LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej

Pobierz dokument
listanr5.praca.kontrolna.zaliczeniowa.dla.ii.doc
Rozmiar 16 KB

Praca kontrolna zaliczeniowa dla I roku psychologii stacjonarnej

Zadania proszę rozwiązać, podając wzory, z pomocą kalkulatora.Szczególnie ważna jest interpretacja wyników.

Zadanie.

Tę samą wylosowaną niezależnie grupę pacjentów klinicznych badano dwukrotnie - przed i po terapii, pod względem agresywności (Y1,Y2) i poziomu neurotyzmu (X1,X2). Poniższa tabela zawiera uzyskane (fikcyjne) wyniki. Pacjenci pochodzili z 3 grup terapeutycznych, w których terapeuci stosowali:

- plastykoterapię (grupa 1)

- muzykoterapię (grupa 2)

- fizykoterapię (grupa 3).

Opisać każdą z cech przy pomocy adekwatnych statystyk opisowych, zakładając, że poziom pomiaru cech jest interwałowy.

Obliczyć i zinterpretować:

- przeciętne (średnią, dominantę, medianę)

- miary rozproszenia (wariancję, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, pierwszy, drugi i trzeci kwartyl, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności)

- miary skośności

- przy pomocy średniej i odchylenia standardowego uzyskane wyniki pogrupować w trzy klasy :

* 1 kategoria - wyniki niskie

* 2 kategoria - wyniki przeciętne

* 3 kategoria - wyniki wysokie

- określić udziały liczebności poszczególnych kategorii w populacji generalnej przy pomocy statystyk adekwatnych dla skal nominalnych; wykonać diagram kołowy; określić jaki procent w populacji generalnej stanowią wyniki wysokie

- sprawdzić, czy rodzaje terapii w jednakowym stopniu różnicują neurotyzm (agresję);

- obliczyć współczynniki korelacji rang Spearmana oraz współczynniki siły związku r Pearsona między agresywnością i neurotyzmem przed i po terapii,;

- wyznaczyć linie regresji dla neurotyzmu i agresji-

- wykonać następujące wykresy:

* histogramy liczebności dla poszczególnych cech

* wykresy dystrybuanty

* wykres zależności cech X1 i Y1, X2 i Y2, X1 i X2, Y1 i Y2

- metodą graficzną wyznaczyć dominantę i medianę.

Na podstawie analiz statystycznych rozstrzygnąć problem, czy stosowana terapia faktycznie obniża poziom agresji i neurotyzmu.

Wyniki:

LP

Płeć

Grupa

Wyniki przed terapią

Wyniki po terapii

X1-poziom neurotyzmu

Y1-poziom agresji

X2-poziom neurotyzmu

Y2- poziom agresji

1

2

3

4

5

6

1

1

1

0

0

0

1

1

1

2

2

2

78

83

76

65

80

81

50

51

55

56

60

60

75

80

73

62

77

79

45

45

45

45

57

56


Pobierz dokument
listanr5.praca.kontrolna.zaliczeniowa.dla.ii.doc
Rozmiar 16 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
eGZAMIN 5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
sieci dla II roku
praca kontrolna lo semestr II
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
Opis przedmiotów i zaliczeń na II roku lekarski UMED
PRACA KONTROLNA zoohigiena, sm II
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
materiały dla II roku
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)

więcej podobnych podstron