Biochemia 11 2013r

Pobierz cały dokument
Biochemia 11 2013r.docx
Rozmiar 162,5 KB

Róbcie tak dalej

Zaczynamy steroidy i najpierw kilka zdań na temat transportu i wydalania cholesterolu

Do steroidów zaliczamy: cholesterol, witaminy z grupy D, kwasy żółciowe oraz hormony steroidowe.

Cholesterol występuje w tkankach oraz lipoproteinach osocza jako wolny cholesterol lub w postaci estrów z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi. Wszystkie tkanki zawierające komórki jądrzaste są zdolne do syntezy cholesterolu. Syneteza tego związku zachodzi zarówno w cytozolu jak i w siateczce śródplazmatycznej, Cholesterol jest wydalany z organizmu z żółcią jako wolny cholesterol lub jako sole kwasów żółciowych. Uczestniczy między innymi w tworzeniu błon plazmatycznych. Jest prekursorem wszystkich innych steroidów. Jest kłównym składnikiem kamieni żółciowych. Cholesterol transportowany jest w krążącej krwi za pomocą lipoprotein, gdzie jest wymieniany na zasadzie równowagi z cholesterolem innych lipoprotein i błony. Estry cholesterolu sa jego postacią zapasową. I tak: LDL jest pośrednikiem w transporcie cholesterolu i jego estrów do tkanek(to jest tzw. zły cholesterol ALE TO ZŁA NAZWA JEST). Natomiast HDl(o wysokiej gęstości lipoproteiny) uczestniczy w usuwaniu cholesterolu z tkanek i w jego transporcie do wątroby gdzie ostatecznie jest on neutralizowany po przeksztaceniu w kwasy żółciowe(to jest ta porządana postać cholesterolu). Cholesterol uczestniczy w powstawaniu miażdżycy tętnic. Nasilenie miażdżycy jest dodatnio skorelowane ze stosunkiem cholesterolu zawartego w LDL do ilości cholesterolu zawartego w HDL. Wzrastajacy stosunek LDL HDL jest wskaźnikiem narastających zmian miażdżycowych. Im wyższy ten stosunek tym gorzej.(dobrze gdy dużo w HDL mamy cholesterolu tam zawarte). U człowieka około połowy cholesterolu pochodzi z pokarmu, a połowa syntetyzowana jest de novo, głównie w wątrobie i częściowo w jelitach i skórze.

Estry cholesterolu występujące w pożywieniu są w jelitach hydrolizowane(szczególnie cienkim) do wolnego cholesterolu, który miesza się z cholesterolem pożywienia, żółci i cholesterorlem syntetyzowanym w jelitach. Następnie jest on wbudowywany do chylomikronów. Po wchłonięciu w jelitach około 85% cholesterolu zostaje zestryfikowany z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi w błonie śluzowej jelit. Chylomikrony przekształcają się w tzw. chylomikrony resztkowe tracąc około 5% cholesterolu, reszta wychytywana jest prez wątrobę i hydrolizowana do wolnego cholesterolu następnie w wątrobie formowane są V-LDL(lipoproteiny o bardzo małej gęstości) i one(V-LDL) przenoszą cholesterol z wątroby do osocza.

Frakcja V-LDL zawiera również frakcję estryfikowanego cholesterolu powstałego pod wpływem działania acylo-transferazy lecytyna-cholesterol. Aktywność tego enzymu jest z kolei związana z HDL , który zawiera apolipoproteinę, tzw. A-II, która jest aktywatorem LCAT(acylotransferazy), po zestryfikowaniu cholesterolu zawartego w HDL wytwarza się gradient wolnego cholesterolu, co sprzyja jego migracji z tkanek i innych lipoprotein do HDL.

W wyniku tego zjawiska HDL przekazuje cholesterol do wątroby w efekcie czego dochodzi do wydalenia go z żółcią jako cholesterol, bądź w postaci soli kwasów żółciowych.(ON JEST W MINAKOWSKIM)

Miażdżycy naczyń towarzyszy odkładanie cholesterolu i jego estrów w tkance naczyń ścian tętniczych, co związane jest głównie z zakłóceniem procesu jego wydalania. Dlatego bardzo ważne jest oznaczanie stosunku cholesterolu zawartego w LDL do ilości cholesterolu zawartego w HDL. Reasumując LDL transportuje cholesterol do tkanek i tam go pozostawia, natomiast HDL działa jako czynnik oczyszczający tkanki z tego steroidu.. Korzystnie na obniżenie zawartości cholesterolu(krążącego w surowicy, we krwi) wpływają pokarmy zawierające wysoką koncentrację wielonienasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych(omega-3, omega-6, to sa te główne).

