Pytania na egzamin

Pobierz cały dokument
Pytania na egzamin.docx
Rozmiar 15,9 KB

Pytania egazminacyjne z przedmiotu "metaloznawstwo i obróbka cieplna" dla mechaniki oraz transportu

Część 2. Budowa materii

1. Omówić budowę atomu i jej wpływ na własności pierwiastków.

2. Omówić układ okresowy pierwiastków.

3. Na czym polega wiązanie jonowe (WJ), metaliczne (WM), kowalencyjne (WK) i

cząsteczkowe (WC). Narysować schemat WJ, WM, WK, WC. Podać przykład WJ,

WM, WK, WC.

4. Wymienić główne grupy materiałów inżynierskich.

5. Jakie typy wiązań między atomowych występują w poszczególnych materiałach

inżynierskich?

6. Podać klasyfikacja podstawowych grup materiałów inżynierskich (MI). Podać

własności podstawowych grup MI.

 

Część 3.1. Budowa metali

1. Na czym polega różnica między materiałami krystalograficznymi

a amorficznymi?

2. Czym charakteryzują się kryształy metali?

3. Jakie znasz elementy sieci przestrzennej kryształu?

4. Na czym polegają różnice i podobieństwa między sieciami: regularną płasko

centryczną, regularna przestrzennie centryczną i heksagonalną zwartą?

5. Na czym polega alotropia metali? Podać odmiany alotropowe żelaza.

 

Część 3.2. Budowa metali

6. Jakie znasz wady budowy krystalicznej?

7. Na czym polegają mechanizmy Schottky’ego i Frenkla?

8. Jakie znasz rodzaje dyslokacji?

9. Jakie są mechanizmy przemieszczania się dyslokacji?

10. Jak wpływają wady budowy krystalicznej na własności metali?

 

Część 4. Stopy metali i ich struktura

1. Co to są stopy?

2. Jaki jest cel wytwarzania stopów?

3. Podać klasyfikację roztworów stałych.

3. Podaj czynniki warunkujące tworzenie roztworów stałych.

 

Część 5. Wykresy równowagi fazowej

1. Jak skonstruowane są wykresy dwuskładnikowe równowagi fazowej?

2. Omówić wyznaczanie składów chemicznych i udziałów faz (reguła dźwigni).

3. Jak przebiega krzepnięcie stopów dwuskładnikowych o różnych stężeniach

składników, tworzących układy o:

3.1 - zupełnej rozpuszczalności w stanie stałym,

3.2 - o całkowitym braku rozpuszczalności w stanie stałym z eutektyką,

3.3 - o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym z eutektyką,

3.4 - o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym z perytektyką.

 

Część 6. Wykres żelazo - węgiel

1. Jakie znasz odmiany alotropowe (OA) żelaza? Wyjaśnij od czego

zależy występowanie wymienionych OA żelaza.

2. Jakie znasz podstawowe składniki strukturalne występujące w układzie

żelazo-węgiel?

3. Jak przebiegają przemiany podczas chłodzenia stopów żelaza z węglem

zawierających: 0,1, 0,4, 0,7, 1,5, 2,5, 4,3 i 5%C?

 

Część 7. Stopy żelaza z węglem

1. Co to jest stal? Co to jest staliwo?

2. Podać klasyfikację stopów żelaza z węglem (C) wg zawartości C i

przeznaczenia.

3. Jaki jest wpływ węgla na strukturę i własności stali?

4. Podaj charakterystykę i przeznaczenie stali konstrukcyjnych (SK). Podaj

konkretne przykłady SK (symbole stali).

5. Podaj charakterystykę i przeznaczenie stali narzędziowych (SN). Podaj

konkretne przykłady SN (symbole stali).

 

Część 8. Żeliwa

1. Co to jest żeliwo? Co to jest surówka?

2. Podaj klasyfikację żeliw w zależności od struktury.

3. Jak zależą własności żeliwa od jego struktury?

4. Jakie znasz składniki strukturalne występujące w żeliwach?

 

Część 9.1 Obróbka cieplna stali 1

1. Podać definicję i cel obróbki cieplnej stali.

2. Podać rodzaje obróbki cieplno-chemicznej stali?

3. Omówić podobieństwa i różnice hartowania objętościowego i

powierzchniowego.

 

Część 9.2 Obróbka cieplna stali 2

1. Jakie przemiany fazowe zachodzą w stali podczas nagrzewania i wygrzewania

stali w temperaturze austenityzowania?

