biochem egzamin 12 Ściśle tajneD

Pobierz cały dokument
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD.docx
Rozmiar 22,5 KB

BIOCHEMIA

1) W podanym peptydzie Arg-Glu-Thr-Val-Asp-Ile-Ser-Ala-Zen zidentyfikuj: aminokwasy niepolarne, kwaśne i zasadowe.

2) Spośród aminokwasów: Ser,Lys,Ala,Phe,Asp,Cys,Thr,Tyr podaj pary między którymi tworzą się: wiązania kowalencyjne, jonowe, hydrofobowe, mostki disiarczkowe, wodorowe

3) Stężenie białka jest uwarunkowane jedynie przez jego sekwencję aminokwasów. Czy białko, w którym metodami inżynieryjnymi odwrócono kolejność ułożenia wszystkich aminokwasów będzie miało tę samą strukturę przestrzenną, co białko wyjściowe? Uzasadnij odpowiedź

4) Przedstaw podział enzymów na klasy. Co jest kryterium podziału?

5) Podaj nazwę i wzór dowolnego koenzymu oksydoreduktaz.

6) Reakcja katalizowana przez dehydrogenazę bursztynianową ulega hamowaniu po dodaniu malonianu. Stała Michaelisa dla enzymu wzrasta, ale szybkośc maksymalna reakcji nie ulega zmianie. Jaki to jest typ inhibicji? Uzasadnij odpowiedź i przedstaw graficznie zależnośc szybkości reakcji bez malonianu i w obecności malonianu.

7) Schemat budowy tRNA i miejsca funkcjonalne. Rola i lokalizacja subkomórek tRNA.

8) Na czym polega aktywacja aminokwasu w procesie translacji? Reakcje zachodzące podczas tego procesu.

9) Zysk energetyczny z utleniania glukozy w warunkach beztlenowych? Odpowiedź uzasadnij.

10) Typ fosforylacji w cyklu kwasu cytrynowego (cykl Krebsa). Napisz właściwe równanie reakcji i podaj skąd pochodzi energia konieczna do syntezy ATP w tej reakcji.

11) Szlak metaboliczny, w którym funkcjonuje dehydrogenaza bursztynianowa? Napisz równanie reakcji katalizowanej przez ten enzym i podaj, do jakiej klasy enzymów należy.

12) Gdzie zachodzi i na czym polega aktywacja kwasów tłuszczowych? Równanie reakcji.

13) Jakie znaczenie w procesie oddychania komórkowego ma transport elementów w łańcuchu oddechowym?

14) Ogólne równanie fotosyntezy i skąd pochodzi tlen, który powstaje w tym procesie?

15) Podczas fazy jasnej fotosyntezy, pod wpływem światła wchłanianego przez barwniki fotosyntetyczne zostaje uruchomiony transport elektronów. Co jest ich pierwotnym źródłem, a co ostatecznym akceptorem?

1. Jak połączone są aminokwasy w łańcuchu białkowym? Przedstaw to na podstawie 2 dowolnych aminokwasów podaj nmawze wiązania i jego cechy charakterystyczne

2. Wymień 2 główne struktury II-rzedowe i w punktach przedstaw najważniejsze różnice ich budowy

3. Pojęcia energia aktywacji, katalizator, koenzym, katal

4. stala michaelisa wynosi dla A10-5, B 5*10-5, który enzym posiada wyższe powinowactwo do substratu, dlaczego?, Przedstaw graficznie jak zmienia sie szybkość reakcji w zależności od stężenia substratu dla obu enzymów( narysować wykresy, zaznaczyć wszystkie parametry)

5. Narysuj wzór zredukowanej cząsteczki NAD, jakie funkcje pełni ten enzym?

6. Co oznacza pojęcie anomery w nomenklaturze cukrów, wyjaśnij to na przykładzie

7.Narysuj wzór, podaj nazwę dowolnego rybonukleotydu pirymidynowego, wskaz i podaj nawy wszystkich wiązań które tu występują

8. Co to kod genetyczny, wyjaśnij, dlaczego jest trójkowy i zdegenerowany

9. Narysuj wzór ATP i wytłumacz co oznacza ze zawiera wiązanie wysokoenergetyczne, wymień funkcje jakie pełni w komórce

10. Jaki szlak przedstawiony jest na schemacie? Podaj nazwę związku wyjściowego i produktów końcowych, wstaw brakujące nazwy (tam bya chyba glikoliza)

11. Przy pomocy właściwych równań reakcji przedstaw dalsze losy produktów szlaku ( tego wyżej wymienionego) w warunkach beztlenowych

12. wyjaśnij, dlaczego komórki drożdży rosną w nieobecności tlenu nie mogą odrzucić pirogronianu, jako produktu badanego. podaj nazwę produktu który będzie gromadził sie w kom. niezdolnych do ..... etanolu w procesie fermentacji

13. cykl cytrynianowy (?), typy fosforylacji, dekarboksylacja, redukcja NAD+ i FAD

14. porównaj zysk energetyczny z utleniania glukozy w warunkach beztl. i tlenowych i wyjasnij odpowiedz