Biosynteza cholesterolu

(Ja państwu podyktuje a potem omówie naschemiacie)

substratem wyjściowym do wytworzenia cholesterolu jest HNG 3 hydroksy 3 metyloglutarylo koenzym A, powstaje ten związek po kondensacji acetoacetylokoenzymu A z acetylokoenzymem A. PAMIĘTAĆ NALEŻY ŻE synteza cholesterolu jest syntezą redukcyjną(tak samo w tworzeniu kwasów tłuszczowych) i wymaga obeccnosci NADPH jako źródła wodoru(NADPH z cyklu pentozofosforanowego jest, tam ppowstał). Przy udziale reduktazy HLG i obecności dwóch cząsteczek NADPH tworzy się kwas mewalonowy, który przy udziale kinazy i dwóch cząsteczek ATP powoduje powstanie mewalonylopirofosforanu. Mewalonylopirofosforan ulega hydratacji i dehydratacji i powstaje izopentylopirofosforan inaczej związek zwany jest aktywnym izoprenem. Ten aktywny izopren dzięki izomerazie przekształca się w dimetyloalililopirofosforan

Dwa ostatnie związki z udziałem transferazy tworzą cząsteczkę geranylopirofosforanu. Ten z kolei dołącza nową cząsteczek aktywnego izoprenu i tworzy się farmezylopirofosforan.

Kondensacja dwóch cząsteczek farmezylopirofosforanu prowadzi do powstania skwalenu. Skwalen w warunkach tlenowych ulega cyklizacji do lanosterolu i przekształca się w cholesterol(czyli pochodną cyklopentanoperhydrofenantryny.

Kilka zdań na temat regulacji.

Regulacja biosyntezy cholesterolu związana jest z kluczowym enzymem reduktazą 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymuA(JEST TO PRZYPOMINAM ENZYM, KTÓRY PRZEKSZTAŁCA HNG W KWAS MEWALONOWY) ENZYM TEN POSIADA KRÓTKI okres półtrwania około 3 godzin, synteza zachodzi w wątrobie i jest hamowana przez cholesterol na zasadzie sprzężenia zwrotnego. PROSZĘ PAŃSTWA ten enzym jest regulowany przy udziale kinaz białkowych i fosfataz i generalnie forma aktywna reduktazy to jest forma nieufosforyzowana, mamy tutaj do czynienia z tzw. dużą kaskadą(oczywiście bierze tu udział receptor białko Gje, it. itp.)

Biosynteza witaminy D3 i kwasów żółciowych

JEBANY SCHEMACIK BIOSYNTEZY WITAMYNKY D3 Z MINAKA

dehydrocholesterol

KILKA ZDAŃ NA TEMAT WITAMINY D3

Cholesterol ulega odwodorowania, powstaje 7-dehydrocholesterol, reakcja zachodzi w skórze pod wpływem promieni UV powstaje cholekalsyferol(czyli witamina D3) w wątrobie przy udziale 25-alfa-hydroksylazy powstaje już aktywniejsza forma czyli 25-OH-D3.

Ta hydroksylacja zachodzi w obecności tlenu, NADP i jonów Magnezowych. Oraz co jest bardzo istotne w reakcji tej bierze reduktaza cytochromu P450 zależna od NADPH. Następnie w nerce z udziałem 1-alfa-hydroksylazy dochodzi do powstania najaktywniejszej formy witaminy D3, czyli 1-alfa-(OH)2-D3 (1alfa OH dwa razy wzięte D3).

przy wrodzonym bloku enzymatycznym 1-alfa dehydroksylazy dochodzi do wrodzonej krzywicy.

MECHANIZM DZIAŁANIA WITAMINY D3

Funkcją witaminy D3 jest utrzymanie takiego stężenia jonów wapniowych i fosforanowych w osoczu krwi, które zapewni, że roztwór w którym te jony się znajdują(czyli krew) będzie posiadał właściwości roztworu przesyconego. Generalnie zadaniem witaminy D3 jest przyspieszanie wchłaniania tych jonów w jelicie oraz prawidłowe uwapnienie kości, jednakże przy braku wapnia w pokarmie, witamina D3 może odwapniać kości, powodując resorpcję tych jonów z komórek(z ANATOMI WIECIE, ze tam są osteocyty osteoblasty, chyba ŚREDNIO). Witamina D3 działa jak typowy hormon steroidowy.

