Organy wspólnot europejskich, Organy wspólnot europejskich

Pobierz dokument
organy.wspolnot.europejskich.organy.wspolnot.doc
Rozmiar 39 KB

Organy wspólnot europejskich

 

Rada Europejska

 -pierwszy zapis pojawił się w jednolitym akcie europejskim (podany był tylko skład), później w traktacie z Maastricht (skład i nadawanie impulsu UE)

-zbiera się przynajmniej 2 razy w roku, przewodniczy jej szef ministerstwa spraw zagranicznych państwa przewodniczącego aktualnie Unii 

 

Parlament Europejski

 -jednolita procedura wyboru - był to tylko postulat, jednak nie zrealizowany, wybory od Parlamentu odbywają się wg procedur wyborczych danych krajów

-wybory bezpośrednie, posłowie zasiadają wg klucza partyjnego (nie krajowego)

-zbiera się w 2. wtorek marca

-członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego i Prezydium, uchwalają regulamin

-do Parlamentu każdy obywatel UE może składać petycje

-uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

-funkcje Parlamentu Europejskiego:

    1) uczestniczy w procedurze ustawodawczej 

    2) prawo zatwierdzania niektórych umów międzynarodowych - umowy akcesyjne i stowarzyszeniowe

    3) zatwierdza budżet

    4) udziela Komisji absolutorium na wykonanie budżetu

    5) zatwierdza przewodniczącego Komisji i Komisarza

    6) może zgłosić i wyrazić votum nieufności Komisji (większość 2/3 przy regulaminowej większości parlamentarzystów) - może być zgłaszana tylko dla całej Komisji - odpowiedzialność kolegialna

    7) mianuje Rzecznika Praw Obywatelskich (przyjmuje skargi od osób prawnych i fizycznych Unii, przeprowadza kontrole na wniosek lub z urzędu, zdaje roczne sprawozdania przed Parlamentem, może być odwołany przez ETS na wniosek Parlamentu)   

 

Rada (Ministrów, UE) Art. 202 - 210

-skład: przedstawiciele państw członkowskich w randze ministra (głównie MSZ - zależne od omawianych zagadnień - rolnictwo, bezrobocie, sprawy zagraniczne)

-przewodniczący: kolejno przez państwa członkowskie po 6 miesięcy, kolejność ustalana przez Radę na drodze jednomyślnego porozumienia

-zwoływana z własnej inicjatywy lub na wniosek członków lub Komisji

-siedzibą jest Bruksela a w IV, Vi i IX Luksemburg

-prace Rady przygotowuje Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) - szefowie stałych przedstawicielstw przy Unii w randze ambasadora, zajmują się szeroko pojętą koordynacją  - wypracowywaniem jednomyślności w sprawach omawianych później przez Radę;  

-wspomagana przez Sekretariat Generalny i Sekretarza Generalnego (mianowany przez Radę, podpisuje uchwalone przez nią akry prawne i zarządza ich ogłoszenie)

-tryb podejmowania decyzji - większość głosów, kwalifikowana lub jednomyślność (wstrzymanie głosu nie jest uznane jako przeszkoda w jednomyślności) 

-funkcje Rady Ministrów:

    1) organ prawodawczy we współpracy z Parlamentem

    2) przekazuje pewne uprawnienia w zakresie prawodawstwa Komisji (wydaje rozporządzenia wykonawcze)

    3) Koordynuje ogólną politykę gospodarczą Unii

    4) zawiera umowy międzynarodowe

    5) uchwala budżet wspólnot

 

Komisja Art. 211 - 219

-skład: 20 członków - obywatele Unii, wybór na podstawie kompetencji; minimalnie jeden, maksymalnie dwóch z jednego państwa członkowskiego wspólnoty; niezależni

-liczba członków może ulec zmianie - jednomyślna decyzja Rady

-członkowie mianowani na 5 lat z możliwością reelekcji

-procedura mianowania członków Komisji:

    1) rządy państw członkowskich wyznaczają za wspólną zgodą osobę, którą zamierzają mianować przewodniczącym Komisji

    2) Parlament Europejski wyraża zgodę na nominację przewodniczącego

    3) rządy wspólnie z kandydatem na przewodniczącego wyznaczają pozostałe osoby, które będą mianowane do Komisji

    4) Parlament zatwierdza przewodniczącego i członków Komisji

    5) mianowanie członków Komisji i Przewodniczącego za wspólną zgodą państw członkowskich

