Umowa kupna sprzedaży samochodu

Pobierz cały dokument
Umowa kupna sprzedaży samochodu.docx
Rozmiar 14 KB

UMOWA

Zawarta dnia ......…….. pomiędzy……………………………………………………………, zamieszkałym …………………………………….., legitymujący się Dow. Osob. Nr ……………. wydanym przez ………………………….., zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM, a ………………..……………, zamieszkałym …..………………………….., legitymującym się Dow. Osob. Nr ………………………., wydanym przez ……………………………… zwanym w dalszym ciągu KUPUJĄCYM z drugiej strony została zawarta umowa o następującej treści:

  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez SPRZEDAJĄCEGO na rzecz KUPUJĄCEGO pojazdu marki ………………………….., nr rejestr. ……………….., nr silnika ………………., nr podwozia ………………………………………, rok produkcji……………, cena……………. (słownie: …………………………………...

………………………………………………………….).

  1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

  2. SPRZEDAJĄCY przenosi na rzecz KUPUJĄCEGO własność pojazdu określonego w pkt.1 niniejszej umowy za kwotę określoną w pkt. 3 niniejszej umowy, której otrzymanie niniejszym kwituje. KUPUJĄCY oświadcza, że pojazd został mu wydany po dokładnym jego zbadaniu.

  3. KUPUJĄCY oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc zastrzeżeń.

  4. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, obciążają KUPUJĄCEGO, w szczególności koszty opłaty skarbowej.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

  6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

……………………………… ……………………………….

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

Pobierz cały dokument
Umowa kupna sprzedaży samochodu.docx
Rozmiar 14 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna sprzedaży samochodu na 2 kupujących
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
Umowa kupna sprzedazy samochodu
Umowa kupna sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających jeden kupujący)
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna sprzedaży samochodu 2
umowa kupna sprzedazy samochodu
Umowa kupna-sprzedaży samochodu
umowa kupna sprzedaży samochodu
UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
umowa kupna - sprzedaży samochodu, Prawo
Umowa kupna-sprzedazy samochodu
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron