Pytania na egzamin do opracowania

Pobierz cały dokument
Pytania na egzamin do opracowania.docx
Rozmiar 20,8 KB

PYTANIA SPO

Zielony – Na 90% jestem pewna tych odpowiedzi

Czarny – Na 50% jest pewna tych odpowiedzi

Czerwony – Nie mam ZIELONEGO pojęcia jaka jest prawidłowa odpowiedź

 1. Wielkość subiektywnej użyteczności wyniku to funkcja: wielkości napięcia motywacyjnego i subiektywnej oceny gratyfikatora

 2. Gratyfikator jest bardziej cenny im: jest trudniej dostępny (rzadziej używany, wymaga więcej wysiłku w zdobyciu)

 3. Postawa zgodnie z którą praca postrzegana jest jako źródło rozwoju i satysfakcji osobistej oraz wartość sama w sobie określana jest jako: postawa autoteliczna.

 4. Eksperyment S.E. Arscha dotyczył badań nad: konformizmem normatywnym (konformizm - zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi; konf normatywny -  rodzaj konformizmu, który motywowany jest lękiem przed odrzuceniem przez grupę lub pragnieniem bycia przez nią zaakceptowanym.

 5. Wg. McClellanda do trzech najważniejszych potrzeb zaliczamy: (teoria motywacji) 1.osiagnieć 2. Afiliacji;przynależności 3. Władzy

 6. „Symbole-artefakty” , „wartości i normy” oraz „podstawowe zadania” to elementy modelu organizacji: E. Scheina.

 7. Interakcja społeczna to: Proces wzajemnego oddziaływania na siebie co najmniej dwóch osobników ludzkich

 8. ???Diagram pokazujący pozycję społeczną jednostki w grupie oraz relacje pomiędzy członkami znany jest jako: Socjogram – jest to graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii. Psychogram, przedstawienie graficzne, ukazujące wyniki badań psychologicznych, obejmujące na jednej skali wartość szeregu cech psychicznych. Psychogram zwany jest też profilem psychologicznym i stanowi szczegółową charakterystykę psychologiczną określonej osoby. Pedagogram

 9. Wraz z kolejnymi doświadczeniami z jakiegoś typu nagrodą lub karą ich wpływ na aktywność jednostki charakteryzuje się tym, że:

 10. Który zestaw cech sprawia że zwiększa się p-stwo konformizmu jednostki: żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa (duża grupa, jednomyślność, atrakcyjność)

 11. Im mniejsza grupa tym nacisk jest: mniejszy

 12. Indywidualizm /kolektywizm i męskość/ kobiecość to wymiary kultury organizacji wyróżnione przez: G. Hofstede

 13. ???Standaryzacja procedur, centralizacja funkcji, specjalizacja, struktury procesowe i struktury sieciowe to formy organizowania służące do: generowaniu efektu synergetycznego lub nie ma poprawnej odpowiedzi(w materiałach jest „przeciwdziałanie powstawaniu hybrydowych struktur biznesów”)

 14. ???Redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka (prawnego, rynkowego, społecznego) i zatrudnianie najbardziej efektywnych pracowników to zalety: żadne odp nie jest poprawna – to chyba jest zarządzanie potencjałem społecznym

 15. Podwyższenie samooceny partnera kosztem obniżenia własnej pozycji ???? wykorzystywana w: autoprezentacji pozytywnej i negatywnej

 16. Przekonanie że wiedzę zdobywamy poprzez dedukcyjne rozumienie to: (empiryzm, psychologizm, realizm, żadne z powyższych)

 17. Sytuacja społeczna według Stanisława Miki to: obecność innych ludzi w otoczeniu człowieka, która jakoś wpływa na jego zachowanie

 18. W myśl analizy transakcyjnej transakcja „Rodzic” „Dziecko” to transakcja: komplementarna

 19. ???W przypadku gdy chcemy wywołać złożone reakcje należy odwołać się w komunikacie kształtującym postawę do: silnych emocji i używać racji rozumowych CHYBA

 20. W przypadku gdy audytorium odbiorców charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem wykształcenia formalnego lepiej używać argumentacji: jednostronna, dwustronna, emocjonalna, żadna NIE WIEM

 21. W przypadku szacowania prawdopodobieństwa przyszłego ??? jednostka ma ???:

 22. Proces wzajemnego oddziaływania na siebie co najmniej dwóch osobników ludzkich to: interakcja społeczna

 23. ???Ciąg interpretowanych ???znaczeń, odczytywanych zamiarów i wzajemnego ??? to rozumienie interakcji społecznych w kategoriach: gry

 24. Postawa to ??? teoretyczny składający się z elementów „zewnętrznych” i „wewnętrznych”. Elementem „zewnętrznym” postawy jest: podmiot postawy, przedmiot postawy, system wartości jednostki, żadne z odp

 25. Wartości autoteliczne to: wartości morlane

 26. Poczucie sprawiedliwości to: stosunek uzyskiwanych nagród do nakładów pracy w relacji do innych, oparty na zasadzie równości

 27. Co jest punktem wyjścia w tworzeniu systemu wynagrodzeń w organizacji? Analiza i opis stanowiska pracy

 28. Do patologii zarządzania zespołem w organizacji zaliczamy: dominację liderów nieformalnych i zachowań „towarzyskich”

 29. Postawa wobec pracy gdy człowiek traktuje ją jako źródło zaspokajania potrzeb to postawa:
  Istnieją trzy główne postawy wobec pracy:

Czyli to będzie postawa insrumentalna

 1. Sprawność umysłowa jest zasobem: odnawialnym ale wyczerpującym się w razie nieużywania

 2. Najlepiej normy grupowe przestrzegają osoby zajmujące: niską, średnią, wysoką pozycję społeczną; żadne z powyższych

 3. Zgodnie z teorią motywacji luk pokoleniowych: ????

 4. Zaletą podejmowania decyzji grupowych jest: silniejsza akceptacja rozwiązania

Pobierz cały dokument
Pytania na egzamin do opracowania.docx
Rozmiar 20,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia - przypuszczalne pytania na Egzamin - Fizjoterapia, Opracowane
Pytania na egzamin z KPW - opracowane, APS, kierunki pedagogiki współczesnej
Pytania na egzamin do Gałacha
PYTANIA NA EGZAMIN DO LICENCJATA
Metodologia zagadnienia na egzamin do opracowania
opracowane pytania na egzamin-IDN, Dokumenty do szkoły, przedszkola; inne, wychowanie przedszkolne
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
Pytania na egz z Ekonomiki, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Opracowane pytania na egzamin z TWN u
opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin, 1
Opracowane pytania na egzamin z fizy
4. Ruch wody w gruncie, Opracowane pytania na egzamin
POLITYKA GOSPODARCZA - opracowane pytania, POLITYKA GOSPODARCZA - PYTANIA NA EGZAMIN
POLITYKA GOSPODARCZA - opracowane pytania, POLITYKA GOSPODARCZA - PYTANIA NA EGZAMIN
Opracowane pytania na egzamin cz 2
Pytania na egzamin z kolei, PYTANIA DO OBRONY, obrona mgr CZ 1 z 2

więcej podobnych podstron