II semestr, koło 2 test, 1

Pobierz dokument
ii.semestr.kolo.2.test.1.doc
Rozmiar 69 KB

1.)Które z poniższych nowotworów mogą produkować hormony:

> folliculoma, thecoma

> seminoma, dysgerminoma, teratoma

> leydigoma, sertolioma

> thecoma, leydigoma, sertolioma, seminoma

2.)Termin adenoplasia oznacza:

> rozlaną proliferację drobnych przewodów gruczołowych z równoczesnym zwłóknieniem zrębu

> rozplem komórek nabłonka gruczołowego

> rozplem tkanki łącznej podścieliskowej

> rozplem komórek nabłonka przewodów

3.)Rak desmoplastyczny

> to rak posiadający obfity zrąb kolagenowy, a komórki rakowe ułożone są szeregowo

> to rak włóknisty

> to rak posiadający obfite bogato komórkowe podścielisko łącznotkankowe

> naśladuje cewki i pęcherzyki gruczołowe pozbawione światła

4.)Które z wymienionych nowotworów to nowotwory nabłonkowe zróżnicowane

> guz olbrzymiokomórkowy

> brodawczak

> ziarniszczak

> rak kosmówkowy

> rak kolczystokomórkowy

5.)Pinealocytoma to:

> skąpodrzewiak

> szyszyniak

> oponiak

> ciałka piszczakowate

6.)Fibromelanomyxochondroosteadenocarcinoma to

> włókniakośluzakochrzęstniakokostniakogruczolak

> > włókniakoczerniakochrzęstniakokostniakogruczolakor ak

> włókniakoczerniakośluzakochrzęstaniakokostaniakogr uczolakorak

> włókniakoczerniakośluzakochrzęstniakogruczolakorak

7.)Przedrostek adeno- określa nowotwory wywodzące się z:

> nabłonka gruczołowego

> nabłonka rogowaciejącego

> nabłonka wielowarstwowego

> tkanki barwnikotwórczej

8.)Przerost jest zmianą

> transformacyjną

> regresywną

> ilościową

> jakościową

9.)Struma aberrans glandulae suprarenalis to:

> przykład neoplasma malignum

> przykład dysplazji

> przykład dysembrioplazji

> przykład neoplasma benignum

10.)Termin hyperplasia oznacza

> wzrost masy i rozmiaru komórek

> wzrost liczby komórek

> wzrost aktywności życiowej komórek

> proliferację komórek

11.)Termin epithelioplasia oznacza

> rozplem komórek nabłonka przewodów

> rozplem tkanki łącznej podścieliskowej

> rozszerzenie przewodów gruczołowych

> rozlaną proliferację drobnych przewodów gruczołowych z równoczesnym zwłóknieniem zrębu

12.)Termin hypertrophia vicaria oznacza

> przerost wyrównawczy

> przerost zastępczy

> przerost jednego narządu parzystego, po usunięciu drugiego

> przerost czynnościowy

13.)Zdjęcie 33 przedstawia

> reticulosarcoma

> cystis epidermoidalis

> mastocytoma

> leucaemia myelogenes

14.)Zmniejszone przyleganie komórek nowotworowych do podłoża ułatwia ich

> usunięcie chirurgiczne

> przenikanie

> niekontrolowane namnażanie

> migrację

15.)Nephroblastoma to:

> nowotwór łagodny nerki

> adenomyosarcoma

> nowotwór złośliwy nerki

> tworzy dwa rodzaje utkania - zarodkowe kanały gruczołowe oraz białaczkowy rozplem limfocytów

16.)Zdjęcie 56 przedstawia

> warstwę najgłębsza ziarniny

> podścielisko łącznotkankowe nowotworu

> naczyniaka zwykłego

> warstwę naczyniową ziarniny

17.)Zdjęcie 40 przedstawia

> histiocytic sarcoma

> reticulosarcoma

> lymphoma malignum

> mastocytoma

18.)Komórki Reed Sternberga występują w obrębie:

> lymphogranulomatosis maligna

> myeloma multiplex

> thymoma

> lymphoma malignum centrocyticum

19.)Zdjęcie 30 przedstawia

> melanoma amelanoticum

> melanofibroma

> histiocytoma

> melanoma

20.)Białaczka eozynocytowa wywodzi się z

> granulocytów obojętnochłonnych

> granulocytów kwasochłonnych

> granulocytów zasadochłonnych

> megakariocytów

21.)Każdy nowotwór wywodzący się z mezenchymy to mięsak. Każdy nowotwór wywodzący się z nabłonka to rak:

