ekonomika o.s.21.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochrony srodowiska, do druku

Pobierz dokument
ekonomika.o.s.21.03.administracja.ii.rok.iii.doc
Rozmiar 47 KB

Ekonomika ochrony środowiska V wykład 21.03.

Gospodarka wodna

25 - 30 mld m³ rocznie wody powierzchniowe w Polsce

10 - 12 mld m³ rocznie wody podziemne w Polsce

Człowiek korzystając z zasobów wodnych wykorzystuje ich naturalną dyspozycyjność.

Naturalna dyspozycyjność zasobów wodnych jest określana nie tylko przez ich wielkość będącą w posiadaniu danego społeczeństwa, ale także przez ich jakość (czystość) oraz ich rozmieszczenie w przestrzeni i czasie.

Aby naturalnie zwiększać dyspozycyjność wody trzeba:

Do pewnego momentu naturalna dyspozycyjność zasobów wodnych zaspokajała potrzeby człowieka. Z czasem jednak przestaje wystarczać. Człowiek obecnie może zarówno zwiększać jak i zmniejszać naturalną dyspozycyjność zasobów wodnych. Zmniejsza je przez zanieczyszczenia w wyniku działalności gospodarczej. Gdy przestało wystarczać naturalnych zasobów człowiek powołał do życia nowy dział infrastruktury: gospodarka wodna.

Infrastruktura gospodarcza kraju - to zbiór wielu różnych systemów obejmujących określone instytucje i urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania gospodarki narodowej i jej dalszego rozwoju.

Gospodarka wodna - stanowi ważny element infrastruktury gospodarczej kraju, jest systemem obejmującym instytucje i urządzenia, który winien umożliwiać racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi.

Hierarchia celów gospodarki wodnej

Celem nadrzędnym gospodarki wodnej jest zaspokojenie uzasadnionych potrzeb użytkowników wody przez umożliwienie im w wymaganym stopniu pewności poboru określonej ilości wody, o określonej jakości, w określonym miejscu i czasie oraz utrzymywanie trwałej równowagi bilansu wodnego. Cel ten powinien być realizowany z jednoczesnym zachowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i przy możliwie najniższych nakładach społecznych.

Trzeba racjonalnie gospodarować wodą w związku z konkurencyjnością potrzeb.

Cele niższego rzędu (realizacja ich umożliwia realizację celu wyższego) to sprecyzowane zadania gospodarki wodnej takie jak:

 1. zaopatrzenie w wodę rolnictwa, przemysłu i innych pozostałych dziedzin gospodarki komunalnej

 2. oczyszczanie, odprowadzanie i zrzut wody po jej użytkowaniu

 3. wykorzystanie wód dal celów transportowych, hydroenergetycznych, dla wypoczynku ludności , dla turystyki i sportu

 4. regulacja stosunków wodnych w glebie (nie zawsze nawadniać czasem osuszać)

 5. zabezpieczenie rzek, jezior i zbiorników wodnych przed erozją, akumulacją osadów i abrazją brzegów

 6. ochrona przed powodzią

Celem nadrzędnym jest zaspokajanie potrzeb społeczenstwa

Ochrona przed powodzią wymaga kosztownej i kompleksowej pracy. Administracja na różnych szczeblach powinna ze sobą współpracować; koordynacja w ramach komitetów przeciwpowodziowych.

Na każdym etapie rozwoju społeczeństwa pojawia się problem zaspokajania potrzeb, w wyniku, czego tworzymy hierarchię celów (ważne i ważniejsze). Tym samym cele dzielimy na :

- cel nadrzędny

- cel wyższego rzędu

- cel niższego rzędu - ich realizacja pozwala zrealizować cele wyższego

- zadanie operacyjne - mają wyznaczonego wykonawcę i środki; pozwalają na realizację celów niższego rzędu

Powoli realizując cele niższego rzędu, przechodzimy do realizacji celu nadrzędnego. Cel wyższego rzędu zaspokaja potrzeby społeczeństwa np. utrzymanie środowiska w dobrym stanie, możliwość przemieszczania się, dostęp do usług itd. Wszystkie te cele dążą do realizacji celu nadrzędnego.

Bilans wodno - gospodarczy to porównanie (zestawienie) w danym miejscu i czasie podaży wody z jakiej mogą korzystać użytkownicy i ich popytem na wodę.