Hormony steroidowe jako związki o niskiej masie cząsteczkowej mogą przenikać przez błony biologiczne w przeciwieństwie do jonów peptydowych(one są duże), mogą wnikać do cytoplazmy i jadra komórkowego i regulować proces ekspresji genu na etapie transkrypcji, mówiąc prościej najczęściej przyspieszają one, wzmacniają proces transkrypcji, w efekcie translacji czyli pobudzają biosyntezę określonych białek.

(Tego nie PISZCIE: peptydowe działają na istniejące białka, modulują aktywność)

Okazało się że kompleks 1,25-(OH)2-D3(najaktywniejsza forma) pobudza syntezę białka biorącego udział w transporcie wapnia, przez komórkę nabłonka jelitowego, białka ułatwiającego wchłanianie wapnia w jelicie(fordze pokarmowej)

MECHANIZM DZIAŁANIA WITAMINY D3 Z NACZYNIA WŁOSOWATEGO

SCHEMACIK KURWA Z MINAKA O!

Z witaminą D3 w regulacji poziomu jonów wapniowych zarówno w kościach jak i w surowicy krwi współuczestniczą dwa hormony peptydowe. Parathormon i kalcytonina.

I teraz może kilka zdań na temat

parathormon produkowany przez przytarczyce działa przede wszystkim na uwalnianie wapnia z kości. Nie wykazuje swego działania u zwierząt z niedoborem witaminy D3, z tego wniosek, że aby regulacja poziomu jonów wapniowych mogła zachodzić prawidłowo niezbędna jest obecność aktywności obu hormonów hydroksylowej witaminy D3 i parathormunu.

niedobór witaminy D3 w organizmie doprowadza do hipokalcemii, bo w tych warunkach parathormon nie działa mobilizująco na tkankę kostną. Jeżeli doprowadzimy do prawidłowego stężenia jonów wapniowych w osoczu, np. przez podanie zwierzęciu laktozy, która ułatwia wchłanianie wapnia, to w tych warunkach pratahormon będzie działał na kości mobilizująco(jeśli wystaczająco jest wapnia).

Jaki jest molekularny proces działania parathormonu. Wykazano że, butylyrocylicznyAMP pobudza uwalnianie wapnia z kości, podanie zwierzęciu któremu usunięto przytarczycę cyklicznego AMP lub butyrylocyklicznego AMP powoduje powrót stężenia jonów wapniowych do wartości prawidłowych, to doświadczenie wykazuje że, parathormon jest aktywatorem cyklazyadenylanowej, co skutkuje nasiloną syntezę cyklicznego AMP.

Czyi parathormon działa jak klasyczny hormon peptydowy poprzez system wtórnych przekaźników. (…pobudza przez białka receptorowe i białka gjeee)

Mieliście państwo w 1st semestrze!

PRZERYSOWAĆ PROSZĘ HUE HUE HUE MECHANIZM DZIAŁANIA PARATHORMONU (PTH) MINACZEK

KOŚĆ

NERKA

|jony wapnia jebut z kości do tu OSOCZE

PRZYTARCZYCE

kalcytonina produkowana przez komórki C tarczycy w przeciwieństwie do parathormonu nie potrzebuje do swojego działa witaminy D3(może działać samodzielnie). Hamuje one resorpcję(uwalnianie wapnia z) kości zarówna w obecności jak i braku witaminy D3, a działa głównie poprzez zmniejszenie ilości osteoklastów i ich aktywności resorbcyjnej.

Znosi działanie parathormonu wywołany przez cykliczny AMP, co wskazuje że jej miejscem działania jest etap cyklicznyAMP-efektor(a nim jest kinaza A), a nie parathormon cykliczny AMP.

