Pedagogika Porównawcza System oświaty(1)

Pobierz cały dokument
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1).docx
Rozmiar 23,4 KB
 1. Podstawowe pojęcia systemów oświatowych.

 1. System oświatowy, a system szkolny

System – pewien zbiór i struktura(związki i zależności między elementami zbioru); zbiór elementów powiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie.

System oświatowy – to zbiór takich podsystemów jak: sys. szkolny, pozaszkolny, kształcenia ustawicznego, rodzina, powiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie.

System szkolny – zbiór, zespół instytucji od przedszkoli do studiów podyplomowych powiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie.

 1. Strukturę współczesnych systemów szkolnych rozpatrujemy:

 1. Zjawisko dualizmu szkolnego

Zjawisko dualizmu szkolnego – w jednym systemie są dwie drogi kształcenia. Przed wojną np. po czterech latach szkoły powszechnej uczeń szedł do 8-letniego gim. i przystępował do matury. Druga drogą mogła być 4-letnia szkoła powszechna, a później przyuczenie zawodowe w szkołach zawodowych i matura. Można tez było ominąć szkołę powszechną poprzez nauki otrzymywane w domu i zdawać po tym do gimnazjum(w bogatszych rodzinach)

II. Podstawowe pojęcia polityki oświatowej:

 1. Przedmiot, zadania i cele Polityki Oświatowej.

Przedmiotem polit. oświat. jest system oświatowy, inaczej mówiąc potrzeby oświatowe, możliwości ich zaspokajania oraz decyzje oświatowe.

Zadaniem polit. oświat. jest osiąganie takich rezultatów w dziedzinie kształcenia i wychowania, które byłyby zgodne z potrzebami społecznymi oraz z czynnikami dysponującymi władzą polityczną.

Celem polit. oświat. jest zaspokojenie potrzeb społecznych i indywidualnych w dziedzinie kształcenia i wychowania.

Metody polityki oświatowej:

 1. Elementy polityki oświatowej:

 1. Funkcje polityki oświatowej.

Główne dążenia polityki oświatowej:
 • stworzenie jednolitego sys. oświatowego;

 • upowszechnienie kultury i oświaty;

 • wszechstronny rozwój jednostki;

 • ukształtowanie określonego poglądu na świat.

 1. Cechy polityki oświatowej

  1. Zmienność wynikająca z braku jednolitości podstaw światopoglądowych oraz częstych zmian w rządzie.

  2. Klasowy charakter polityki oświatowej.

  3. Ekonomiczne ujęcie kwestii kształcenia i wychowania.

  4. Finansowanie oświaty.

  5. Rozbieżność pomiędzy formalną gwarancją do kształcenia a rzeczywistością(każdy może i ma prawo, ale jeśli go stać).

III. Uwarunkowania i czynniki wpływające na kształtowanie się systemów szkolnych (uwarunkowania polityki oświatowej)

Uwarunkowania są to określone sytuacje, fakty, okoliczności, w których rozwija się i kształtuje system oświatowy. Są to obiektywne dane(istniejące niezależnie od naszej woli).

Czynniki są to celowe i świadome oddziaływania ludzi na system oświatowy.

Podstawowe uwarunkowania:

 1. Geograficzne – to przede wszystkim rozmieszczenie ludności na danym terenie, rozmieszczenie potencjału gosp., problem miasto – wieś, ukształtowanie terenu.

 2. Historyczne – jest to siła tradycji w zakresie treści kształcenia, metod i organizacji kształcenia, ocen szkolnych, wychowania.

 3. Kulturowe – jest to określony system wartości, jaki funkcjonuje w danym społeczeństwie, jest to również określony model kultury i pogląd na świat.

 4. Demograficzne – jest to przyrost ludności (niż albo wyż demograficzny), koszty oświaty, liczebność klas szkolnych.

 5. Uwarunkowania i czynniki społeczne:

IV. Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna.

 1. Rys historyczny. Prekursorem Marc Antonie Julien de Paris, w 1817 jego praca zapoczątkowała ped. porów. Zasadniczy rozwój przypada na okres międzywojenny, a konkretnie na rok 1925, gdy powstało Międzynarodowe Biuro Wychowania z siedzibą w Genewie. To Biuro było bankiem wiedzy oświatowej, gdzie kraje składały informacje o swoim systemie oświatowym, jednocześnie mogły czerpać z wiedzy innych krajów. Po wojnie funkcje Biura przejęło UNESCO.

