OZP PYTANIA NA EGZAMIN OPRACOWAŁA EWUNIA DLA DIVY KEJCIUNI I MAJKELA

Pobierz cały dokument
OZP PYTANIA NA EGZAMIN OPRACOWAŁA EWUNIA DLA DIVY KEJCIUNI I MAJKELA.docx
Rozmiar 18,5 KB

OZP PYTANIA NA EGZAMIN OPRACOWAŁA EWUNIA DLA DIVY KEJCIUNI I MAJKELA ;)

Wymień 3 zasady(filary) zasady "Dobre zarządzanie weterynaryjne":

 1. Dobre prawo

 2. Ludzie, którzy to realizują

 3. Finanse

 1. Sposoby zwalczania chorób zakaźnych

Zgłaszanie, zapobieganie szerzeniu się, wykrywanie, kontrola i likwidacja chorób, czyszczenie, odkażanie, postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie

 1. Pyt. o funkcje GMP i GHP a, b, c - spelniają podstawowe warunki co do jakosci zywnosci

 2. Co to jest Ht i w jakich jednostkach się go mierzy. HT (dawka równoważna) - dawka pochłonięta z uwzględnieniem biologicznego efektu na organizm 1Sv=1J/kg (siwert

 3. 15. Pytanie dotyczyło HACCP- na czym opieramy sie w HACCP-chyba chodziło o jakiś dokument( nie pamiętam dokładnie tego pytania) rozp. 172/2002, 852/2004, 853/2004 854/2004

Zasada 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

Zasada 2 - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)

Zasada 3 - Identyfikacja limitów krytycznych

Zasada 5 - Określenie działań korygujących

Zasada 6 - Ustalenie procedur weryfikacji systemu

Zasada 7 - Ustalenie procedur zapisów:

 1. "prawo żywnościowe" - apropo bezpieczeństwa żywności, rozp we 178/2002 parlamentu europejskiego i rady z dnia 29.01.2002 - analiza ryzyka, szacowanie ryzyka
  W dniu 30 października 2003 r. Sejm ostatecznie uchwalił kolejną nowelizację ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia[2], wg której termin wdrożenia systemu HACCP został przesunięty na dzień 1 maja 2004 r.

 1. koncepcja opisuje zwalczanie zoonoz i profilaktykę w tym zakresie (czy jakoś tak) - Weterynaryjne zdrowie publiczne albo Dobre zarządzanie weterynaryjne

 2. jakie choroby nie przenoszą się z czł-czł:
  wąglik, cholera, gorączka Q, botulizm

 3. wymień odczynniki w opakowaniach wskaźnikowych: Wskaźniki temperatury i czasu (TTI) - wskaźniki przechowywania żywności; wskaźniki nieszczelności - zawartość tlenu i dwutlenku węgla; wskaźniki jakości produktów - wykrywanie obecności metabolitów np. siarkowodór, amoniak, aminy

 4. jaka jest śmiertelna dawka promieniowania jonizującego LD50=4-4,5 Sv; LD100=6-7 Sv

 5. Zdrowie publiczne w ujęciu państw oznacza przyjęcie zasad solidaryzmu i współodpowiedzialności, na które pieniądze są przeznaczone z budżetu państwa

 6. Wedlug OIE obowiazek opracowywania skutecznych systemow zapobiegania i zwalczania chorob odzwierzęcych ciazy na służbach weterynaryjnych a zarzadzanie tymi systemami musi być oparte o koncepcje „Dobre zarządzanie weterynaryjne”

 7. Wymień elementy procesu analizy ryzyka: 1. ocena ryzyka 2. Zarządzanie ryzykiem 3. Informowanie o ryzyku

 8. Bezpieczeństwo żywności jest to ogół warunków, które muszą być spełnione (substancje dodatkowe, zanieczyszczające, aromaty, pozostałości pestycydów, napromieniowanie, cechy organoleptyczne) i działań, które muszą być podejmowane w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

 9. Do regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest obowiązany Wójt (burmistrz, prezydent)

 10. Podaj kto w Polsce okresla wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi…
  Ministerstwo Zdrowia , Inskepcja ochrony środowiska, wet. inspektorat. Sanitarn

 11. . Zawartość pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia dla ludzi nie może przekroczyć poziomu…. 0,10 ug/ml

 12. Wymień rodzaje opakowań aktywnych Pełniące rolę pochłaniaczy: wilgoci, etylenu, tlenu lub emiterów: jony srebra, etanol, SO2, sorbiniany, benzoesany, propioniany, allil izotiocyjanianu

 13. Obecność antybiotyków w żywności wynika z: nieprzestrzeganie okresów karencji, stosowanie środków niedozwolonych

 14. Z wymienionych poniżej rodzajow promieniowania elektromagnetycznego promieniowaniem jonizującym nie jest:
  a) UV
  b) gamma
  c) IR
  d) kosmiczne

