01 6 1 Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – zasady ogólne, wymagane druki

Pobierz dokument
01 6 1 Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – zasady ogólne, wymagane druki.doc
Rozmiar 61 KB

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
- zasady ogólne, wymagane druki

  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), dalej: ustawy o s.u.s., oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391), dalej: ustawy o n.f.z., pracownik obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  2. Od dnia nawiązania stosunku pracy na pracodawcy (płatniku składek) ciąży obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń. Obowiązek ten należy wypełnić w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia na formularzu ZUS ZUA - „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”.

  3. Pracodawcy - płatnicy składek, którzy dotąd nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczeń, w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby zobowiązani są do złożenia w ZUS druku zgłoszenia płatnika składek:

  1. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

  1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powinno być podpisane zarówno przez płatnika składek, jak i osobę zgłaszaną do ubezpieczeń, przy czym płatnik składek może upoważnić osobę - pełnomocnika lub doradcę podatkowego, która w jego imieniu będzie miała uprawnienie do podpisywania zgłoszeń do ubezpieczeń. W razie gdy płatnik nie posiada pełnomocnictwa do podpisywania w zastępstwie ubezpieczonego, może złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń bez podpisu osoby zgłaszanej. Wówczas jednak do dostarczonego do ZUS formularza ZUS ZUA zobowiązany jest załączyć oświadczenie z podaniem przyczyny braku podpisu osoby zgłaszanej oraz zobowiązaniem do dostarczenia ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń po uzyskaniu podpisu osoby ubezpieczonej.

  2. Zmiana i korekta danych w druku zgłoszeniowym wymaga ponownego sporządzenia druku zgłoszeniowego ZUS ZUA za wyjątkiem zmian lub korekty danych identyfikacyjnych, które zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA - „Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej” bądź ZUS ZIPA - „Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek”.

  3. Zgłoszeń do ubezpieczeń dokonuje się w ZUS według ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek, albo w formie wydruku z tego programu. W przypadku przekazywania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez 5 lat.

  4. Na pracodawcy ciąży również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Za członka rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o n.f.z., rozumie się następujące osoby niepodlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu, tj.:

  1. Zgłoszenia członków rodziny płatnik składek dokonuje poprzez złożenie w ZUS formularza ZUS ZCZA - „Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego” lub ZUS ZCNA - „Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.

  2. Płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika pod warunkiem, że stosownego zgłoszenia nie dokonał współmałżonek pracownika.


Pobierz dokument
01 6 1 Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – zasady ogólne, wymagane druki.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zał nr oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
zał nr oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
Członkowie rodziny ubezpieczonego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, korekta danych, wyrejest
Zasady i zakres Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych
oświadczenie o zgloszeniu do ubezpieczenia
Oświadczenie dla?lów podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Ratownicto Medyczne, Ekonomia
Ubezpieczenia społeczne W V, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym
Wzór zgłoszenie do ubezpieczenia
Ubezpieczenia społeczne WI, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a nowe obowią
Ubezpieczenia społeczne W VI, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykłady od dr Serwach
Ubezpieczenia społeczne WIV, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia społeczne WIII, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oświadczenie o zgloszeniu do ubezpieczenia
Podstawy wymiaru oraz wysokości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

więcej podobnych podstron