umowa sprzedazy samochodu, Wzory dokumetów

Pobierz dokument
umowa.sprzedazy.samochodu.wzory.dokumetow.doc
Rozmiar 19 KB

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:

Sprzedającym (imię i nazwisko):.......................................................................................................................

PESEL: ...........................................................NIP: .........................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .................................................................................................................

wydany przez ....................................................................................................................................................

a

Kupującym (imię i nazwisko):..............................................................................................................................

PESEL: ...........................................................NIP: ...........................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................

wydany przez .....................................................................................................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model .............................................................................. rok produkcji .................................................

nr silnika ............................................................................................................................................................

nr nadwozia .......................................................................................................................................................

nr rejestracyjny ................................................................ przebieg (km)...........................................................

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................................

Słownie: ...........................................................................................................................................................

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................... ...............................................................

Sprzedający Kupujący


Pobierz dokument
umowa.sprzedazy.samochodu.wzory.dokumetow.doc
Rozmiar 19 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna sprzedaży samochodu, Wzory dokumentów
umowa uzyczenia samochodu, wzory dokumentów
Umowa sprzedaży samochodu, Wzory umów
umowa przedwstepna sprzed samochod, WZORY PISM i UMÓW, Wzory Pism(1)
Umowa kupna sprzedazy broni, Wzory dokumentów lowieckich
umowa kupna sprzedazy samochodu(1), 06. DOKUMENTY
umowa przedwstepna sprzed samochod, WZORY PISM i UMÓW, Wzory Pism(1)
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU PRZEZ WSPÓŁWŁASCICIELA, Umowy kupna-sprzedaży auta,motocykla
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
umowa sprzedaży samochodu JBDZXXAFBY2PZUUWBAJBVSYCLLBYFQB37AKEMBI
01 Umowa sprzedaży samochodu
05 Umowa sprzedaży samochodu komis

więcej podobnych podstron