> oba zdania są prawdziwe

> zdanie drugie jest fałszywe a pierwsze prawdziwe

> zdanie pierwsze jest prawdziwe a drugie fałszywe

> oba zdania są fałszywe

22.)Cysta prawdziwa powstaje z

> zatkanych przewodów gruczołowych

> mieszków włosowych

> rozrostu naskórka połączonego z nadmiernym rogowaceniem

> nadmiernej wakuolizacji lub parakeratozy komórek warstwy ziarnistej naskórka

23.)Komórki nowotworowe różnią się od komórek prawidłowych

> mniejszym zapotrzebowaniem na substancje odżywcze

> zaburzeniami różnicowania się komórek

> krótszym okresem życia

> zaburzeniami komunikacji pomiędzy komórkami i przylegania do podłoża

24.)Teleangiectasis maculosa to

> plamista rozstrzeń naczyń włosowatych

> forma śródbłoniaka

> forma naczyniaka jamistego

> naczyniak limfatyczny torbielowaty

25.)W klasycznym przebiegu onkogenezy wyróżnia się etapy:

> indukcji promotora

> promocji

> inicjacji

> aktywacji onkogenu

> progresji

> kodowania antyonkogenów

26.)Termin dysembrioplazja oznacza

> zmianę architektoniki narządu zachodzącą w życiu płodowym podczas okresu organogenezy

> zmianę architektoniki narządu rozwijającą się w wyniku zaburzeń równowagi hormonalnej

> zmiany powstające podczas rozwoju embrionalnego doprowadzające do zniekształcenia płodu

> zmiany dysplastyczne w błonie śluzowej macicy uniemożliwiające prawidłowy rozwój płodu

27.)Nowotwór łagodny charakteryzuje

> niski stopień zróżnicowania komórek

> naciekający typ wzrostu

> szybki wzrost

> ekspansywny typ wzrostu

28.)Naczyniak jest nowotworem wywodzącym się z

> z naczyń zatokowych

> z przydanki naczyń włosowatych

> komórek błony środkowej naczyń krwionośnych

> komórek śródbłonka

29.)Zdjęcie 23 przedstawia

> gruczolaka

> przerost komórek gruczołowych

> rozplem komórek gruczołowych

> gruczolakoraka

30.)Rogowiec kolczystokomórkowy

> jest wynikiem przerostu włókien kolagenowych w procesie tworzenia blizny

> to rozrost naskórka połączony z gromadzeniem się mas rogowych w świetle zmiany

> to rozrost brodawczakowaty z przewagą warstwy kolczystej

> to rozrost warstwy kolczystej naskórka połączony z wakuolizacją komórek warstwy ziarnistej

31.)Dermoides to:

> przykład dysembrioplazji

> przykład dysplazji

> przykład neoplasma benignum

> przykład neoplasma malignum

32.)Brodawczak to nowotwór:

> złośliwy wywodzący się z tkanki łącznej

> miejscowo złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej

> łagodny pochodzenia łącznotkankowego

> łagodny wywodzący się z tkanki nabłonkowej

33.)Chondroma to:

> błędniak

> przemieszczak

> żadne z wymienionych

> skórzak

34.)Klasyfikacja nowotworów opiera się na zasadzie:

> pochodzenia tkanek

> obrazie mikroskopowym

> obecności zmian wstecznych

> zachowaniu się guza w tkankach

> wyglądzie makroskopowym

35.)Rak desmoplastyczny to rak

> wytwarzający śluz

> włóknotwórczy

> w którego miąższu tworzą się torbiele

> w którym zrąb ulega szkliwieniu

36.)Zaznacz nazwę łacińską określenia erytroza

> erythroblastosis

> haemangioperictoma

> immunocythoma

> plasmocytoma multiplexmyelogenes

37.)Hygroma to

> kłębczak

> naczyniak limfatyczny torbielowaty

> śródbłoniak

> plamista rozstrzeń naczyń włosowatych

38.)Zdjęcie 36 przedstawia

> adenoma

> adenocarcinoma

> carcinoma basocellulare

> carcinoma planoeptheliale

39.)Carcinoma to

> określenie nowotworu złośliwego wywodzącego się z tkanek pochodzenia nabłonkowego

> określenie każdego nowotworu złośliwego

> określenie nowotworu złośliwego wywodzącego się z tkanek pochodzenia mezenchymalnego

> określenie złośliwej formy włókniaka

40.)Termin cystoplasia oznacza

> rozlaną proliferację drobnych przewodów gruczołowych z równoczesnym zwłóknieniem zrębu

> powstawanie torbieli w wyniku znacznego rozszerzenia przewodów gruczołowych

> tworzenie się licznych cyst epidermoidalnych

> rozplem tkanki łącznej podścieliskowej

Pytania, które jeszcze pamiętamy:

-zmiany postępowe to...

