07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
07.12.2010.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
Rozmiar 38 KB

5.

Wskaźniki sprawności działania (aktywności) oceniają efektywność wykorzystania poszczególnych składników majątku będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

6.

7.

Wskaznik rotacji aktywow ogółem okresla efektykownosc zarzadzania tymi aktywami. Wysoka wartość tego wskaźnika może oznaczac bardzo efektywne wykorzystanie aktywow lub w przypadku zamortyzowanych w duzym stopniu aktywow - wskazuja na konieczność modernizacji.

8.

9.

10.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto informuje, jaki procent zysku brutto jest generowany przez sumę przychodów wygospodarowanych w przedsiębiorstwie. Rentowność sprzedaży brutto jest uzależniona od polityki cen przedsiębiorstwa, zysku tworzonego przez określoną wielkość sprzedaży oraz struktury zysku generowanego na poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o udziale zysku po opodatkowaniu (zysku netto) w wartości sprzedaży. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym mniejsza wartość sprzedaży musi być zrealizowana w celu osią-gnięcia określonej kwoty zysku2.

11.

Wskaźniki rynku kapitałowego dzielimy na 2 grupy: wskaźniki wewnętrzne obliczane na podstawie danych gromadzonych wewnątrz firmy oraz zewnętrzne obliczane na podstawie danych z rynku kapitałowego tj. liczbie wyemitowanych akcji, cenie rynkowej akcji itd. W I grupie wskaźników obliczamy: wskaźnik zyskowności 1 akcji = zysk netto/liczba wyemitowanych akcji; wskaźnik dywidendy jednostkowej = zysk netto na dywidendy /liczba akcji; wskaźnik stopy wypłat dywidendy = dywidenda na 1 akcję *100/zysk na 1 akcję. Podstawowymi wskaźnikami II grupy są: wskaźnik ceny rynkowej akcji = cena rynkowa 1 akcji/zysk netto na 1 akcję; wskaźnik stopy dywidendy = dywidenda na 1 akcję*100/cena rynkowa 1 akcji.

12.

zysk na akcję (Earning per share ratio - EPS),
Informuje o wielkości zysku netto, generowanego przez pojedynczą akcję:

EPS = Zysk netto / Liczba akcji

dywidenda na akcję (Dividend per Share - DPS)
Wskaźnik ten informuje o  wartości dywidendy przypadającą na jedną akcję, czyli wskazuje ile dochodu z jednej akcji otrzyma akcjonariusz przetrzymując daną akcję:

DPS = Dywidenda / Liczba wyemitowanych akcji

13.

Wskaźnik wyceny P/S

Wskaźnik ten jest ilorazem ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję.

Wskaźnik P/S (z ang. price sales) informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za złotowkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę

Wskaźnik wyceny P/BV

Popularnym wskaźnikiem wyceny spółki jest wskaźnik ceny do wartości księgowej netto przypadającej na jedną akcję (P/BV z ang. price book value). Wartość księgowa netto jest wartością aktywów spółki, pomniejszoną o zobowiązania. W przybliżeniu jest to wartość majątku spółki, jaką można przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy (z części majątku trzeba spłacić zobowiązania). Wskaźnik P/BV obrazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości majątku firmy, która w przypadku likwidacji zostałaby rozdzielona między akcjonariuszy.

14.

wskaźnik pokrycia dywidendy PD (Cover ratio)
Informuje o zdolności spółki do wypłacania dywidendy:

PD = EPS / DPS

Im wyższe wartości wskaźnika, tym wyższa zdolność do wypłaty

wskaźnik wypłaty dywidendy WD (Dividend payout - DP)
Informuje jaka część zysku została wypłacona inwestorom w postaci dywidendy, a jaka została w spółce i jest reinwestowana:

WD = DPS / EPS

15.

obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej,

wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania kapitałów w różne firmy.

ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji,

porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji.

16.

17.


Pobierz dokument
07.12.2010.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, A
2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansow
Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finan
Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal
analiza-wyklady, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansow
Analiza finansowa - wykłady całość st, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finans
analiza-wawel, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa,
af-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
af-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
af-wyk6, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
af-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa - wyklady 2005, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1,

więcej podobnych podstron