Zakres materiału obowiązującego do egzaminu z patofizjologii

Pobierz cały dokument
Zakres materiału obowiązującego do egzaminu z patofizjologii.docx
Rozmiar 90,8 KB
 1. Mechanizm powstania gorączki:

Proces powstawania gorączki zapoczątkowuje pojawienie się w organizmie pirogenów pochodzenia zewnętrznego, są to substancje białkowe, stanowiące produkt metabolizmu bakterii i wzrostu wirusów. Komórki fagocytujące, w kontakcie z nimi, rozpoczynają produkcję tzw. pirogenów endogennych, które wraz z krwią dostają się do podwzgórza, pobudzając je do produkcji neuromediatorów zapalenia w tym głownie prostaglandyn. Po dotarciu do ośrodka regulacji temperatury, w mózgu, zaburzają one przepływ impulsów nerwowych pomiędzy tworzącymi go neuronami, co skutkuje zwiększeniem temperatury organizmu.

pirogen pierwotny

(LPS, produkty destrukcji tkanek)

aktywacja układu dopełniacza C3a, C5a

pobudzenie monocytów/makrofagów
wydzielanie pirogenów wtórnych

(Il-1, Il-6, interferon, TNF)

rdzeń przedłużony

okolica przedwzrokowa – narząd naczyniowy blaszki krańcowej

uwalnianie noradrenaliny ↑Na+ ↓Ca +2 ↑ syntezy PGE2

przestawienie na wyższy poziom wzorca temperatury ciała

uruchomienie mechanizmów produkcji ciepła

gorączka

 1. Wpływ gorączki na:

 1. przemianę węglowodanową, tłuszczową, białkową:

 1. gospodarkę wodną:

 1. czynność układu krążenia i oddechowego:

 1. Wpływ hipotermii na ustrój:

Hipotermia to znacznego stopnia oziębienie ciała.

Wyróżniamy:

Następuje centralizacja krążenia, przez co skóra i końcowe części kończyn szczególnie narażone są na zmniejszony przepływ krwi i w ten sposób na brak ogrzewania. Jak również obniżenie ciśnienia i tętna, a co najważniejsze – zwolnienie metabolizmu i spadek zapotrzebowania na tlen (korzystny skutek).

Objawy kliniczne:

 1. Hipoksja – wyjaśnij pojęcie, podaj rodzaje:

Hipoksja to niedobór tlenu w tkankach.

Rodzaje:

 1. hipoksycznaPO2 we krwi obniżone, co powoduje pobudzenie organizmu do hiperwentylacji, a dalej do spadku PCO2

 2. wskutek niedokrwistościPO2 jest prawidłowe we krwi, ale ilość Hb zdolnej do przenoszenia O2 jest obniżona

 3. zastoinowa – przepływ krwi przez tkanki jest tak mały, że mimo prawidłowego PO2 i prawidłowego stężenia Hb odpowiednia ilość O2 nie jest dostarczana do tkanek

 4. histotoksyczna – ilość O2 dostarczana do tkanek jest wystarczająca, ale z powodu działania czynników toksycznych komórki w tkankach nie mogą wykorzystać dostarczonego do nich O2

 1. Odwodnienie: izo-, hiper-, hipotoniczne – przyczyny i skutki:

W warunkach prawidłowych równowaga czynnościowa osmolalności osocza krwi i osmolalność płynu śródmiąższowego jest bardzo podobna (różnica sięga 1-2 mosm/kg H2O) i wynosi 281 -297 mosm/kg H2O. Wiąże się z tym również stężenie sodu w tych dwóch przestrzeniach naszego organizmu. Zmiany natremii nie zależą tylko od gospodarki sodowej ale i od bilansu wodnego (prawidłowe stężenie 138-151mmol/L). Jeśli dojdzie do zaburzenia przynajmniej jednego z nich dochodzi do patologicznego nawodnienia organizmu. Następstwem zaburzeń może byś odwodnienie izo-, hiper- i hipotoniczne lub przewodnienie izo-, hiper- i hipotoniczne.

 1. Odwodnienie izotoniczne – następuje gdy obniża się poziom płynów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, a poziom płynów w przestrzeni wewnątrzkomórkowej pozostaje bez zmian, gdyż ciśnienie onkotyczne pozostaje bez zmian. Przyczyną takiego stanu jest utrata wody i elektrolitów w takiej samej proporcji jaka istnieje w płynie zewnątrzkomórkowym, bądź utrata pełnej krwi.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Odwodnienie hipertoniczne (hipertonia) – w skutek utraty samej wody bez elektrolitów, elektrolity pozostają i powodują wzrost ciśnienia osmotycznego w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Następstwem tego stanu jest przesunięcie wody z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do zewnątrzkomórkowej. W takim przypadku, gdyż jest to odwodnienie, zmniejsza się poziom płynów przestrzeni zewnątrzkomórkowej i wewnątrzkomórkowej.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Odwodnienie hipotoniczne (hipoosmotyczne) – dochodzi do tego odwodnienia w przypadku utraty elektrolitów, powoduje to obniżenie ciśnienia osmotycznego przestrzeni zewnątrzkomórkowej i przesunięcie płynów w kierunku wyższego ciśnienia, czyli do przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Następstwem jest obniżenie poziomu wody w przestrzeni zew-, a przewodnienie przestrzeni wewnątrzkomórkowej.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Przewodnienie: izo-, hiper-, hipotoniczne – przyczyny i skutki:

