Umowa przedwstępna o roboty budowlane

Pobierz dokument
Umowa przedwstępna o roboty budowlane.doc
Rozmiar 338 KB

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu

w

pomiędzy:

1)

zwanym dalej Zamawiającym, a

2)

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Strony zobowiązują się niniejszym do zawarcia umowy o roboty budowlane obejmujące wykonanie na budowie

2. Celem umożliwienia wykonania robót, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy:

§ 2

1. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w Par. 1, określać będzie dokumentacja techniczna.

2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP,
organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 3

1. Przyrzeczona umowa o roboty budowlane zawarta zostanie pomiędzy stronami w terminie do dnia

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do dnia

r.

3. Rozpoczęcie robót, o których mowa w Par. 1 strony ustalają na dzień

r.

4. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia

r.

5. Dokumentacja techniczna oraz wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót zostanie przekazany

Wykonawcy w terminie do dnia

r.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy przyrzeczonej
posiadać będą odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w
szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe
narzędzia.

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz
do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na
terenie budowy.

We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i
wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.

§ 5

1. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za
organizację budowy, utr
zymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych
pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót, o których mowa w Par. 1, strony określają na kwotę:

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

a)

słownie

netto za

b)

słownie

netto za

c)

słownie

netto za

2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że zakresy robót, o których mowa w Par. 1 ust. 1, mają jedynie charakter orientacyjny i ich zmiany nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy, w szczególności zaś do renegocjacji wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych
wykraczających poza zakres usług, o których mowa w Par. 1 umowy, przedłoży na życzenie Zamawiającego
ofertę ich wykonania na bazie stawek określonych w Par. 6 ust. 1.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a)

niezawarcia umowy przyrzeczonej

% sumy kwot uzgodnionych w Par. 6 ust. 1

b)

zwłoki w przystąpieniu do robót w wysokości

% sumy kwot uzgodnionych w Par. 6 ust. 1 za

każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a)

niezawarcia umowy przyrzeczonej

% sumy kwot uzgodnionych w Par. 6 ust. 1

b)

zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz szczegółowego harmonogramu robót w wysokości

% sumy kwot uzgodnionych w Par. 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

c)

zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości

% sumy kwot uzgodnionych w Par. 6 ust. 1 za

każdy dzień zwłoki.

3. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w

słownie:

jednobrzmiących egzemplarzach, po

dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca


Pobierz dokument
Umowa przedwstępna o roboty budowlane.doc
Rozmiar 338 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa przedwstępna o roboty budowlane 6F6YYTTCDPVE3IBM7552GSUXH2Q4LR2GB23QLLA
Umowa na roboty budowlane, Pliki DOC PPT
Umowa przedwstępna o roboty
umowa roboty budowl 2
umowa o roboty budowlane KLUIWZ6DD7HQ727KJFT2HHJR4DDAVB5O6R3RPTY
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
umowy, umowa roboty budowl 2, UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Umowa o roboty budowlane
22 Umowa o roboty budowlane (materiały inwestora kosztory
Org.bud.- cz.3, UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR, UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR
umowy, umowa roboty budowl 1, UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Umowa o roboty budowlane 1
002517 Umowa+o+roboty+budowlane 28fizyczna prawna 29+ 282 29
25 Umowa o roboty budowlane (materiały wykonawcy ryczałt)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

więcej podobnych podstron