2. Na czym polegają przemiany: perlityczna, bainityczna i martenzytyczna?

3. Jaka jest struktura perlitu, bainitu górnego i dolnego oraz martenzytu?

4. Jakie jest praktyczne znaczenie wykresów czas-temperatura-przemiany

(CTPi i CTPc)?

5. Jakie przemiany fazowe zachodzą podczas odpuszczania stali węglowych?

 

Część 10. Obróbka cieplno – chemiczna

1. Definicja i cel obróbki cieplno-chemicznej stali.

2. Omówić własności warstw powierzchniowych utwardzonych metodą

cieplno-chemiczną.

3. Podać rodzaje obróbki cieplno-chemicznej stali.

4. Podać ogólną klasyfikację zjawisk towarzyszących obróbce cieplno-

chemicznej stali.

5. Na czym polega adsorpcja i dyfuzja?

6. Jakie są mechanizmy i prawa dyfuzji?

 

Część 11. Azotowanie i nawęglanie

1. Na czym polega azotowanie gazowe stali?

2. Omówić budowę fazową warstwy azotowanej (WA). Od czego zależy

budowa WA?

3. Jakie są własności warstwy azotowanej?

4. Jakie jest zastosowanie azotowania w praktyce?

5. Na czym polega nawęglanie gazowe stali?

6. Jaka jest budowa fazowa warstwy nawęglanej?

7. Jakie są własności warstwy nawęglanej?

8. Jakie jest zastosowanie nawęglania w praktyce?

 

Część 12. Stale stopowe

1. Jaki jest cel wprowadzania pierwiastków stopowych do stali?

2. Jak pierwiastki stopowe wpływają na przemianę austenitu?

3. Jak wpływają pierwiastki stopowe takie jak: Cr, Mn, Ni na własności

stali?

4. Podać definicję stali stopowych (SS). Podać klasyfikację SS.

5. Podać charakterystykę stali konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego.

6. Podać charakterystykę stali narzędziowych: - do pracy na zimno; - na

gorąco: - szybkotnących.

7. Wymienić oraz podać charakterystykę stali specjalnych.

 

Część 13. Stopy metali nieżelaznych

1. Podać własności fizyczne, chemiczne i mechaniczne aluminium.

2. Podać klasyfikację stopów aluminium?

3. Jaki jest skład chemiczny oraz jaka jest struktura i własności odlewniczych

stopów aluminium?

4. Omówić techniczne zastosowanie aluminium i jego stopów.

5. Omówić własności fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne miedzi.

6. Podać klasyfikację stopów miedzi.

7. Podać cechy charakterystyczne mosiądzów oraz miedzio-niki.

8. Zastosowanie techniczne miedzi i jej stopów?

 

Część 14. Korozja metali i stopów

1. Na czym polega korozja? (Definicja korozji)

2. Jak przebiega korozja elektrochemiczna?

3. Czynniki decydujące o przebiegu korozji elektrochemicznej.

4. Jak przebiega korozja gazowa?

5. Jakie są zasady doboru składu chemicznego stopów odpornych na korozję?

6. Na czym polega katodowa ochrona przed korozją?

7. Na czym polega protektorowa ochrona przed korozją?

8. Na czym polega anodowa ochrona przed korozją?

9. Na czym polega działanie ochronne inhibitorów dodawanych do środowisk

korozyjnych?

5. Wymień rodzaje powłok ochronnych stosowanych w celu zapobiegania

korozji. Na czym polega ich działanie?

6. Narysuj schemat ochrony katodowej (OK) rurociągów zakopanych w

ziemi. Wyjaśnij działanie OK.

7. Narysuj schemat ochrony protektorowej (OP) rurociągów zakopanych w

ziemi. Wyjaśnij działanie OP.

8. Narysuj schemat ochrony anodowej (OA). Wyjaśnij działanie OA. Jakich metali

nie można zabezpieczać OA?

Pobierz cały dokument
Pytania na egzamin.docx
Rozmiar 15,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia
pytania na egzamin, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania na egzamin PWR, PWSZ, SEMESTR 3, PODSTAWY MARKETINGU
Pedagogika ogĂllna pytania na egzamin
Pytania na egzamin nowa podstawa programowa, sem I
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
Interna bydła pytania na egzamin
pytania na egzamin (1) (1)
Logistyka ost Pytania na egzamin magisterski
Prawo egzekucyjne - pytania na egzamin - odpowiedzi, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
SHA, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Genetyka ogólna - pytania na egzamin, Genetyka, DNA, biologia molekularna, techniki
pytania na egzamin z logistyki, Gospodarka magazynowa, Logistyka

więcej podobnych podstron