-funkcje Komisji:

    1) odpowiednik władzy wykonawczej - tzw. "watchdog"

    2) inicjatywa ustawodawcza - projekty na podstawie zalecenia Rady Ministrów

    3) wydaje rozporządzenia wykonawcze na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

    4) nadzoruje stosowanie prawa wspólnotowego

    5) wnosi sprawy przed ETS

    6) pośredniczy w sporach między państwami

    7) zarządza wspólnotowymi politykami

    8) prowadzi negocjacje dotyczące treści umów międzynarodowych

    9) bierze udział w negocjacjach akcesyjnych

-Komisja posiada również wyspecjalizowane służby i agencje

-uwypuklona rola przewodniczącego Komisji

-działa na podstawie głosu większości liczby członków

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sąd Europejski) Art. 220 - 245

-organ sądowniczy składający się z 15 sędziów

-obraduje na sesjach plenarnych, może tworzyć izby składające się z 3,5 lub 7 sędziów

-do pomocy ma 8 Rzeczników Generalnych (wydają niewiążące opinie w konkretnych sprawach, mogą uczestniczyć w wyborze przewodniczącego ETS-u)

-sędziowie i rzecznicy są wybierani spośród niezależnych osób o dużej powadze i umiejętnościach, na okres 6 lat

-rozpatruje spory międzynarodowe, między organami wspólnot i o zgodności aktów prawa wtórnego z pierwotnym (charakter sądu konstytucyjnego), jako sąd administracyjny rozpatruje ważność aktów prawa wspólnotowego, jako sąd apelacyjny odwołania od sądu I-ej instancji 

-po traktacie amsterdamski rozszerzono uprawnienia ETS-u do III filaru

-Sąd I-ej instancji - rozpatruje niektóre sprawy - w kwestiach prawnych przysługuje mu odwołanie do ETS-u, nie wydaje orzeczeń wstępnych, rozpatruje spory między pracownikami a organami oraz osobami prawnymi a Komisją

 

Trybunał Obrachunkowy Art. 246 - 248

 -składa się z 15 członków mianowanych na 6 lat prze jednomyślną decyzję Rady po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego

-członkowie mają możliwość reelekcji

-kontroluje rachunki dochodów i wydatków wspólnot i ich organów 

 

Komitet Społeczno -Ekonomiczny

 -organ doradczy

-w skład wchodzą reprezentanci poszczególnych grup społecznych i zawodowych (państwa przedstawiają podwójną liczbę kandydatów, spośród których są wybierani członkowie komitetu przez Radę)

-4-letnia kadencja 

-posiada wyspecjalizowane sekcje

-może wyrażać opinie

 

Komitet Regionów

-ciało doradcze

-składa się z reprezentantów organów regionalnych i lokalnych

-członków mianuje Rada na 4-letnią kadencję

-członek Komitetu nie może być posłem Parlamentu Europejskiego 

 

Europejski Bank Inwestycyjny

 -posiada osobowość prawną

-statut w protokole do traktatu rzymskiego

-jego zadaniem jest wspieranie zrównoważonego i stabilnego rozwoju Wspólnoty

-finansuje:

   1) projekty rozwoju regionów mniej rozwiniętych

   2) inwestycje rozwoju wspólnego rynku

   3) projekty mające znaczenie dla grupy państw członkowskich


Pobierz dokument
organy.wspolnot.europejskich.organy.wspolnot.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
18. Unia Europejska - kraje członkowskie, wspólna waluta Euro, organy, UNIA EUROPEJSKA-KRAJE CZŁONKO
Organy Wspolnoty Europejskiej, Nazwa organu
~$ Unia Europejska kraje członkowskie, wspólna waluta Euro, organy
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA
Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów
Europejska Wspólnota Obronna, POLITOLOGIA PRACA SOCJALNA
Unia Europejska t1.32, Wspólna polityla rolna
Instytucje Wspólnot Europejskich
ABC UE Wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej (2003)
Polska we Wspólnocie Europejskiej, BHP(5)
Zgodnie z traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wiążącymi aktami prawa są, Studia
ABC UE Unia Europejska wspólnota wartości (2002)
Sprawa 14 83 Colson Kamann v. Nadrenia-Westfalia, Europeistyka, Prawo Wspólnotowe, ORZECZENIA - fisz
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Dyplomaca Europejska

więcej podobnych podstron