5 0 04 2014 Spór klasyków z romantykami

Pobierz cały dokument
5 0 04 2014 Spór klasyków z romantykami.docx
Rozmiar 14,9 KB

Romantyzm w Polsce zaczął się oficjalnie w 1882 poprzez wydanie Ballad i romansów Mieckiewicza.

Towarzystwo przyjaciel nauk

Koźmian, Felliński,

Romantyzm przywędrował do stolicy Polski ze wschodu. Działały wówczas uniwersytety: Wileński, Warszawskie (zreformowany przez KEN)

1885 – powstanie liceum Krzemienieckiego w Krzemińcu Podolskim, mieście Słowackiego

Toczyło się normalne życie kulturalne, wydawano czasopisma w których publikowano artykuły w języku polskim. Własnie na lamach czasopism toczyła się wojna nazwana później sporem klasyków z romantykami. Toczyła się ona o kształt polskiej literatury. Klascycy uwazali, że należy zachowac czystośxc polskiego języka, odwołując się do przykładów antycznych i francuskich, natomiast romantycy postulowali odświeżenie literatury narodowej poprzez sięgnięcie do kultury ludowej, pieśni gminnej. Kazimierz Brodziński, autor rozprawy zatytułowanej O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Ta rozprawa pojawiła się w 1818 na łamach Pamiętnika Warszawskiego.

Kazimierz Brodziński (1791 – 1835) zwolennik „sentymentalizmu uromantycznionego”. Wziął udział w kampanii napoleońskiej na Moskwę. Był żołnierzem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czytał poezję szwajcarskiego poety sentymentalnego Gessnera. Ukształtowało to jego pogląd na sentymentalizm. Później był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i związał się z kręgiem Prestoplastów Warszawskich. Do historii ;literatury przeszedł jako autor poematów sielankowych i twórca tzw. sentymentalizmu uromantycznionego. Zasługą Brodzińskiego było m.in. tłumaczenie literatury niemieckich preromantyków. Przetłumaczył Cierpienia młodego Wertera.
Brodziński w sporze reprezentował postawę środka, neutralną. Uważał, że poezja polska powinna iśc własną drogą, czerpiąc z dob rych wzorów zależno poezji romantycznej jak i klasycznej. Sam skłanial się ku poezji i literaturze sielskiej, idyllicznej, uważał bowiem, że to ona ukazuje najlepiej specyfikę ducha narodowego polaków, którzy są przede wszystkim rolnikami i żyją blisko natury. Romantyczność wg. Brodzińskiego: niewinność, prostota, czystość, uczucie religijne.
Cytat z traktatu: Do klasyczności potrzeba mieć więcej udoskonalony gust, do romantyczności więcej udoskonalone czucie.

Prof. Jan Śniadecki (1756 – 1830)- typ kosmopolity, podróżujący po świecie, wybitny uczony, łączył pasje naukowe z pasjami humanistycznymi. W okresie Sejmu Wielkiego prof. Śniadecki współpracował z Hugonem Kołłątajem, popierał stronnictwo reform, a po drugim rozbiorze wziął udział w powstaniu kościuszkowskim. Kiedy Polska upadła, zaangażował się w Towarzystwo Przyjaciół Nauk i reformował Akademię Wileńska, której był profesorem. Był wybitnym matematykiem i astronomem, ale osobiście interesował się kwestiami językowymi i literackimi. Dbał o czystość mowy polskiej i współpracował z Samuelem Bogumiłem Linde, który był autorem pierwszego słownika języka polskiego. Był również krytykiem literackim. Krytycznie odnosił się do literatury sentymentalnej (skrytykował Malwinę). Był zwolennikiem pseudoklasycyzmu i zdecydowanym przeciwnikiem romantyków. Uważał, ze romantyzm to szkoła zdrady i zarazy, uważał, żę to powrót to zabobonów i ciemnoty, odrzucenie nauk racjonalnych, a przede wszystkim, że literatura romantyczna ma ujemny wpływ na czystość języka polskiego (Mickiewicz, pisarz kresowy psuje polski język). Wystąpił przeciwko Sheaksperowi. W Seri niewybrednych inwektyw skrytykował Sheakspeara i skrytykował jego wpływ na młodą szlachtę. W roku 1819 na łamach dziennika Wileńskiego opublikował artykuł O pismach klasycznych i romantycznych. Była to radykalna odpowiedź na artykuł Brodzińskiego i została poparta przez pseudoklasyków warszawskich. Była to wypowiedź bardzo krytyczna wobec literatury klasycznej.

Maurycy Mochnacki (1803 – 1834) – uważay za jedna z najwybitniejszych postaci polskiego romantyzmu. Był odkrywcą i komentatorem pierwszego pokolenia romantyków. Związany był z Warszawą i uznany jeszcze za życia za najwybitniejszego polskiego krytyka literackiego. To on odkrył dla współczesnych takie postaci jak Antoni Malczewski, Adam Mickiewicz, Bogdan Zaleski czy Seweryn Goszczyński. Publikował swoje recenzje i rozprawy na łamach czasopism krajowych. W roku 1825 ukazała się jego rozprawa O duchu i źródłach poezji w Polszcze. Najciekawszym i najważniejszym dziełem była książka O literaturze polskiej w wieku XIX, ukazała się w roku 1830 i stała się jego najważniejszą książką, opus magnum jego twórczości literackiej. Mochnacki walczył później w powstaniu listopadowym, wyjechał na emigrację do Francji, gdzie zmarł. Mochnacki był wielkim zwolennikiem literatury romantycznej. Domagał się literatury narodowej, krytykował ścisłe przestrzeganie reguł klasycznych, a podkreślał rolę natchnienia i geniusza, oraz bezpośredniości w przeżyciach. Skrytykował Brodzińskiego za nadmierną sielskość poezji polskiej. Wystąpił tez przeciwko Śniadeckiemu. Maurycy Mochnacki w literaturze romantycznej widział „uznanie narodu polskiego w swoim jestestwie”. Literatura polska odzwierciedla ducha narodu w jego rozwoju historycznym od początku aż po współczesność. Co więcej literatura staje się zwierciadłem tego narodu, w którym ten naród rozpoznaje prawdę o sobie. Mochnacki uważał, że narody bez literatury umierają i giną, ponieważ tracą pamięć o swoich korzeniach, nie rozumieją same siebie. Mochnacki rozumiał literaturę jako coś szerszego, nie tylko utwory stricte literackie, ale również rozprawy naukowe, historyczne, wszelkie wytwory ludzkiego umysłu zapisane na kartach dziejów.

Pobierz cały dokument
5 0 04 2014 Spór klasyków z romantykami.docx
Rozmiar 14,9 KB

Wyszukiwarka