 1. Przewodnienie izotoniczne – dochodzi do niego w chwili nadmiernego zatrzymania płynu izotonicznego, czyli ciśnienie osmotyczne się nie zmieni. Następstwem tego stanu jest przewodnienie przestrzeni zew- , a przestrzeń wewnątrzkomórkowa pozostaje bez zmian.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Przewodnienie hipertoniczne – rośnie osmolalność płynu zewnątrzkomórkowego, wraz z poziomem elektrolitów. Taki stan doprowadza do wzrostu wody w przestrzeni zew-, a obniżenie poziomu w przestrzeni wewnątrzkomórkowej.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne) - do takiego stanu dochodzi, gdy w przestrzeni zew- jest obniżony poziom elektrolitów, a tym samym ciśnienie osmotyczne tej przestrzeni jest niskie, płyny wędrują z przestrzeni zew-do przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Wzrasta poziom wody w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, ale że jest to przewodnienie to i również wzrasta poziom wody w przestrzeni zew-komórkowej. Większość tkanek i narządów toleruje taki stan za wyjątkiem mózgu, dochodzi do obrzęku mózgu, a tym samym do zaburzeń neurologicznych i psychotycznych. W ciśnieniu krwi są niewielkie zmiany, gdyż płyny przedostają się głównie do komórek

Przyczyny:

Objawy:

 1. Przewodnienie hipotoniczne - może być uwarunkowane nieadekwatną sekrecją hormonu antydiuretycznego (zespół SIADH, Schwartza-Barttera) lub przez komórki nowotworowe (rak oskrzeli, dwunastnicy i trzustki). Dożylna infuzja roztworu glukozy.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Przyczyny i skutki nadmiaru i niedoboru: - sodu; - potasu; - wapnia; - magnezu:

Sód Na+

Niedobór = Hiponatremia (Na <135 mmol/l) Nadmiar = Hipernatremia (Na> 148 mmol/l)
Przyczyny: Skutki:

- zatrucie wodne

- biegunki, wymioty

- marskość wątroby

- obrzęki nerczycowe

- krwotoki

- wzmożona potliwość

- podawanie leków moczopędnych

- obrzęk komórek

- osłabienie

- bóle głowy

- nudności, wymioty,

- brak apetytu

- spiączka

Potas K+

Niedobór = Hipokaliemia (K < 3,5 mmol/l) Nadmiar = Hiperkaliemia (K > 5,5 mmol/l)
Przyczyny: Skutki:

1. spadek podaży K+

- jadłowstręt psychiczny

- stany przewlekłego niedożywienia

2. wzrost utraty K+

- choroby nerek

- nadmiar mineralokortykosteroidów

-przewlekłe wymioty, biegunki

- spadek potencjału spoczynkowego bł. komórkowych

- zaburzenia zagęszczania moczu z wielomoczem

- tachykardia

- pobudzenie ekotopowe

- uporczywe zaparcia

- senność, apatia

Wapń Ca2+

Niedobór= Hipokalcemia (Ca < 2 mmol/l) Nadmiar= Hiperkalcemia (Ca > 2,7 mmol/l)
Przyczyny: Skutki:

1. spadek podaży Ca2+

2. wzrost odkładania Ca2+ w tkankach (ostre zapalenie trzustki)

3. wzrost utraty Ca2+ przez nerki (kwasica)

4. spadek wchłaniania Ca2+ z przewodu pokarmowego

- zespół złego wchłaniania

- niedobór Wit. D3

5. wzrost odkładania Ca2+ w kościach

- zatrucie fluorem

- kalcytonina

- zespół złego wchłaniania

- depresja, niepokój, psychoza

- pląsawica,

-parkinsonizm

- tężyczka jawna lub utajona

- zaburzenia czucia

Magnez Mg2+

Niedobór = Hipomagnezemia (Mg<0,7mmol/l) Nadmiar= Hipermagnezemia (Mg > 2 mmol/l)
Przyczyny: Skutki:

1. Spadek podaży Mg2+

- alkoholizm

- głodzenie

2. Spadek wchłaniania z p. pokarmowego

- marskość wątroby

- zespół złego wchłaniania

3. Wzrost utraty Mg przez nerki

- stosowanie leków moczopędnych

- przedawkowanie witaminy D3

- cukrzyca

- nadczynność tarczycy

4. Wzrost utraty z wydzielinami lub wydalinami

- leki przeczyszczające

- długotrwałe biegunki

- wymioty

- obfite poty

1. Metaboliczne:

- hipokalcemia

- hipokaliemia

2. W OUN:

- apatia, depresja

- drgawki, majaki

- oczopląs, śpiączka

3. Sercowo- naczyn:

- częstoskurcz

- migotanie komór

- nadciśnienie tętnicze

- trzepotanie/migotanie przedsionków

- skurcz naczyń wieńcowych

4. Nerwowo-mięśniowe:

- drżenie kończyn

- tężyczka

- osłabienie mięśni szkieletowych

- parestezja

 1. Kwasica metaboliczna i oddechowa: wyrównana i niewyrównana – wyjaśnij pojęcia, podaj przyczyny, mechanizmy kompensacyjne:

Kwasica to stan zwiększonej kwasowości krwi spowodowany wzrostem stężenia kwasów i/lub spadkiem stężenia zasad.

Kwasica wyrównana: gdy stwierdzone zostaną zmiany pCO2, natomiast pH krwi utrzymane będzie w normie

Kwasica niewyrównana: zmianom pCO2, którym towarzyszyć będą zmiany pH krwi

I. Kwasica metaboliczna - spowodowana jest spadkiem stężenia węglowodanów i wzrostem stężenia jonów wodorowych

(zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, charakteryzuje się spadkiem pH krwi poniżej wartości 7,35, co wynika z nadmiernej kumulacji substancji o charakterze kwaśnym lub znacznego spadku stężenia jonów o charakterze zasadowym)

[HCO3-] [H+]

--------------------------

pCO2

-retencja nielotnych kwasów

-utrata zasad z wydzielinami lub wydalinami

-wzrost wytwarzania nielotnych kwasów

-rozcieńczenie zasad w płynach ustrojowych

-przemieszczenie jonów H+ z przestrzeni śródkomórkowej do zewnątrzkomórkowej

spadek stężenia HCO3- -> spadek pH -> wzrost H+ -> stymulacja ośrodka oddechowego -> wzrost wentylacji -> spadek CO2 -> normalizacja pH