 15. . jaki dokument jest nadrzednym w RP - abc - Konstytucja

 16. jakie srodki bakteriobojcze wystepuja w opakowaniach jadalnych karwakrol, cynamol

 17. zjawisk w bioterroryzmie
  duża liczba zachorowań o podobnych objawach i nieustalonej etiologii, ciężki przebieg choroby, zwłaszcza z towarzyszącą gorączką lub objawami ze strony układu pokarmowego lub oddechowego, wysoka śmiertelność, jednostka chorobowa nie występująca na danym terenie lub o danej porze roku (nie endemiczna), pojedyncze przypadki chorób niezwykle rzadkich

 18. zoonozy, wymienić wścieklizna, bruceloza, ptasia grypa, toksoplazmoza

 19. czarna krosta po łacinie - skórna postać wąglika, pustula maligna

 20. dżuma jaka droga jest przenoszona abcd drogą kropelkową i przez pchły

 21. jakie goraczki z rodziny Flavoviridae:

żółta gorączka (żółta febra)

gorączka Denga,

omska gorączka krwotoczna

gorączka lasu Kyasanur,

gorączka zachodniego Nilu

 1. Wg IAE koncepcja zdrowia publicznego to: zorganizowany wysiłek społeczeństwa i państwa na rzecz ochrony, promowania i przywracania zdrowia ludziom, w którym działalność instytucji zajmujących się tą problematyką oraz wszelkie wszelkie programy i świadczenia ukierunkowane są na zapobieganie chorobom i potrzeby zdrowotne populacji jako całości

 2. Kto ustala postępowanie w zwalczaniu zoonoz? Służby weterynaryjne

 3. Ile procent chorób ludzi ma pochodzenie odzwierzęce? 59%

 4. co to jest epidemia - występowanie chorób zakaźnych na danym obszarze w liczbie wyraźnie większej niż w okresie poprzednim, albo pojawienie się zupełnie nowej choroby zakaźnej na danym obszarze

 5. co to jest klęska żywiołowa

ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody a nawet zagrażać życiu ludzkiemu. Zaliczamy tu: powódź, susza, rozległy pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu, lawiny, katastrofy kosmiczne.

 1. wody do spożycia, woda w stopniu pierwotnym lub po uzdatnieniu do picia, przygotowywania żywności i innych celów domowych niezależnie od jej pochodzenia i od tego czy dostarczana jest za pośrednictwem sieci , cystern, butelek itp.

 1. zdanie służb weterynaryjnych:

profilaktyka i zwalczanie zoonoz; wykrywanie zagrożeń w żywności zwierzęcego pochodzenia; ocena produktów pozyskiwanych ze zwierząt i od zwierząt pod względem jakości zdrowotnej i bezpeiczeństwa dla zdrowia konsumenta; nadzór nad paszami; nadzór nad dobrostanem zwierząt; postępowanie w stanach kryzysowych: katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne ze zwierzętami, zwierzęta łowne poza ich terenem naturalnego przemieszczania, ze zwierzętami agresywnymi, ze zwierzętami bezdomnymi, ze zwłokami zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami

Laboratoria:

1. Typu A: - niski poziom bezpiecze

- w identyfikacji bierze się pod uwagę dane kliniczne i prowadzi się standardowe badania mikrobiologiczne

- próbki podejrzane przesyła się do laboratoriów wyzszej klasy

2. Typu C: - szybka diagnostyka

- stosują zaawansowane techniki wykrywania toksyn, amplifikacji

- testuje się tu nowe metody i odczynniki (centra medyczne federalne, uniwersyteckie)

- negatywne ciśnienie

3. Typu D: - najwyższy poziom zabezpieczeń

- prowadzi się diagnostykę rzadkich, szczególnie niebezpiecznych czynników biologicznych - Ebola, ospa prawdziwa

- non stop dekontaminuje się ścieki (70 mln)

- 4 klasa zagrożenia

Pobierz cały dokument
OZP PYTANIA NA EGZAMIN OPRACOWAŁA EWUNIA DLA DIVY KEJCIUNI I MAJKELA.docx
Rozmiar 18,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
amw Pytania na egzamin z socjologii?ukacji i wychowania dla studentów dziennych III semestr
kzu pytania na egzamin opracowanie
Pytania na egzamin opracowane FISZER
Pytania na egzamin opracowane FISZER
Od Magdy 080110 Pytania na egzamin opracowane FISZER
pytania na egzamin z opracowaniem, SESJA, SESJA
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
Pytania na egzamin do opracowania
Pytania na egzamin licencjacki dla studentów specjalności
Opracowane pytania na egzamin z TWN u
opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
TTulejski Tematy egzaminacyjne z Doktryn Polityczno Spolecznych 2013 14, Pytania na egzamin z Doktry
opracowane pytania na egzamin, 1
Opracowane pytania na egzamin z fizy
4. Ruch wody w gruncie, Opracowane pytania na egzamin

więcej podobnych podstron