TEST RK

Pobierz cały dokument
TEST RK.docx
Rozmiar 15,1 KB

Pytanie 1 – Przedmiotem ewidencji na koncie ”Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia)

NIE MOGĘ SIĘ ROZCZYTAC

Pytanie 2 – Do kosztów ewidencjonowanych na koncie „Koszty zakupu” zaliczamy

a) koszty ubezpieczenia w transporcie

b) koszty utrzymania komórek zaopatrzenia

c) koszty przerzutów i przesunięć międzymagazynowych

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 3-Przedmiotem ewidencji na koncie „pozostałe koszty operacyjne” będą

a) koszty otrzymanych darowizn

b) koszty zapłaconych kar i odszkodowań

c)odpisy ujemnej wartości firmy

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 4 – Nadrzędną zasadą rachunkowości zobowiązująca jednostkę do rozliczenia kosztów w czasie jest

a) zasada kontynuacji działalności

b) zasada memoriału

c) zasada współmierności kosztów i przychodów

d) zasada periodyzacji

Pytanie 5 – Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) są przykładem aktywowania kosztów

b) to tzw. koszty przyszłych okresów

c) polegają na zaliczeniu niektórych poniesionych kosztów do aktywów

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 6 – Przykładem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie będzie:

a) prenumerata

b) podatek od nieruchomości

c) amortyzacja środka trwałego

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 7 – Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów mogą być dokonywane w ciężar:

a) podstawowych kosztów operacyjnych

b)pozostałych kosztów operacyjnych

c) kosztów finansowych

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 8 - Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) prezentowane są w pasywach bilansu

b) mogą zamienić się na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

c)nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w świetle zapisów ustaw podatkowych

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 9 – Przykładem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie będą:

a) koszty odpraw emerytalnych

b) koszty zaliczek na poczet przyszłych dostaw

c) koszty napraw gwarancyjnych

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 10 – Koszty działalności pomocniczej mogą obciążyć

a) koszty działalności podstawowej

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej

c)straty nadzwyczajne

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 11 – Znajdź zdanie fałszywe

a) w skali całej firmy wszystkie koszty są kontrolowane

b) w długim okresie wszystkie koszty firmy są zmienne

c) w długim okresie wszystkie koszty firmy są bezpośrednie

d) koszty zarządu to przykład kosztów pośrednich

Pytanie 12 – Jeśli przedsiębiorstwo stosuje rachunek kosztów zmiennych, to stałe koszty wydziałowe ……

a) tylko w bilansie

b) tylko w rachunku zysków i strat

c) w bilansie i rachunku zysków i strat

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 13 – Które z poniższych kosztów są kosztami zmiennymi

a)amortyzacja budynków administracyjnych

b) ubezpieczenia maszyn produkcyjnych

c) wynagrodzenie straży zakładowej

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 14 – Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów prezentowane są w bilansie po stronie:

a) aktywów

b) pasywów

c) aktywów i pasywów

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 15 – zmiana stanu produktów występuje w rachunku zysków i strat w wersji:

a) kalkulacyjnej

b) porównawczej

c) kalkulacyjnej i porównawczej

d)wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 16 – NIE MOGĘ SIĘ ROZCZYTAC

Pytanie 17 – Funkcja rejestracyjna rachunku kosztów

a) polega na dokonaniu zapisów księgowych, związanych z operacjami gospodarczymi dotyczącymi kosztów

b) związana jest z możliwością sporządzania i analiz poświęconych tematyce kosztów

c) ma na celu dokumentowanie zużycia zasobów (majątkowych i pracy ludzkiej) jednostki oraz ich skutków

d)wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 18 – NIE MOGĘ SIĘ ROZCZYTAC