II. Kwasica oddechowa - spowodowana jest wzrostem prężności CO2

(rodzaj kwasicy, która się rozwija w następstwie upośledzonego wydalania CO2 przez płuca, co powoduje wzrost stężenia kwasu węglowego w płynie międzykomórkowym i obniżenie pH krwi)

[HCO3-]

-----------------

pCO2

- ograniczona ruchomość klatki piersiowej

- ostra lub przewlekła niewydolność serca

- choroby płuc

- hipowentylacja w przebiegu sztucznego oddychania

- uszkodzenie nerwowej regulacji oddychania

wzrost pCO2 -> spadek pH -> wzrost wydalania jonu H+ przez nerki -> wzrost regeneracji jonu wodorowęglanowego -> normalizacja pH

 1. Zasadowica metaboliczna i oddechowa: wyrównana i niewyrównana – wyjaśnij pojęcia, podaj przyczyny, mechanizmy kompensacyjne:

Zasadowica stan podwyższonego poziomu zasad we krwi.

Zasadowica wyrównana: gdy stwierdzone zostaną zmiany pCO2, natomiast pH krwi utrzymane będzie w normie

Zasadowica niewyrównana: zmianom pCO2, którym towarzyszyć będą zmiany pH krwi

I. Zasadowica metaboliczna: jest spowodowana wzrostem stężenia węglowodanów i spadkiem stężenia jonów wodorowych

[HCO3-] [H+]

----------------------------

pCO2

- wzrost podaży zasad

- wzrost utraty H+

- spadek potasu w ustroju

- nadmierna utrata kwasów (wymioty)

- hipoksja (niedodma, przewlekłe choroby płuc, przewlekła niewydolność lewokomorowa)

- uszkodzenie lub drażnienie OUN (gorączka, toksyny egzogenne, leki)

- silne bodźce nerwowe (ból, stany podniecenia, nerwica, działanie zimna, stany urazowe)

- zwyrodnienie OUN w następstwie zmian chorobowych naczyń mózgu

wzrost wodorowęglanów we krwi -> wzrost pH -> spadek stężenia H+ -> spadek czynności ośrodka oddechowego -> spadek wentylacji płuc -> wzrost pCO2 -> normalizacja pH

II. Zasadowica oddechowa: jest spowodowana spadkiem prężności pCO2

(wzrost pH krwi spowodowany hipokapnią, czyli obniżoną prężnością CO2, hipokapnia spowodowana jest hiperwentylacją, czyli przyśpieszonym i pogłębionym oddechem, gdy dochodzi do nasilonej eliminacji CO2, hiperwentylacja może być następstwem pobudzenia ośrodka oddechowego (np. ból, zimno, podniecenie), hipoksji, czyli niskiej zawartości tlenu lub zaburzeń psychicznych)

[HCO3-]

----------------------------

pCO2

-mechaniczna hiperwentylacja

-hipoksja, uszkodzenie lub drażnienie OUN

-silne bodźce nerwowe

hipokapnia -> wzrost pH -> wzrost wydalania węglowodanów przez nerki i spadek ich regeneracji -> spadek stężenia węglowodanów -> normalizacja pH

 1. Ostra niewydolność nerek (ONN) – przyczyny, mechanizm skąpomoczu w ONN typu przednerkowego i nerkowego, zmiany biochemiczne we krwi:

 1. Przyczyny:

Przednerkowa:

Nerkowa:

Pozanerkowa:

 1. Mechanizm skąpomoczu w ONN:

Typu przednerkowego:

hipowolemia, hipotonia

pobudzenie R-A-A

skurcz naczyń nerkowych +ADH

spadek ciśnienia filtracyjnego

spadek obj. Przesączu

wzrost resorpcji NaCl, H20

skąpomocz

Typu nerkowego:

nefrotoksyn

uszkodzenie nabłonka cewki proksymalnej

spada resorpcja zwrotna Na+ w cewkach ner.

wzrost stężenia Na+ w okolicy plamki gęstej

pobudzenie R-A-A

skurcz t. doprowadzającej, rozkurcz odprowadzający

spadek filtracji

skąpomocz

 1. Zmiany biochemiczne we krwi:

Przednerkowa:

Nerkowa:

 1. Przewlekła niewydolność nerek (PNN) – czynność układu krążenia w PNN, przyczyny niedokrwistości w PNN, zmiany biochemicznej we krwi w PNN, wyjaśnij mechanizm wtórnej nadczynności przytarczyc i hiperinsulinomii w PNN, wyjaśnij mechanizm osteodystrofii nerkowej:

 1. Czynność układu krążenia w PNN:

 1. Przyczyny niedokrwistości w PNN:

 1. Zmiany biochemiczne we krwi w PNN:

 1. Wyjaśnij mechanizm wtórnej nadczynności przytarczyc i hiperinsulinomii w PNN:

miąższu nerkowego

hiperfosfatemia biosyntezy kalcytrionu

sekrecji kalcytoniny

wiązanie jonów Ca2+ z wytworzeniem spadek wchłaniania Ca z p.p.

związków redysocjujących

hipokaltemia

pozakostne dpozyty związków Ca

wtórna nadczynność przytarczyc

 1. Wyjaśnij mechanizm osteodystrofii nerkowej:

liczby czynnych nefronów

hiperfosfatemia biosyntezy kalcitriolu kwasica metaboliczna

kalcytoniny

hipokalcemia mobilizacja Ca2+ z kości

kalcyfikacja tkanek

wtórna nadczynność przytarczyc

wydzielania PTH

OSTEODYSTROFIA

osteoskleroza osteoporoza osteomalacja

Jest procesem złożonym, na który się składają:

