Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie, Studia pedagogiczne

Pobierz dokument
funkcje.rodziny.i.postawy.rodzicielskie.doc
Rozmiar 29 KB

Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie (M. Ziemska)

Funkcje rodziny wg Ziemskiej:

prokreacyjna - rodzina jako grupa społeczna powiększa się dzięki
¬ funkcjom biologicznym, dostarcza nie tylko członków dla swojej (własnej) grupy, lecz dla całego społeczeństwa, równocześnie są zaspokajane potrzeby seksualne męża i żony,
produkcyjna - dostarcza społeczeństwu pracowników i przyczynia się do
¬ zwiększania twórczych i wytwórczych sił, wobec możliwości zarobkowania z reguły poza domem członkowie rodziny mogą zaspokajać swoje potrzeby ekonomiczne - tj. potrzeby posiadania niezbędnych środków utrzymania,
usługowo-opiekuńcza - zapewnia wszystkim codzienne usługi
¬ (wyżywienie, czystość mieszkania, odzież, itp.), oraz opiekę tym członkom, którzy nie są samodzielni w pełni z powodu wieku lub choroby, kalectwa bądź innych przyczyn; rodzina zaspokaja zarówno potrzeby bytowe oraz opiekuńcze członków, potrzeby troszczenia się o innych i doznawania opieki,
socjalizacyjna - stosowana jest w stosunku do dzięki, które dzięki
¬ życiu w rodzinie wzrastają w społeczeństwo, ale i współmałżonków gdyż proces dostosowania się ich w małżeństwie jest procesem socjalizacyjnym. Podobnie potrzeby rodzicielskie wychowania dzieci, a także przekazywania im własnego języka, podstawowych wzorów zachowania obowiązujących w danym społeczeństwie, obyczajów, wprowadza w świat wartości moralnych i w świat kultury kontrolując zachowania swych członków,
psychohigieniczna - dzięki stabilizacji, bezpieczeństwa, możliwości
¬ wymiany emocjonalnej i stworzenia warunków dla rozwoju osobowości przyczynia się do ich dojrzałości emocjonalnej i równowagi psychicznej; częściej nazywa się tę funkcję funkcją wymiany emocjonalnej lub funkcją ekspresji uczuć, bądź też rozładowania napięć emocjonalnych czy też funkcją zapewniającą członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. Rodzina przyczynia się do ugruntowania i kultywowania zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Dzięki niej w rodzinie zaspokajane są potrzeby emocjonalne: miłości i przynależności, uznania i szacunku, poczucia bezpieczeństwa.

Postawy rodzicielskie wg Ziemskiej:
a) złe:
¬ unikająca,
¬ odrzucająca,
¬ nadmiernie chroniąca,
¬ nadmiernie wymagająca,
b) dobre:
¬ współdziałanie,
¬ akceptacja,
¬ rozumna swoboda,
¬ uznanie praw.

akceptacja - rodzice akceptują dziecko z jego zaletami i wadami. Nie znaczy to, że nie starają się, aby niektóre z wad usunąć w procesie wychowania. Akceptacja nie jest bowiem jednoznaczna z bezkrytycznym spojrzeniem na dziecko. Akceptujący rodzice lubią swoje dziecko. Chwalą i dostrze
gają nawet drobne osiągnięcia, ale ganią gdy postąpi ich zdaniem źle. Nagana lub kara sygnalizuje, iż rodzice nie akceptują określonego zachowania swojego dziecka, mimo iż w dalszym ciągu akceptują dziecko.

Współdziałanie - im młodsze dziecko, tym częściej inicjatywa współdziałania leży w rękach rodziców. Rodzice uczą swoje dziecko, jak współdziałać w zabawie oraz czynnościach dnia codziennego. Im dziecko starsze, tym formy współdziałania stają się bardziej dojrzałe. Coraz częściej inicjatywa współdziałania wychodzi od dziecka.

Rozumna swoboda - rodzice współdziałając i akceptując swoje dziecko muszą w miarę jak ono dorasta pozwalać mu na coraz większą samodzielność. Dziecko wraz z wiekiem poszerza zakres swojego działania, pragnie poznać wszystko, co je otacza, pokonać różne przeszkody, przebywać w gronie rówieśników. Rodzice muszą z jednej strony chronić dziecko przed niebezpieczeństwami, które mogły by mu zagrażać w związku z przedwczesną samodzielnością, z drugiej jednak strony nie mogą przesadnie hamować aktywności dziecka.

Uznawanie praw dziecka - oznacza to poszanowanie dla indywidualności dziecka, respektowanie jego małych tajemnic, szacunek dla działalności dziecka.

Unikanie - rodzice mało interesują się dzieckiem i jego problemami. Unikanie może wiązać się z zewnętrznym brakiem troski o dziecko, zaniedbaniem jego podstawowych potrzeb biologicznych i ekonomicznych.

Odrzucanie - rodzice odrzucający dziecko są mu niechętni albo nawet wrodzy. Sporadycznie (można to już nazwać patologią zachowania) niechęć w stosunku do dziecka wyzwala okrucieństwo.

Postawa nadmiernie wymagająca - koncentracja na dziecku z tendencjami do stałego korygowania i ulepszania wiąże się niekiedy z odrzucaniem dziecka. Nadmiernie korygowanie może jednak wypływać z chęci posiadania dziecka-ideału, a więc z brakiem akceptacji ich dziecka takiego, jakim ono jest.

Postawa nadmiernie ochraniająca - nadmiernie ochranianie dziecka przez rodziców wynika często z ogólnie lękowego nastawienia jednego z rodziców lub obojga z nich do otaczającego świata; rodzice tacy a każdej sytuacji życiowej dostrzegają zagrożenie dla dziecka i starają się je przed nim uchronić.


Pobierz dokument
funkcje.rodziny.i.postawy.rodzicielskie.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie - ziemska, Pedagogika i psychologia
Postawy rodzicielskie, Studia, Pedagogika pracy
funkcje rodziny i postawy rodzicielskie, Materiały edukacyjne- przedszkole, zintegrowana edukacja wc
Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie
Maria Ziemska Funkcje rodziny i postawy rodzicielskie
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Postawy rodzicielskie 1, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
POSTAWY RODZICIELSKIE(1), Rozwoj, Pedagogika
Funkcjonowanie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, Pedagogika
Style wychowania i postawy rodzicielskie a kształtowanie, Pedagogika ogólna
funkcje rodziny wg różnych ujęć, Pedagogika
Postawy rodzicielski1, Rozwoj, Pedagogika
Cykl +-ycia rodzinnego wg Duvall, Studia Pedagogika Specjalna mgr, Podstawy psychoterapii
diagnozowanie funkcji rodziny z dzieckiem niepelnosprawnym, I rok pedagogiki specjalnej
potrzeby rodzin osób niepełnosprawnych, Studia, Pedagogika specjalna
funkcje edukacji w pracy socjaln, Studia, Pedagogika pracy

więcej podobnych podstron