15. gdzie zachodzi i na czym polega aktywacja kwasów tłuszczowych, napisz równania tej reakcji uzupełnij reakcje mitystoilo-CoA+FAD+.......+H2O+........----->.........+ FADH2+.........+acetyloCoA, ile cykli beta-oksydacji musi sie odbyc aby łańcuch mirystoiloCoA zostal calkowicie utleniony, oblicz całkowitą liczbę cząsteczek ATP które powstaja w wyniku calego utlenienia kwasu mirystynowego, podaj objasnienia obliczen

17. schemat (nie potrafie powiedziec jaki)

18. Wyjaśnij, dlaczego utl NADH+H+ daje o 1 cząsteczkę ATP więcej niż utlenianie FADH2

19. Kiedy fotosynteza tren. (?) elek. przez fotos. I prowadzi do użytku ATP zamiast NADPH? Zilustruj to przy pomocy właściwych schematu? Jaki jest to typ fosforylacji?

20. Herbicyd DLMU zaburza wydzielanie H podczas fotosyntezy, czy związek ten może mięć wpływ na zaleność roślin do przeprowadzania fotosyntezy cyklicznej? Odpowiedz wyjaśnij

2. Czym różni się fosforylacja substratowa od fotofosforylacji. Podaj przykład szlaku w którym występują. (2)

4. Do uzupełnienia schemat glikolizy.(wpisać substraty i produkty). Schemat nie był cały, trzeba było wypisać tylko najważniejsze reakcje. 16. Jaki zwiazek jest potrzebny do zachowania ciągłosci glikolizy. Dlaczego? Podaj reakcje. Na jakim etapie zakończy się proces jeżeli tego związku zabraknie i napisać jaki związek będzie się kumulował jak glikoza zakończy się na tym etapie. Co jest konieczne, aby została zachowana ciągłość glikolizy? Wyjaśnić dlaczego i napisać równanie reakcji. Był schemat szlaku metabolicznego, trzeba było napisać co to za proces (glikoliza), nazwać substrat i produkt ko ncowy, wpisać w schemat (chyba)6 charakterystycznych produktów/substratów, które są charakterystyczne dla zachodzących tam przemian.

5. Funkcje NAD, FAD i CoA. Podaj pełne nazwy, funkcje oraz wspólną część dla tych cząsteczek.

6. Narysować dowolną parę enancjomerów, epimerów, anomerów, ketozy i aldozy. Zaznaczyć część która o tym świadczy.

7. Metody hamowania aktywności enzymów - 3.

9. Zasada Michaelisa - Menten. Opisać, narysować wykres, podać wzór.

10. Różnice pomiędzy skrobią i celulozą. celuloza i glikogen

11. Dorysować linię na wykresie - inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna. Jak zmienia się Km i Vmax i dlaczego.

12. Narysować wiązanie dipepeptydu. Tryptofan + Lizyna. Opisać czym charakteryzuje się wiązanie peptydowe i je zaznaczyć.

14. Narysować serynę w środowisku o pH = 7. Opisać punkt izoelektryczny. Były podane jeszcze jakieś dane ale nie wiem o co chodziło.

1)Były podane wartości pKa1=8 i pKa2=4 grup funkcyjnych seryny.Jeśli roztwór ma takie samo pH, co pI aminokwasu ładunki wypadkowe grup funkcyjnych równoważą się i przeważa forma obojętna. Który jon tego aminokwasu będzie przeważał w roztworze o pH=9 ? Narysować jego wzór i obliczyć wartość pI tego aminokwasu. ~pI=(pKa1-pKa2)/2 pI=6, przeważa anion

15. Róznice pomiędzy DNA, a RNA. Narysować te struktury i nazwać. 1,58. Jakie struktury występują w strukturze pierwszorzędowej DNA a jakich nie ma w RNA (chodzi tu o ryboze,deoksyryboze,uracyl i tymine) trzeba było narysować wzory.

17. Podać definicję transkrypcji i replikacji. translacja Podobieństwa i różnice.

19. Dlatego podczas rozpadu kwasów tłuszczowych nie jest wymagana obecność tlenu.

20. Były narysowane 2 struktury. Trzeba było podać gdzie występują, jakie pełnią funkcje i 3 różnice między nimi.

13. Fosforylacje substratowa, oksydacyjna i fotofosforylacja czym się różnią, Napisać wszystkie reakcje fosforylacji substratowej, porównać chyba z oksydacyjną i napisać w jakim szlaku substratowa występuje- chodzi o glikolize i cykl Krebsa.

Pobierz cały dokument
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD.docx
Rozmiar 22,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
Egzamin biochemia1 05 12 odpowiedzi
aaa biochemia egzamin Poprawka ZPubliczne 12 03 2009
Egzamin biochemia1 05 12
aaa biochemia egzamin Poprawka ZPubliczne 12 03 2009
Biochem, Akademia Wychowania Fizycznego, Biochemia, egzaminy
Biochemia, (Sylwia) studia semestr 3, Biochemia, EGZAMIN, EGZAMIN, egzam
Wykłady PAU zagadniuenia na egzamin 12
stoma spoleczna egzamin 12
Biochemia egzamin
biochemia str 9 12
Biochemia 2006 2007, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
Biochemia egzamin[1]
Biochemia czerwiec 12

więcej podobnych podstron