-rozrosty nowotworowe (??)

-przez co jest wydzielany TNF

-które raki produkowały hormony

-co to jest ziarnina

-który etap ziarninowania robi co

-cechy charakt złośliwych

-od czego zależy szybkość wzrostu guza

-per primam intentionem

-per secundam intentionem

-które z poniższych bajerów to sysplazja

-skórzak

-hamartoma to

-który z poniższych nie jest fibromą

-które z poniższych to tłuszczaki

-przetłumaczyć jakąś mega długą nazwę: włókniakoczerniakośluzako...cośtam

-co to anaplazja

-co to kataplazja

-które z kom są stabilne

-nowotwór niezłośliwy - któe zdanie jest prawdziwe

-rodzaje przerzutu

-zmiany w kom nowotworu złośliwego(np.polynukleosis)

-czy kom rakowe produkują same zrąb czy korzystają z otoczenia, to samo z kom mięsakowymi

-jakiego nowotw jest złośliwą formą sarcoma neurogenes

-co to są nowotw desmoplastyczne (coś o produkcji zrębu i śluzu)

-jak nazywa się nowotwór zaw melaninę (odpowiedzi jakieś z dupy, bo oprócz melanoma była jeszcze jakaś długa nazwa, którą też trzeba zaznaczyć)

-jak jest po polsku myoleioma

-zębiak złożony to...

-haemangioma simplex to... i z czego się wywodzi

-brodawczak to... i jakiego jest pochodzenia

-guz Stickera

kk. międzymitotyczne,(zdolność podziału)

-caro luxurians (w której fazie ziarniny)

-wzrost objętości narządu jest wynikiem (ok 7 możliwości: hyperplasia, hypertophia, metaplazja, dysplazja, naprawa, odrost),

-anaplazja,

-cystis vera,

-carcinoma (znaczenie),

-inwazyjność kk nowotworowych wynika z...,

-tempo wzrostu guza uzależnione jest od...,

-komórki produkujące fibronektynę,

-stan przedrakowy,

-nowotwory produkujące hormony,

-teratoma,

-papilloma wywodzi się z nabłonka...

-neurofibroma lub neurilemmoma wywodzi się z komórek...,

-lipoma (postacie),

-haemangioma capillare (z czego jest zbudowany),

-rakowiak wywodzi się z komórek...,

-mięsak (z jakich komórek się wywodzi i złośliwość)

-dziwne pytanie do zdjęcia z melanosarcoma ( rozróżnienie na hyper i hypo?)

succus cancrosus to..mleko rakowe

przebieg (etapy) onkogenezy to.. (inicjacja promocja progresja)

TAA -co to, na jakich komorkach wystepuje

które z wymienionych komórek nalezą do komórek kambialnych

ktore z wymienionych naleza do kom pomitotycznych odwracalnych

coś o błędniaku, skórzaku, przemieszczaku (podane tylko po łacinie może być)

caro luxurians - która zaburzona faza prowadzi do tego?

nerwiak poimputacyjny- czego jest przykładem?

stan przedrakowy

zapalenie w nowotworze- korzystne czy niekorzystne?(wskazac zdania parwdziwe i fałszywe)

które nowotwory wytwarzaja zrąb a które korzystają z zrębu tkanek, cos o zrębie indukowanym

podzczas nauki do poprawy przypomniały mi się pytania xD :

co to akrecja

charakterystyka kom. Reed i Sternberga

zaznacz kom labilne

rodzaje włókniaka

gdzie wyst. lipoma pendulans

ecchondroma

jakie kom ma miesak Evinga

przez co prod. jest TNF i co to jest

zdjęcia: papilloma, gruczolakorak, sarkoid fobroblastyczny,

zaznacz nowotwory nerwowe

chorioblastoma to

szyszyniak to

jakie kom wyst z ziarninie

reunio per primam to

reunio per secundam powoduje

stan przedrakowy właściwy to

zaznacz cechy kom nowotrowowych

cechy dysplazji zaznacz

co to inwazyjnosc nowotworu

nowotwor łagodny rosnie w sposób:

przykładem dysplazji jest ( i to było bardzo dziwne bo wymienione były rzeczy poza program ćwiczeń)

hyperplazja to zmiana-jaka?

płaszcz cukrowy występuje u kogo i jaka

Co pamiętam z zestawu 2:

erytrocytoza jak jest po łacinie

kachektyna

co oznacza „carcinoma”- w sensie czy raka czy mięsaka czy guza niezłośliwego, jeszcze cos innego

anaplazja

przerost- jaki rodzaj np. po wycięciu jednego z narządów parzystych

torbiel prawdziwa i rzekoma

wzrost mezofityczny

charakterystyka komórki nowotworowej

mięśniak gładkokomórkowy - ze 2 pyt odnośnie niego...