 2. Zadaniem ped. porów. jest dokonywanie zestawień mających na celu ukazywanie podobieństw i różnic w systemach oświatowych krajów oraz rozwiązywanie tam problemów oświatowych; dotyczą one przeważnie ustroju i org. szkolnictwa, ideałów wychowawczych, treści kształcenia i wychowania, metod nauczania i wychowania.

Przedmiotem pedagogiki porównawczej jest system oświatowy, przy czym porównania mają sens o tyle, o ile są porównaniami funkcji społecznych wypełnianych przez różnorodne systemy szkolne, a nie tylko mechanicznym zestawieniem ich formalnych struktur. Porównywać można tylko te systemy, które pełnią taką samą funkcję społeczną w różnych krajach.

Wskaźniki ped. porównawczej:

 1. liczba dzieci do ogółu liczby mieszkańców;

 2. ogólna liczba danego rocznika(np. 7-latków), a liczba dzieci tego rocznika faktycznie uczęszczających do szkoły;

 3. odsiew szkolny i drugoroczność;

 4. liczba studentów do liczby mieszkańców;

 5. liczba absolwentów do liczby studentów.

 1. Metody pedagogiki porównawczej:

  1. Ilościowe – dotyczą faktów, zakresu organizacji i ustroju szkolnictwa, metody statystyczne, szacunkowe dotyczące przyszłości;

  2. Jakościowe – dotyczą programów nauczania, metod badań socjologicznych i historycznych.

 2. Fazy badań porównawczych:

Deskrypcja – opis zjawisk podlegających analizie porównawczej, tzn. porządkowanie materiałów w pewną strukturę, a inaczej ukazywanie zjawisk pedagogicznych w zależnościach przyczynowo-skutkowych.

Interpretacja – tłumaczenie zjawisk w ich związkach przyczynowo-skutkowych, inaczej komparastyka (bad. porównawcze), wymaga nie tylko informacji o danych zjawiskach, lecz również wyjaśnienia czy tylko w takich okolicznościach tylko takie zjawisko mogło zaistnieć.

Jukstapozycja – zestawianie informacji o zjawiskach z różnych układów rzeczywistości, czyli szukanie kryteriów dla porównywalnych zjawisk.

Pobierz cały dokument
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1).docx
Rozmiar 23,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polska I Wielka Brytania Porównanie Systemów Oświatowych
OŚWIATA POLSKA WSPÓŁCZEŚNIE, ♣ Szkoła, Studia - Ściągi, lektury, prace, Porównanie systemów oświatow
OŚWIATA POLSKA DAWNIEJ, ♣ Szkoła, Studia - Ściągi, lektury, prace, Porównanie systemów oświatowych
Oświata w Portugalii&włocy, ♣ Szkoła, Studia - Ściągi, lektury, prace, Porównanie systemów oświatowy
Funkcja pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo wychowawc
Reforma systemu oswiaty z 1999 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Polski system oświatowy - rys historyczny, Pedagogika porównawcza
Porównanie polskiego systemu oświatowego z ....., kurs pedagogiczny
SYSTEMY OsWIATOWE NA sWIECIE, Studia, Pedagogika porównawcza
SYSTEM DUKACJI W NORWEGII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
SYSTEM EDUKACJI W AUSTRII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Porównanie systemu edukacji w Polsce i Wielkiej Brytanii, pedagogika
pedagogika, system oswiatowy we wloszech, Włochy liczą 57 576 429 mieszkańców zamieszkujących teryto
PORÓWNANIE SYSTEMÓW MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I EUROPEJSKIEJ W XX WIEKU., POR?WNANIE SYSTEM?W MY?LI PEDAGO
Francuski system szkolnictwa (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
SYSTEM EDUAKCJI W POLSCE, Pedagogika, pedagogika porównawcza
pedagogika porównawcza, europejskie systemy edukacji na tel porownawczym, Uniwersytet Opolski

więcej podobnych podstron