 1. Białkomocz czynnościowy – przyczyny:

 1. Białkomocz patologiczny – rodzaje, przyczyny:

 1. Białkomocz przedkłębuszkowy:

 1. Białkomocz kłębuszkowy:

 1. Białkomocz kanalikowy:

 1. Białkomocz zakanalikowy:

 1. Zespół nerczycowy – przyczyny, cechy charakterystyczne, mechanizm obrzęków w zespole nerczycowym:

 1. Przyczyny:

 1. Cechy charakterystyczne:

 1. Mechanizm obrzęków w zespole nerczycowym:

utrata białek z moczem ciśnienia onkotycznego osocza

ucieczka płynu śródnaczyniowego do

przestrzeni pozakomórkowej pozanaczyniowej

HIPOWOLEMIA

stymulacja układu adrenergicznego aktywacja układu RAA i sekrecji AVP

retencja Na+ i wody przez nerki

OBRZĘKI

 1. Ostra i przewlekła niewydolność lewokomorowa – przyczyny i skutki:

Ostra niewydolność lewokomorowa Przewlekła niewydolność lewokomorowa
Przyczyny: Skutki:

- rozległy zawał

- nagła dysfunkcja zastawki w IZW

- pęknięcie struny ścięgnistej

- HA

- poj. minutowej LK,

- ilości krwi zalegającej w komorze,

- ciśnienia w LK

- niskie ciśnienie hemodynamiczne oplatające naczynia płucne

- jeśli ciśnienie hemodynamiczne > od ciśnienia atm. to sprzyja to obrzękom płuc

Objawy niewydolności lewokomorowej wynikają z zastoju w krążeniu płucnym oraz niedokrwienia narządów i tkanek.

 1. Ostra i przewlekła niewydolność prawokomorowa – przyczyny i skutki:

Ostra niewydolność prawokomorowa Przewlekła niewydolność prawokomorowa
Przyczyny: Skutki:

- tamponada serca

- zator tętnicy płucnej

- izolowany zawał PK

- hepatomegalia,

- obrzęki obwodowe,

- skąpomocz,

- przesięki w jamie opłucnej, otrzewnej i w worku osierdziowym

- zatorowość płucna

- poszerzenie żył szyjnych

Objawy niewydolność prawokomorowej wynikają z zastoju żylnego na obwodzie.

 1. Mechanizm obrzęków pochodzenia sercowego:

Spadek pojemności minutowej serca

Wzrost napięcia układu współczulnego

Spadek przepływu nerkowego

Spadek przesączania kłębuszkowego

Ułatwione wchłanianie Na+ i H2O w kanalikach bliższych

Zatrzymanie wody i Na w ustroju

Obrzęki

 1. Serce płucne – ostre i przewlekłe – przyczyny i skutki:

Serce płucne: przerost prawej komory serca spowodowany zaburzeniami strukturalnymi, czynnościowymi lub krążenia w naczyniach płucnych z nadciśnieniem płucnym.

 1. Ostre: zamknięcie jednej z tętnic płucnych przez zakrzep (tłuszczowy, powietrzny lub ciało obce), który przywędrował z krwią najczęściej z żyły głównej dolnej, umiejscowiony najczęściej w prawym płucu lub w dolnych partiach płuc.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Przewlekłe: cechuje się przerostem lub roztrzenią prawej komory serca będącymi następstwem zaburzeń struktury, czynności lub krążenia w płucach z nadciśnieniem płucnym.

Przyczyny:

Skutki:

 1. Rezerwa wieńcowa i czynniki ją ograniczające:

Rezerwa wieńcowa: maksymalnie możliwe zwiększenie podaży O2 w stosunku do warunków spoczynkowych.

Czynniki ograniczające:

 1. Wstrząs – definicja, jego rodzaje, mechanizmy kompensacyjne:

Wstrząs: dysproporcja między przepływem krwi i dostarczaniem O2 i substancji odżywczych a zapotrzebowaniem tkanek, doprowadzające do niedokrwienia tkanek i zaburzeń metabolicznych.

Rodzaje:

 1. hipowolemiczny - spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej; najczęstszą przyczyną jest obfity w wyniku urazu lub utrata płynu pozakomórkowego w przebiegu oparzeń;

 2. kardiogenny - spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego; jego przyczyną mogą być zawał, wady serca, arytmia; dodatkowo może charakteryzować się spłyceniem oddechu, acetonowym zapachem z ust, bełkotliwą mową, bólem w klatce piersiowej, zataczaniem się;

 3. septyczny - uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem wielu narządów przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty;

 4. normowolemiczny - spadek ciśnienia krwi nie jest spowodowany jej fizyczną utratą;

 5. toksyczny - spowodowany kontaktem z substancją czynną wywołującą nagły spadek ciśnienia;

 6. anafilaktyczny - występuje on w razie uogólnionej reakcji antygen-przeciwciało, powodującej gwałtowne rozszerzenie naczyń, występujące u osobników uczulonych na określone antygeny; zaliczany jest do wstrząsów pochodzenia naczyniowego (zatrzymanie dużej ilości krwi w rozszerzonych naczyniach); najbardziej znanymi przypadkami tego rodzaju wstrząsu jest reakcja na jad pszczeli, leki, preparaty krwi, szerszenie, owoce morza, orzeszki ziemne; osoby zagrożone anafilaksją powinny zawsze nosić przy sobie adrenalinę, gdyż w przypadku braku szybkiej pomocy wstrząs anafilaktyczny prowadzi do śmierci; dodatkowo miejscowe obrzęki, często w okolicach twarzy oraz trudności z oddychaniem z powodu opuchlizny gardła;

 7. hemolityczny - jest skutkiem przetoczenia niezgodnej grupowo krwi;

 8. pourazowy - może wystąpić po urazach głowy lub innych miejsc wstrząsorodnych;

 9. neurogenny - najrzadsza forma wstrząsu - powoduje ją nagła dysfunkcja rdzenia kręgowego i następczy zanik nerwowej regulacji autonomicznej; brak kontroli nerwowej nad ciśnieniem krwi powoduje rozkurcz naczyń i niedokrwienie;

