Pojecia językoznawcze (w kontekście testu), Filologia polska, Nauka o języku

Pobierz dokument
pojecia.jezykoznawcze.w.kontekscie.testu.doc
Rozmiar 34 KB

POJĘCIA

HARMONIA WOKALICZNA - adaptacja wszystkich samogłosek afiksalnych wyrazu do samogłoski rdzennej pod względem określonych dla danego języka fonologicznych cech dystynktywnych. Stały wokalizm w językach mających harmonię wokaliczną mają więc tylko morfemy rdzenne, podczas gdy wokalizm afiksów jest zmienny, zależny od wokalizmu rdzenia. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla języków aglutynacyjnych, występuje np. w językach uralo-ałtajskich, ugrofińskich, spełnia tu funkcję wyznacznika granicy wyrazu, wskazując na przynależność do jednego wyrazu rdzenia i ciągu afiksów związanych z tym rdzeniem harmonii wokalicznej.

PODWÓJNA ARTYKULACJA JĘZYKA (A. Martinet): Cecha charakterystyczna języka; każde jego wypowiedzenie rozkłada się na mniejsze elementy w dwu poziomach:

DWUKLASOWOŚĆ (K. Bühler) - klasa wyrazów (słownik) i klasa zdań (gramatyka), traktowana za pomocą reguł gramatycznych. Za pomocą ograniczonej liczby elementów klasy wyrazów, można budować nieograniczoną ilość zdań. Dwuklasowość wiąże się z tekstotwórczością, produkcyjnością i otwartością języka, który umożliwia tworzenie nieskończonej liczby wypowiedzi. Poza tym język jest systemem znaków dwuklasowych.


NOMINATYWNOŚĆ - podmiotowość

ERGATYWNOŚĆ istnieje specjalny przypadek na określenie czynności, agensa w zdaniu przechodnim, przy agensie formalny wykładnik ergatywności (morfem); obiekt czynności musi wystąpić w formie biernika w zdaniu przechodnim np. Ni etami naiz - np., ja przyjść posiłek. Występuje w językach baskijskich, kaukaskich, austonezyjskich, australijskich oraz w wybranych rodzinnych językach obu Ameryk.

Ergatywność w istocie polega więc na tym, że mówiący posługują się zdaniami „przechodnimi” (według Klimowa powinno się tu używać terminu „zdania agentywne”) o strukturze strony biernej. Zasadniczą różnicą nie jest wcale forma, lecz jedynie fakt, że prawdziwa strona bierna jest nacechowana, „nienormalna”, podczas gdy zdanie ergatywne jest zupełnie naturalnym i częstym sposobem wyrażania myśli. Oczywiście zdania „nieprzechodnie” („faktytywne”) wyglądają dokładnie tak samo i w językach akuzatywnych, i w językach ergatywnych .

http://grzegorj.w.interia.pl/typpl/wsttyp.html

1


Pobierz dokument
pojecia.jezykoznawcze.w.kontekscie.testu.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stosunki syntagmatyczne i paradygmatyczne (w kontekście testu), Filologia polska, Nauka o języku
Wstęp do językoznawstwa, Filologia polska, Nauka o języku
jezykoznawstwo 01, Filologia polska, Nauka o języku
Wstęp do nauki o języku - notatki z ćwiczeń, Filologia polska, Nauka o języku
Leksykologia i leksykografia - notatki z ćwiczeń, Filologia polska, Nauka o języku
Pojecie jezykowego obrazu swiata, Filologia polska, Językoznawstwo
Hierarchiczna struktura języka. Podsystem języka (4), Filologia polska, Nauka o języku
Wstęp do nauki o języku - wykłady, Filologia polska, Nauka o języku
Gramatyka Opisowa Języka Polskiego - notatki cz.3, Filologia polska, Nauka o języku
ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ŚLĄZAKÓW, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Kultura język
Językoznawstwo ogólne - lektury, Filologia polska, Językoznawstwo, Lektury, wymagania
Uniwersalia jezykowe i logika predykatow, Filologia polska, Językoznawstwo
WARSZTAT JĘZYKOWY DZIENNIKARZA - wykłady, Filologia polska - studia (notatki, opracowania), zagadnie
JĘZYKOZNAWSTWO-NIEKTÓRE ZAGADNIENIA, Filologia polska, Językoznawstwo
Językowy obraz świata, Filologia polska
Językoznawstwo ogólne - usos, Filologia polska, Językoznawstwo, Lektury, wymagania
Językowy obraz świata, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna

więcej podobnych podstron