytura, renta, zasiłki pogrzebowe, dodatki do emerytur i rent) b) finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego (np. rent i dodatków dla kombatantów, ryczałtów emerytalnych) c) refundacja określonych kosztów Fundusz Ubezpieczeń Społecznych d) refundacja ubezpieczeń zdrowotnych; Cel: realizowanie ważnych zadań państwa i samorządów

  1. Wyjaśnij pojęcia

Stagflacja- zjawisko makroekonomiczne, polegające na jednoczesnym występowaniu w gospodarce państwa zarówno znaczącej inflacji.

Skala podatkowa- wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym.

Podmiot opodatkowania- to każda osoba na której ciąży obowiązek podatkowy.

Dotacja podmiotowa-  dotacja obejmująca środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.


Pobierz dokument
finanse.publiczne.zestaw.1.przykladowe.zestaw.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka