Główne doktryny polityczne i prawne XX w

Pobierz cały dokument
Główne doktryny polityczne i prawne XX w.docx
Rozmiar 17,4 KB

Temat: Główne doktryny polityczne i prawne XX w.

Literatura:

  1. Heywood A., Politologia, Warszawa 2006

  2. Seidler G., Groszyk H., pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie , Lublin 2010

  3. Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009

  4. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1983

Uwarunkowania nauk społecznych do I połowy xx wieku:

  1. Konflikty społeczne i ich źródła:

-rewolucja 1905-1906 w Cesarstwie Rosyjskim:

Dotychczasowe mocarstwa europejskie; straty sanitarne i ekonomiczne; fala rewolucji 1917-1919r. jako wyraz konieczności przekształcania stosunków społecznych nierozwiązanych w latach powojennych; głęboki kryzys wolnokapitalistycznego modelu gospodarki; Rosja- realna alternatywa ustrojowa

-kryzys państwa liberalnego, demokratycznego, wzrost atrakcyjności reżimów alternatywnych: komunistycznego i faszystowskiego

-II wojna światowa – brak możliwości systemowego rozwiązania sprzeczności wywodzących się z rozwiniętego systemu gospodarki wielkoprzemysłowej

-konfrontacja dwóch wielkich systemów społeczno-politycznych

b) klimat intelektualny:

-rewolucja naukowo-techniczna zburzyła dotychczasowy, w miarę jednolity obraz świata i człowieka ; .

- okres bujnego rozkwitu filozofii przy jednoczesnej mnogości kierunków i prądów

- niepokój intelektualny znalazł odbicie w literaturze i sztuce ( spektrum kierunków)

WNIOSEK: sprzeczności polityczne i społeczne znalazły odbicie w konfliktach ideologicznych. Po raz pierwszy ideologie kształtowały warunki życia całych społeczeństw.

marksizm- jedna z najważniejszych koncepcji społecznych, wyrosła ze starannej analizy zjawisk obserwowalnych w połowie XIX wieku, wykorzystania dotychczasowego dorobku myśli społecznej i próby ich ekstrapolacji na przyszłość;

Filozoficzna podstawa: materializm dialektyczny

Podstawy teorii społeczeństwa :

-społeczeństwo obywatelskie spajają wyłącznie czynniki ekonomiczne: produkcja i wymiana

-charakter państwa zależy od świadomości jego obywateli- zmiana świadomości = zmiana państwa;

-religia jest wytworem konkretnych warunków społecznych ( można ją zmienić wyłącznie przez zmianę warunków );

Skutek: materializm historyczny

Pojęcia:

-formacje społeczno-ekonomiczne powstałe na gruncie czynników ekonomicznych;

- struktura klasowa : klasy- grupy społeczne różniące się stosunkiem do środków produkcji oraz świadomością przynależności;

-państwo : osobny organizm wyłoniony za społeczeństwa w wyniku podziału pracy, a także aparat panowania jednej klasy nad inną

- świadomość społeczna: wynika z czynników materialnych, nie jest tylko odbiciem bytu społecznego, lecz także aktywnym czynnikiem rozwoju;

- rozwój społeczny : główny czynnik sprawczy – działalność ludzka rozumiana jako postęp techniczny i wpływ sił wytwórczych na całość życia społecznego. Siła napędowa- sposób produkcji;

Zasada naczelna materializmu historycznego: pierwotność bytu społecznego względem świadomości społecznej, zaś strony ekonomicznej nad innymi stronami życia społecznego.

Problem naukowości marksizmu:

- uzasadnienie naukowości ( w odróżnieniu od utopijności ) – F. Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( 1880r.): socjalizm utopijny starał się na drodze spekulacji odkryć absolutnie słuszne zasady organizowania społeczeństwa. Socjalizm naukowy- na podstawie analizy historycznej procesu ekonomicznego wskazanie sposobów likwidacji podstawowego konfliktu społecznego;

- metoda- sposób ( droga) poznania, metodologia – nauka o metodach poznania. Metoda dialektyczna – rozpatruje wszystkie zjawiska w ciągłym rozwoju i pokonywaniu sprzeczności; sens zjawiska uchwytny jest jedynie przez odniesienie do całości

- zasada metodologiczna: połączenie metody historycznej z metodą logiczną jako niezbędnym wzajemnym uzupełnieniem.

Cechy wyróżniające marksizm:

- system zwarty, jednak w znacznym stopniu oparty na dowolnej interpretacji faktów

- próba utworzenia integralnej nauki o społeczeństwie

-prymat polityki nad ekonomią

-doktryna aktywności i uczestnictwa

-marksizm nie kontestował kapitalizmu; domagał się jego rewolucyjnego zniesienia

-bezpośrednia kontynuacja niemieckiej filozofii klasycznej

Marksizm pozytywistyczny:

- I Międzynarodówka ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników 1864-1876) – próba koordynacji działań prowadzących do obrony wspólnych interesów robotników Europy, powszechnej rewolucji i przejścia do socjalizmu

- II Międzynarodówka – 1889-1919- kontynuacja celów I Międzynarodówki podjęta przez partie marksistowskie

-pozytywistyczne tendencje w marksizmie końca XIX wieku:

*stopniowe odchodzenie od heglowskiej dialektyki i uwzględnienie przy formułowaniu praw społecznego rozwoju osiągnięć innych nurtów i ograniczanie dialektyki procesu historycznego oddziaływań do organizmu i środowiska

Pobierz cały dokument
Główne doktryny polityczne i prawne XX w.docx
Rozmiar 17,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Doktryny polityczno prawne doktryny XX wiek
doktryny polityczne i prawne
narodowy socjalizm, Studia, Prawo, Doktryny polityczno-prawne
Alterglobalizm, DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE
Doktryny prawno-polityczne skrypt lords patch1, Doktryny polityczno-prawne, Skrypty
Teorie w HDPP 3, PRAWO, Doktryny polityczno-prawne
Globalizm, DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE
Doktryny polityczno prawne, o uwr130508
wspolczesne doktryny polityczne i prawne
Doktryny polityczno prawne
Doktryny polityczno-prawne różne (12 stron), Podręczniki:
chodorska1, Administracja - studia, I semestr, Współczesne doktryny polityczno-prawne
Doktryny - skrypt ściaga2, DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE
Doktryny polityczno prawne Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu doktryuny z forum
20131113113803 Sylabus doktryny polityczne i prawne
Doktryny polityczno prawne pytania doktryny

więcej podobnych podstron