 10. endokrynologiczny - choroba Addisona, przełom tarczycowy;

 11. z niedotlenienia - ogólne niedobory tlenu;

Fazy rozwoju:

Wstępna faza niepostępująca Faza postępująca Faza nieodwracalna

-aktywacja mechanizmów wyrównawczych

-zachowanie perfuzji narządów ważnych do życia

-hipoperfuzja tkanek

-nasilenie zaburzeń równowagi krążeniowej oraz metabolicznej

-uszkodzenie tkanek i komórek

wyrównanie zaburzeń hemodynamicznych nie może pozwolić na przeżycie

Mechanizmy kompensacyjne uruchamiane we wstrząsie hipowolemicznym:

 1. spadek objętości krwi krążącej wywołuje spadek przestrzeni wodnej pozakomórkowej i dalej wzrost aktywności adrenergicznej i pobudzenie układu RAA co powoduje wzrost resorpcji Na i H2O i dalej wzrost objętości przestrzeni pozakomórkowej

 2. spadek objętości krwi powoduje wzrost wydzielania AVP(wazopresyna) i spadek aktywności ANP( przedsionkowy peptyd naddiuretyczny) a także wzrost pragnienia

 3. to wszystko powoduje wzrost resorpcji H2O i wzrost objętości pozakomórkowej.

 1. Patogeneza rozwoju wstrząsu: hipowolemicznego, septycznego, anafilaktycznego:

Wstrząs hipowolemiczny:

Hipowolemia Spadek RR Przyspieszenie akcji serca uwalnianie A i NA

Niedotlenienie tkanek Skurcz zwieraczy przed- Centralizacja krążenia

i zawłośniczkowych w:

Kwasica metaboliczna -mięśniach Spadek perfuzji pęch.płucnych

-skórze

Porażenie zwieraczy -nerkach NIEDOTLENIENIE

przedwłośniczkowych -jelitach

wątrobie

Przesunięcie krwi

do tętniczek Dalszy spadek RR

Zastój krwi w

obszarze włośniczkowym *Spadek powrotu żylnego Koagulopatia ze zużycia

-Spadek PM serca

-Wykrzepianie śródnaczyniowe Skaza krwotoczna

* Uszkodzenie śródbłonków

-Obrzęki Martwica tkanek

Wstrząs kardiogenny:

- nagłe obniżenie skurczowego RR o ok. 30% (do 80 mmHg lub ↓)

- zmniejszenie amplitudy skurczowo – rozkurczowej

- tachykardia

- zimna wilgotna skóra, bladość i sinica

- zaburzenia świadomości

- zaburzenia metaboliczne (kwasica, hiperglikemia, ↑ mocznika i kreatyniny)

Wstrząs septyczny: (dystrybucyjny)

Posocznica (bakterie Gram+ i bakterie Gram-)

Faza wsteczna (hiperdynamiczna) Faza późna( Hipodynamiczna)

Wzrost syntezy NO

Rozszerzenie n. skórnych Spadek ciśnienia tętniczego

(skóra ciepła, sucha)

Objawy takie jak we wstrząsie

Spadek oporu obwodowego hipowolemicznym

przy zachowanym ciśnieniu

Wstrząs anafilaktyczny: (dystrybucyjny)

Reakcja alergiczna

Uwolnienie mediatorów

Gwałtowne poszerzenie Wzrost przepuszczalności

łożyska naczyniowego błony naczyniowej

Objawy:

- spadek RR, częstoskurcz, miejscowe zmiany alergiczne (zmiany skórne, spazm oskrzelowy)

 1. Zaburzenia metabolizmu we wstrząsie:

Zaburzenia metaboliczne: dochodzi do zwiększenia procesów katabolicznych w tkankach, co prowadzi do:

- kwasicy mleczanowej a potem do kwasicy ketonowej

- laktacidemia

- ketonemia

- wyczerpanie związków wysoko energetycznych (ATP i ADP)

Spowodowane jest to:

- narastaniem ilości kwasu pirogronowego (spowodowana glikolizą beztlenową)

- hipoglikemią (szybko wyczerpują się zasoby węglowodanowe)

- zwiększoną lipolizą (nagromadzenie kwasów tłuszczowych we krwi)

- zwiększoną ilością aminokwasów we krwi

- wzrostem stężenia amoniaku (stłumienie prawidłowej czynności wątroby)

- zmniejszeniem ilości ATP i ADP w wątrobie, mięśniach, mózgu i nerkach

- narastaniem ketonemii

- hiperkaliemią

 1. Patogeneza płuca wstrząsowego:

 1. agregacja płytek i mikrozatory płucne

 2. zaburzenia perfuzji tkanki płucnej

 3. wzrost przepuszczalności włośniczek i śródmiąższowy obrzęk płuc

 4. uszkodzenie pneumocytów II

 5. spadek surfaktantu

 6. przenikanie płynu do pęcherzyków

 7. błony hialinowe i obszary mikroniedodmy są przyczyną otwarcia anastomoz tętniczo-żylnych, w powierzchnię przemiany gazowej – płuco wstrząsowe

 1. Tachykardia i bradykardia zatokowa – definicja i przyczyny:

 1. Tachykardia zatokowa: przyspieszenie fizjologicznego rytmu serca (tzw. rytmu zatokowego, czyli nadawanego przez węzeł zatokowy), powyżej 100 uderzeń na minutę.

Przyczyny:

 1. Bradykardia zatokowa: zwolnienie pracy serca u osób dorosłych poniżej 50-60 uderzeń na minutę.

Przyczyny:

 1. Skurcze przedwczesne pochodzenia nadkomorowego i komorowego – cechy charakterystyczne:

 1. pochodzenia nadkomorowego:

 1. pochodzenia komorowego:

 1. Migotanie i trzepotanie przedsionków i komór – definicja i krótka charakterystyka:

 1. Migotanie przedsionków:

 1. Trzepotanie przedsionków:

 1. Migotanie komór:

 1. Trzepotanie komór:

 1. Blok przedsionkowo-komorowy – rodzaje i krótka charakterystyka:

Może być skutkiem zmian prowadzących do niedotlenienia mięśnia serca oraz zmian zapalnych, zmian miażdżycowych.