Pytanie 19 – Ze względu na elastyczność kosztów względem rozmiarów działalności dzielimy na:

a) kontrolowane i nie kontrolowane

b) zmienne i stałe

c) bezpośrednie i pośrednie

d) proste i złożone

Pytanie 20 – Koszty nieistotne (niezależne) od podjętej decyzji to:

a) te koszty które należy ponieść bez względu na podjętą decyzję

b) przyszłe koszty, których wysokość będzie taka sama dla rozpatrywanych alternatyw

c) koszty wynikające z wcześniej podjętych decyzji (

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Pytanie 21 – Straty nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń:

a) trudnych do przewidzenia

b) związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności

c) związanych z działalnością operacyjną

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 22 – Wydatkiem niestanowiącym kosztu jest:

a)spłata raty kapitałowej kredytu

b) wypłata dywidendy akcjonariuszowi

c) spłata podatku dochodowego z tytułu zysku

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 23 – Zaletą rachunku kosztów zmiennych może być to że:

a) brak jest w nim problemów z podziałem kosztów na zmienne i stałe

b) decyzje podjęte przy jego udziale mogą być brane pod uwagę w długim okresie

c) koszty stałe nie są rozliczane na produkty

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 24 – Rachunek kosztów pełnych charakteryzuje się tym że:

a) wycena produktów pracy odbywa się na poziomie pełnego kosztu wytworzenia

b) nie zakłada podziału kosztów na stałe i zmienne

c) koszty sprzedaży i koszty zarządu traktowane są jak koszty okresu

d)wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 25 – W odniesieniu do wyniku finansowego obliczenia potwierdzają następującą regułę w … wyniku rachunku kosztów pełnych (rkp) i zmiennych (rkz)

a) jeżeli produkcja jest mniejsza od sprzedaży to – wynik finansowy w rkp ≥ rkz

b)jeżeli produkcja jest większa od sprzedaży to – wynik finansowy w rkp = rkz

c)jeżeli produkcja jest równa sprzedaży to - wynik finansowy w rkp = rkz

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 26 – Do tradycyjnych rachunków kosztów nie można zaliczyć

a)rachunku kosztów działań

b) rachunku kosztów zmiennych

c) zbiorczego rachunku kosztów

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Pytanie 27 – Do retrospektywnych rachunków kosztów zaliczyć można:

a) rachunek cyklu życia produktu

b)rachunku kosztów pełnych

c) rachunek kosztów docelowych

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 28 – Układ rodzajowy kosztów ujmuje koszty

a) poniesione w danym okresie sprawozdawczym

b) poniesione w różnych okresach sprawozdawczych

c) poniesione w różnych okresach sprawozdawczych - jeżeli tak zapisano w polityce (zasadach …)

d) poniesione w różnych okresach sprawozdawczych – jeżeli tak zdecydował kierownik jednostki

Pytanie 29 – Przedmiotem ewidencji na koncie „Zużycie materiałów i energii” będzie:

a) koszt zużycia pary wodnej

b) koszt zużycia części zamiennych

c)koszt zakupu czasopism i książek

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pytanie 30 – Przedmiotem ewidencji na koncie „Podatki i opłaty” będzie

a) koszty opłaty pocztowej

b) koszty opłaty abonamentu RTV

c) koszty opłaty targowej

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Pobierz cały dokument
TEST RK.docx
Rozmiar 15,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test FB 1 RK, fizyka budowli
TEST - rach. koszt.[1], borowiec testy rz rk
Rach[1].zarzadcza - test[1], borowiec testy rz rk
Borowiec- test, borowiec testy rz rk
TEST RACHUNEK KOSZTOW .[1][1], borowiec testy rz rk
test-RZ[1], borowiec testy rz rk
RK mgr W1sn
TEST NR 5
test dobry
test poprawkowy grupa 1
TEST zalicz mikroskopia czescETI z odpowiedz
Zajecia 6 7 Test Niedokonczonych Zdan
etyka test
Test osobowości Dalajlamy
dependent t test
TEST ZE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO – STACJONARNE 2008 2

więcej podobnych podstron