ziarninowanie- charakterystyka poszczególnych etapów

carcinoma intraepitheliale

struniak

perły rakowe Waldeyera → hyperkeratosis, parakeratosis i homogenisatio

cos o nowotworach wywodzących się z osłonek nerwowch

komórki wchodzące w skład guza z kom histiocytarnych

odontoma lub dentinoma- skład

leiomyoma i fibroma-> barwienia

współistnienie dysplazji, embriodysplazji, anaplazji i kataplazji

erytroza ? Albo policytemia

guz stickera

odrost, przerost - definicje

naprawa

komórki pomitotyczne nieodwracalne

przerost wyrównawczy

Mezezenchymalny jest mięsak a nabłonkowy rak prawda czy nie

Gojenie przez rychłozrost (po łacinie) powoduje restitutio ad integrum powrot do stanu pierwotnego regeneratio completa??itp.

Gojenie przez ziarninowanie powoduje ….

Regeneratio prowadzi do…

Reperatio prowadzi do…

Z jakiej tkanki wywodzi się mięsak mezenchymalnej nabłonkowej

Chordoma jest złośliwy lub niezłośliwy wywodzi się z

Meduloma to rdzeniak i inne nazwy

Enchondroma jest złośliwy lub nie, rośne w jamie szpikowej, jest często mylony z osteochondroma

Zebiakoszkliwiak jakie ma składniki

Cystis vera ma nabłonek, nie ma , ma ale nie musi

Fibronektyna jak działa w ziarninie

Z jakiej tkanki wywodzi się astrocytoma (z gleju)

Gąbczak wielopostaciowy z jaki ch kom i czy złośliwy czy nie

Komórki ?pomitotyczne? odwracalne to hepatocyt, nefrocyt, neuron i k mięśniowa

Anaplazja co to jest i jakich nowotworów dotyczy

Przez co produkowany jest TNF

metastases praceoses to przerzuty wykryte szybciej niż obnisko pierwotne

Fibroma wszelkie podziały i zwyrodnienia ŁaCinA!!!!

Histiocytoma

Mastocytoma

Potworniak germinalny dojrzały złośliwy czy nie i coś tam jeszcze

Co może zaburzyć ziarninowanie witamina C (wymienione też inne)

Dużo zdjęć chyba kilkanaście

Lipoma lub zdrowa tłuszczowa lub liposarcoma

Gruczoł kilka razy: gruczolak/gruczolakorak/przerost gruczołu/przerost tkanki łącznej/ nowotwory lite/ wszystkie możliwe kombinacje gruczołu/ podaje odpowiedzi bo ja pewien jestem tylko że to był gruczoł

Cysta prawdziwa

Rozpoznać czy włókniak/mięśniak/włókniakomięsak kilka preparatów włókniako-podobnych

Mastocytoma / Histiocytoma

Rak podstawnokomórkowy

Brodawczak

białaczka limfatyczna serca

guz lity jakie podścielisko i ze brak światła

histiocyty wchodzą w skład nowotworu? (mastocytoma, histiocytoma, rak histiocytowy, miesak histiocutarny)

choristoma to przykład?

Co to dysembrioplazja


Pobierz dokument
ii.semestr.kolo.2.test.1.doc
Rozmiar 69 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
II semestr, kolo 3 pytania
test 09 02 07, studia, II semestr, Psychologia rozwojowa
ekonomia kolo, Politechnika Wrocławska Energetyka, II semestr, Ekonomia
test z geologii przykładowe pytania 2, Budownictwo, II semestr, Geologia
kolo 3 pytania zrobione, weterynaria, Anatomia patologiczna, II semestr, II semestr
test KONCOWY PROTETYKA, stoma 2 rok, II semestr, prota
PATOMORFOLOGIA I KOLO, IV rok Lekarski CM UMK, Patomorfologia, patomorfologia, ćwiczenia, semestr
socjologia test, Administracja - studia, II semestr, Podstawy socjologii
Doniczki test, OGRODNICTWO UP LUBLIN, ROŚLINY OZDOBNE, ozdobne II semestr
Test od pani Beaty PP, Prywatne, Technik administracji, II semestr 2013-zima, Podstawy Prawa Pracy
test II semestr, pływanie
test z religii dla kl 6 II semestr, Katecheza, kl VI
Test z PKS wersja 2, studia mgr rok 1, I rok II semestr, prawo karno skarbowe
HKS test 1.2.3, II rok II semestr, hais zdać kolosa na 5!!

więcej podobnych podstron