Wyróżniamy 3 stopnie:

 1. blok I stopnia (blok utajony) polega na przedłużeniu czasu przewodzenia impulsu z przedsionków do komór (dłuższy odstęp PQ i stały)

 2. blok II stopnia:

a) Mobitz I – tkanka węzła przed-kom. w warunkach postępującej choroby coraz łatwiej ulega zmęczeniu, każdy następny impuls przewodzony jest do komór coraz wolniej; opóźnienie przeniesienia impulsu trwa tak długo, że impuls pochodzący z węzła zat-przed trafia na komórki węzła przed-kom. znajdujące się w okresie refrakcji po poprzednim pobudzeniu; impuls wygasa więc, nie pobudzając tych komórkach, a fala pobudzenia nie dociera do komór; taki bieg powtarza się, ale nie regularnie;

b) Mobitz II – przewodzenie przed-kom. nie zmienia się, ale nie wszystkie pobudzenia docierają do komór (np. na 2 załamki P przypada tylko 1 zespół QRS) Występuje rzadko w toku poważnych zaburzeń czynności serca.

 1. blok III stopnia zupełne zablokowanie przewodzenia przed-kom.; żaden impuls wzbudzony nie dociera do komór, a życie ustroju utrzymane dzięki uczynnieniu rytmu zastępczego przez rozrusznik ekotopowy w pęczku przed-kom lub w komorach; czynność komór ok. 40/min;

 1. Kardynalne cechy zapalenia – wymień i podaj przyczyny ich powstawania:

 1. Calor (wzrost temperatury) – w następstwie przekrwienia czynnego oraz nasilenia procesów metabolicznych

 2. Tumor (obrzęk) – zwiększone efektywne ciśnienie filtracyjne w naczyniach włosowatych i zwiększona ich przepuszczalność warunkuje tworzenie wysięku zapalnego, a więc podwyższenie ciśnienia śródtkankowego

 3. Rubor (zaczerwienienie) – pod wpływem uwalnianych mediatorów zapalenia rozszerzają się naczynia krwionośne

 4. Dolor (ból) – w ognisku zapalnym uwarunkowane są substancje pobudzające czucie bólu

 5. Functio Laesa (upośledzenie funkcji) – przez kwasicę i uwolnienie enzymów trawiących tkanki oraz jonów potasowych o wodorowych dochodzi do głębokich zaburzeń czynnościowych

 1. Wymień czynniki odpowiedzialne za czucie bólu w zapaleniu:

 1. Rola: histaminy, serotoniny, prostaglandyn, leukotrienów, kinin i układu dopełniacza w zapaleniu:

Histamina:

Serotonina:

Prostaglandyny:

PGE2, PGJ2, PGD2, PGF2:

PGE2: (dodatkowo)

Leukotrieny:

LTC4, LTD4, LTE4:

LTB4:

Układ dopełniacza:

 1. Mechanizm powstawania wysięku w zapaleniu – jego znaczenie:

W wyniku zwiększonego przepływu krwi i rozszerzenie naczyń krwionośnych szybko rozwija się przekrwienie czynne. Zanim rozwinie się zastój, objętość krwi przepływającej przez naczynia wzrasta, tym samym powodując wzrost ciśnienia hemodynamicznego wewnątrz naczyń:

Wynikiem czego jest przemieszczenie się znacznej ilości płynu poza łożysko naczyniowe (według reguły Sterlinga) zarówno w części żylnej jak i tętniczej. Procesowi temu sprzyja wzrost przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych na skutek działania mediatorów zapalenia.

Rozszerzenie naczyń wzrost napływu krwi przekrwienie czynne wzrost ciśnienia hemodynamicznego w naczyniach przemieszczenie znacznej ilości płynu poza naczynie tworzy się wysięk zapalny tworzenie wysięku trwa aż do wyrównania się ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz naczynia

Wysięk przyczynia się do rozcieńczenia czynnika zapalnego (jest mniej szkodliwy), ponieważ zawiera duże stężenie fibrynogenu tworzy się włóknik, który tworzy barierę przeciwko rozpadowi bakterii.

 1. Wymień czynniki przyspieszające gojenie:

Charakterystyczne cechy blizny:

 1. Upośledzenie wentylacji płuc – wymień rodzaje, podaj przykłady i patogenezę tych zaburzeń:

 1. Obturacyjne upośledzenie – wywołane wzrostem oporu dróg oddechowych nad reaktywnością oskrzeli

 1. obturacja oskrzelopochodna – wywołana procesem zapalnym bł. Śluzowej, oskrzeli, obrzęk błony śluzowej, nadmierne wytwarzanie lepkiej wydzieliny, skurcz mięśni gładkich oskrzeli np. astma

 2. obturacja pochodzenia płucnego – wynik utraty sprężystości tkanki płucnej na skutek uszkodzenia włókien kolagenowych elastylowych, powoduje wydechowe zapadanie się oskrzelików obwodowych, wzrost oporu oddechowego największy w wydechu np. POCh, rozedma

 3. obturacja górnych dróg oddechowych – zapalenie krtani, zwężenie tchawicy

 1. Restrykcyjne upośledzenie wentylacji – wywołane ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, spadek podatności tkanki płucnej i rozrost tkanki łącznej, np. zniekształcenie klatki piersiowej, choroby śródmiąższowe: kolagenozy, zwłóknienie płuc.