Uważa się, że racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględnić ich naturalne uwarunkowanie i odbywać się w układzie zgodnym z hydrograficznym podziałem kraju, co oznacza , że bilans wodno - gospodarczy poszczególnych zlewnia ma charakter operatywny.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na stronę popytową i podażową wody.

Do czynników zwiększających popyt na wodę zalicza się:

 1. wzrost zasobów demograficznych na obszarze danej zlewni

 2. wzrost produkcji przemysłowej, rolniczej i świadczonych usług oraz występujące zmiany strukturalne zwiększające wodochłonność PKB (jeżeli zmienia się struktura gospodarcza tym więcej gospodarstw wodochłonnych)

 3. stosowanie technik i technologii nadmiernie wodochłonnych

 4. wzrost konsumpcji i zmiany jej struktury wymagające zwiększonego poboru wody

 5. zwiększenie stopnia urbanizacji obszarów zlewni

 6. rozwój systemów wodno - kanalizacyjnych w wiejskiej sieci osadniczej na terenie zlewni

 7. nieprawne systemy rozrządu i dystrybucji oraz rosnąca ich awaryjność

Czynniki zmniejszające popyt:

 1. ograniczenie produkcji wodochłonnej

 2. wdrażanie i upowszechnianie nowych technik i technologii w tym tzw. obiegów zamkniętych

 3. eliminowanie strat w systemach rozrządu i poboru wody u użytkowników oraz zastępowanie przestarzałych systemów systemami nowoczesnymi o wysokim stopniu niezawodności

 4. wdrażanie ekonomiczno - prawnego i techniczno - organizacyjnego sytemu oddziaływania na gospodarkę wodną powodujące oszczędne ich użytkowanie

Czynniki zwiększające dyspozycyjność zasobów wodnych zlewni (zwiększające podaż bilansu wodnego):

 1. wielkość, struktura i dynamika inwestycji w gospodarce wodnej

 2. zwiększenie retencji wód, poprawa sprawności i rozbudowa systemów przerzutów wód oraz innych urządzeń gospodarki wodnej umożliwiających zróżnicowanie w formie jej użytkowania

 3. tworzenie systemu monitoringu wód, skuteczne ich ochrony przed zanieczyszczeniem i tym samym poprawa stanu czystości wód

 4. wprowadzenie systemowej gospodarki wodnej poszczególnych zlewni

 5. współpraca miedzy zlewniami umożliwiającymi racjonalne wykorzystanie środków inwestycyjnych zwiększających dyspozycyjność zasobów wodnych na większych obszarach i uporządkowanie międzynarodowej współpracy na wodach granicznych

 6. ukształtowanie systemu ekonomiczno - prawno - organizacyjnego pobudzającego rozbudowę i modernizację gospodarki wodnej oraz pozwalającego na prowadzenie kompleksowej strategii i polityki ekologicznej państwa

Czynniki zmniejszające dyspozycyjność zasobów wodnych zlewni:

 1. nadmierne zużycie infrastruktury technicznej gospodarki wodnej

 2. dokonanie zrzutów ścieków niedostatecznie oczyszczonych pogarszających czystość wód

 3. zbyt duże zużycie bezzwrotne wody

 4. brak odpowiedniego egzekwowania prawa wodnego i ekologicznego

 5. deformacja stosunków wodnych w zlewniach na skutek nieracjonalnej eksploatacji bogactw naturalnych i zanieczyszczeń obszarowych

 6. niski stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa przy jednocześnie niskich dochodach

System zarządzania gospodarki wodnej - to zbiór instytucji i innych jednostek organizacyjnych skoordynowanych wewnętrznie w ramach danej struktury, która spełnia określone funkcje w procesie gospodarowania zasobami wodnymi

Do podstawowych funkcji zarządzania zaliczamy:


Pobierz dokument
ekonomika.o.s.21.03.administracja.ii.rok.iii.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
prawo fin. 21.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Zagadnienia do egzaminu I i II sem, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Fizyka, Egzamin
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony środowiska 21, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochr
prawo finansowe 17.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
prawo o.s.23.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
POS 9.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Postepowanie administracyjne wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV,
Prawo finansowe W I, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo
POŚ W 4.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s

więcej podobnych podstron