NO I POPACZCIE :D

Mechanizm działania kalcytoninki z MINACZKA

REASUMUJĄC regulacja dotycząca ogólnoustrojowej homeostazy jonów wapniowych wygląda następująco, zmniejszone stężenia jonów wapnia w osoczu powoduje szybkie zwiększenie wydzielania parathormonu przez przytarczyce oraz zwiększenie stężenia tego hormonu w osoczu. Parathormon działa na nerkę powodując między innymi pobudzenie syntezy 1,alfa-25-(OH)2D3. Ta aktywna forma witaminy pobudza poprzez zwiększenie tempa syntezy białek wiążących wapń wchłanianie tych jonów w jelicie. Dodatkowo działań wspólnych z parathormonem witamina ta pobudza resorpcję wapnia z kości. Oba te procesy prowadza do optymalnego stężenia jonów wapniowych w osoczu. Przy zbyt wysokim stężeniu tych jonów w osoczu, mechanizmy te działa w przeciwnym kierunku. Przy czym dodatkowym czynnikiem regulacyjnym jest pojawiająca się w osoczu kalcytonina, która na kości działa antagonistycznie w stosunku do parathormonu.

KILKA ZDAŃ NA TEMAT

Niedobór witaminy D3 lub jej pochodnych wywołany np. zmniejszoną podażą w diecie, chorobami przewodu pokarmowego, zmniejszoną syntezą w skórze, czy też zaburzeniami genetycznymi prowadzi do krzywicy w czasie rozwoju osobniczego lub osteomalacji u dorosłych. Duży wpływ na prawidłowy mechanizm witaminy D3 posiadają leki. I dla przykładu chorób na padaczkę podaje się fenylobarwitural oraz fenylohydantoinę. Po podaniu tych związków stwierdza się istotne obniżenie stężenia 1,25-(OH)2-D3 i oczywiście obniżenie jonów wapniowych. Okazała się, że te leki hamują aktywność 1-alfa-hydroksylazy-25-D3 .

Zakłócenia homeostazy gospodarki jonowo wapniowej, mają również podłoże genetyczne. Innym przykładem jest jest hipofosfatemia rodzinna, której objawem jest obniżenie poziomu jonów fosforanowych w osoczu. spowodowana jest zarówno upośledzeniem wchłaniania tych jonów z jednoczesnym zwiększeniem ich wydalania.

Zwiększenie jonów fosforanowych w komórkach kanalików nerkowych hamuje syntezę 1,25-(OH)2-D3 w mitochondriach nerek, a to oczywiście powoduje zmniejszenie wchłaniania wapnia no i koło się zamyka. oczywiście przemiany wapnia i fosforu w organizmach ssaków są ze sobą nierozerwalnie związane, a systemy regulacyjne czyli 1,25-(OH)2-D3 parathormon i kalcytonina są wspólne dla utrzymania odpowiedniego poziomu tych jonów.

Przyczyną zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej może być nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów, w których syntetyzowane są te hormony. przykładem może być nadczynność przytarczyc, której objawem jest hiperkalcemia(oczywiście jest wówczas wzmożona synteza parathormonu i dzięki temu poziom jonów wapnia wzrasta) pierwotna nadczynność objawia się zaburzeniami między wydzielaniem parathormonu, a stężeniem wapnia we krwi, chorób ta prowadzi do powstawania kamieni nerkowych. Innymi przykładami hiperkalcemii może być nadczynność tarczycy czy niewydolność nerek. Długotrwała hiperkalcemia prowadzi do zaburzeń układu nerwowego. Z kolei niedoczynność przytarczyc wywołuje hipokalcemię, której głównym objawem jest tężyczka(ona oczywiście występuje przy równoczesnym niedoborze jonów magnezowych), jeżeli jest ona przewlekła, to objawami są skurcze mięśni twarzy, (tzw. objaw hostka czy chuj wie jak się to dokładnie nazywa), lub skurcz naczyń przedramienia prowadzący do przykurczu palców - objaw truso(czy chuj wie jak popranie to brzmi?)

Pobierz cały dokument
Biochemia 11 2013r.docx
Rozmiar 162,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biochemia 11 2013r 4
Biochemia 11 2013r 3
Biochemia 11 2013r 2
Wykład biochemia " 05 2013r 2
Wykład biochemia " 05 2013r 3
biochemia& 11
biochemia 11
pytania biochemia 11
biochemia 5 11
gielda biochemia 11 2 0 Kopia
Biochemia 11 Metabolizm aminokwasówK
Biochemia 11.12.2011 wyklad, Biochemia
prawo?ministracyjne$ 11 2013r cz 2
BIOCHEMIA 11 termin 2
Biochemia 11 egzamin
BIOCHEMIA 11 termin 1
Biochemia( 10 2013r 5

więcej podobnych podstron