 1. Wymień skutki hiperkapnii i hipokapnii:

Hipokapnia (obniżenie PaCO2 we krwi < 35mmHg) Hiperkapnia (zwiększenie PaCO2 < 45mmHg)

- niedotlenienie mózgu

- zasadowica oddechowa

- zwężenie naczyń mózgowych

- hiperkaliemia

- kwasica metaboliczna

- nadciśnienie w krążeniu małym

- rozszerzenie naczyń mózgowych

 1. Niewydolność oddechowa – rodzaje, krótka charakterystyka:

Ze względu na przebieg rozróżnia się:

Ze względu na zaburzenia gazometryczne (według Campbella):

Ze względu na mechanizm (klasyfikacja Wooda):

 1. Skutki zastoju żółci:

- uszkodzenie miąższu wątroby

- zmiany zapalne w przewodach żółciowych

- świąd

- hipercholesterolemia

- żółtaczka

- tłuszczowe stolce

- marskość

- nadciśnienie wrotne

- niewydolność wątroby

- ból w nadbrzusze

 1. Patogeneza wodobrzusza:

Wodobrzusze (puchlina brzuszna) to stan nagromadzenia w jamie otrzewnej nadmiernych ilości płynu.

Wodobrzusze nie jest chorobą, lecz objawem bardzo wielu schorzeń, których cechą wspólną jest gromadzenie się w jamie otrzewnej płynu o różnym charakterze. Dochodzi do tego przede wszystkim na skutek utrudnionego odpływu krwi z układu żyły wrotnej oraz obniżonego poziomu we krwi białek z grupy albumin, jednym z zadań których jest utrzymywanie płynu w naczyniach krwionośnych.
Przyczyn wodobrzusza może być bardzo wiele. Do najczęstszych należą:

 1. Wymień czynniki, które mają znaczenie w patogenezie encefalopatii wątrobowej:

Encefalopatia wątrobowa: uszkodzenie CUN na skutek działania toksyn pojawiających się w związku z uszkodzeniem wątroby.

Czynniki wpływające:

 1. Nadciśnienie wrotne:

 1. Spadek syntezy albumin:

 1. Wtórny hiperaldosteronizm – powoduje osłabienie bariery KREW – MÓZG:

 1. Hiperamonemia

 1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w marskości wątroby:

 1. FAZA WCZESNA:

 1. FAZA PÓŹNA:

 1. Żółtaczki – rodzaje, krótka charakterystyka:

Żółtaczka: nagromadzenie się we krwi i tkankach bilirubiny (żółtego barwnika) – objaw chorób wątroby lub niektórych chorób krwi.

 1. Skutki nadciśnienia w układzie żyły wrotnej:

 1. Patogeneza cukrzycy insulinozależnej (typ I) i insulinoniezależnej (typ II):

Patogeneza cukrzycy insulinozależnej (typ I)

1. Zniszczenie komórek beta trzustki przez układ immunologiczny.

2. Działanie czynników genetycznych

3. Działanie czynników środowiskowych np. wirusy(różyczka), niektóre związki chemiczne.

4. Działanie czynnika aktywującego płytki krwi – PAF

Patogeneza cukrzycy insulinoniezależnej (typ II)

1. Istotną rolę w patogenezie cukrzycy typu II odgrywa czynnik genetyczny.

2. Zaburzenie biosyntezy i wydzielania insuliny oraz pojawienie się oporności komórkowej na działanie insuliny czyli nieskuteczności jej działania.

3. W powstaniu cukrzycy odgrywają rolę również zaburzenia czynności metabolicznych trzustki, wątroby i tkanek obwodowych.
4. Podłoże cukrzycy typu II stanowią trzy typy zaburzeń: upośledzenie wydzielania insuliny przez komórki β, zwiększenie produkcji glukozy w wątrobie, zmniejszenie poposiłkowego wychwytu glukozy z tkanek obwodowych.

5. Oprócz czynników genetycznych w patogenezie dużą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne, tj.: otyłość, starzenie się, mała aktywność fizyczna, choroby, ciąża.

 1. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w cukrzycy:

Zaburzenia kwasowo-zasadowe w cukrzycy:

 1. Późne następstwa cukrzycy:

 1. Patogeneza i skutki nadciśnienia (pierwotnego i wtórnego):

Nadciśnienie pierwotne:

1. Mechanizm nerkowy:

- Wzrost wydzielania hormonów naczyniokurczących Spadek wydzielania hormonów naczyniorozkurczających Lokalne upośledzenie ukrwienia nerek

- Pobudzenie rec. B1-adrenergicznych Wzrost wydzielania reniny

- Uszkodzenie kanałów jonowych warunkujących uwalnianie jonów sodu

2. Mechanizm naczyniowy:

- Wzrost wydzielania hormonów naczyniokurczących Spadek wydzielania hormonów naczyniorozkurczających

- Wzrost wydzielania katecholamin Wzrost wrażliwości na katecholaminy

- Przebudowa i usztywnienie ścian naczyń ze zwężeniem jego światła

3. Mechanizm nerwowy:

- Wzrost napięcia układu współczulnego Wzrost PM Wzrost oporu obwodowego Wzrost wydzielania reniny Wzrost aktywności RAA

4. Czynniki genetyczne:

- Nadmiar kortyzolu w tkankach

- Wrodzone defekty wydalania NA+ przez nerki

- Wrodzony wzrost aktywności ACE

5. Czynniki środowiskowe:

- Nadmierne spożycie soli

Nadciśnienie wtórne:

1. Nerkopochodne:

- Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

- Przewlekłe choroby nerek

- Zwężenie tętnicy nerkowej

2. Endokrynne:

- Nadczynność kory nadnerczy (np. Zespół Cushinga, Zespół Conna)

- Działanie hormonów egzogennych (np. glikokortykosteroidów)

- Guz chromochłonny nadnerczy

- Nadczynność tarczycy lub Niedoczynność tarczycy

- Ciąża

3. Sercowo-naczyniowe:

- Zesztywnienie aorty

- Zwiększona pojemność minutowa serca

- Guzkowe zapalenie tętnic

4. Neurologiczne:

- Psychogenne

- Urazy czaszkowo-mózgowe

- Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego

- Infekcje opon i mózgowia

- Ostry stres

Skutki:

- Przewlekła niewydolność nerek

- Niewydolność mięśnia sercowego

- Zawał serca

- Niedokrwienny udar mózgu

- Miażdżyca

46. Mechanizm powstawania obrzęków płuc:

Obrzęk płuc:

47. Przyczyny i mechanizmy skutków cholestazy:

Cholestaza  - zespół objawów klinicznych i biochemicznych wywołanych różnymi czynnikami prowadzącymi do mechanicznego zatrzymania odpływu żółci lub czynnościowego upośledzenia czynności wydzielniczej wątroby. Cholestazę można tłumaczyć również jako zastój żółci wskutek jej obniżonej syntezy i sekrecji do dwunastnicy.

Przyczynami cholestazy zewnątrzwątrobowej mogą być:
• kamień w przewodach żółciowych, 
• rak brodawki Vatera lub inne guzy powodujące ucisk tej okolicy (np. guzy trzustki),
• zwężenie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, np. wskutek stanu zapalnego,
• torbiele dróg żółciowych,
• atrezja dróg żółciowych.

Do przyczyn cholestazy wewnątrzwątrobowej należą:
• zwężenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych,
• choroby zakaźne,
• niedobór alfa-1-antytrypsyny (choroba dziedziczna),
• stan po zabiegach operacyjnych,
• nowotwory,
• niektóre leki,
• ciąża (cholestaza ciężarnych).

48. Rodzaje hipertermii:

1. Hipertermia spowodowana podwyższoną temperaturą otoczenia lub niemożliwością wyeliminowania nadmiaru ciepła wytworzonego pracą mięśni – kurcze cieplne, osłabienie cieplne, udar cieplny. 

Występuje ona w dwu postaciach:

a/  postać klasyczna – występująca przede wszystkim u małych dzieci, ludzi starszych, u osób z niewydolnością serca, oraz narażonych na długotrwale podwyższoną temperaturę powietrza przekraczającą 35°C, stosujących równocześnie leki przeciwcholinergiczne, diuretyki lub ß blokery,

b/ hipertermia wysiłkowa – spowodowana bardzo dużym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza przy ciepłej, wilgotnej pogodzie, bez właściwego uzupełniania płynów. !!!!!!!!!!


2. Hipertermia spowodowana odwodnieniem. Odwodnienie przyczynia się do zwężenia naczyń i zmniejszenia wytwarzania potu, przez co upośledza utratę ciepła. !!!!!!!!!!


3. Hipertermia
 spowodowana alkoholowym zespołem abstynencyjnym,


4. Hipertermia  polekowa
, spowodowana niepożądanymi reakcjami na leki:

a/ hipertermia złośliwa,  występująca najczęściej po wziewnych anestetykach fluorowych,

b/ uwarunkowana genetycznie [dziedziczenie autosomalne dominujące]), 

c/ złośliwy zespół neuroleptyczny (najczęściej po haloperydolu, zwykle w ciągu pierwszych 30 dni stosowania tego leku),

5. Hipertermia spowodowana zatruciami  substancjami o działaniu przeciwcholinergicznym, psychostymulującymi, salicylanami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, litem,


6. Hipertermia
 spowodowana uszkodzeniem podwzgórza , występującym najczęściej na skutek incydentów naczyniowo-mózgowych,

7. Hipertermia
 spowodowana zaburzeniami hormonalnymi .

Ciężka postać hipertermii mogą powodować :

- nadczynność tarczycy,

- guz chromochłonny.  

Łagodne podwyższenie temperatury ciała  może nastąpić przy: 

- niedoczynności nadnerczy, 

- hipoglikemii,

- nadczynności przytarczyc.

37-38,0 °C (niektórzy podają do 38,2 °C) – stan podgorączkowy (status subfebrilis)

38,0-38,5 °C – gorączka nieznaczna

38,5-39,5 °C – gorączka umiarkowana

39,5-40,5 °C – gorączka znaczna

40,5-41,0 °C – gorączka wysoka

>41 °C – gorączka nadmierna

Pobierz cały dokument
Zakres materiału obowiązującego do egzaminu z patofizjologii.docx
Rozmiar 90,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zakres materialu obowiazujacego do egzaminu ze Wstepu do Matematyki, Matematyka stosowana, Logika
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY DO KOLOKWIOUM NR 1
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO NA EGZAMINIE ZE STATYSTYKI Z DEMOGRAFIĄ, statystyka z demografią
Zakres zagadnień obowiązujących do egzaminu z gospodarki odpadami, OŚ, sem 5, Gospodarka Odpadami
0 0 WYKAZ PRZEPISOW obowiazujacych do egzaminu w sesji wiosennej 2011
material obowiazujacy do kolokwiow z chemii analitycznej iiwf 2014
Zakres materiału obowiązującego na kolokwium
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIAZUJACEGO NA KOLOKWIUM, STOMATOLOGIA, Fizjo Żucia
Zakres materiału obowiązujący na II kolokwium wykładowe, Chemia ogólna i nieorganiczna, giełdy
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
PON materiały uzupełniajace do egzaminu
materiały pomocnicze do egzaminu z rynku kapitałowego 4IPMRFN64Z4YSLYX3Z5PMXWFHYJWRHJ6LZFJ5TY
Zakres tematyczny ZPR do egzaminu
materialy pomocnicze do egzaminu z psychologii
Zakres materiału obowiązujący na zaliczenie ćwiczeń z Prawa zobowiązań, SWPS - prawo
Zagadnienia obowiązujące do egzaminu dla Framacji 2009-2010, immunologia
Spis zagadnień obowiązujących do egzaminu z GT, Turystyka i rekreacja rok1, Geografia turystyczna
Zakres materiału matura (do 14)
szkolyikierunki, Kierunki psych. klin. materiały uzupełniajace do egzaminu

więcej podobnych podstron