O jakim raju uczył Jezus, Światkowie Jehowy, Nauka

Pobierz dokument
o.jakim.raju.uczyl.jezus.swiatkowie.jehowy.doc
Rozmiar 47 KB

O jakim raju uczył Jezus?

Strona główna

"Co Jezus miał na myśli, gdy mówił: Będziesz ze mną w Raju? Gdzie jest ten Raj? A gdzie był raj, który Bóg stworzył na początku? Czyż nie był na ziemi? Bóg osiedlił pierwszą parę ludzką w pięknym ogrodzie Eden. Kiedy więc czytamy, że ten były przestępca będzie w "Raju", wyobraźmy sobie naszą ziemię przeobrażoną w piękne miejsce zamieszkania, bo słowo "raj" znaczy "ogród" albo "park" (1 Mojżesz. 2:8,9). Zechciejmy sobie odpowiedzieć na te pytania za pomocą Biblii:

 

Gdzie jest ten raj?

Według Konkordancji wydanej przez Badaczy Pisma Świętego Wyd. "Straż" Białystok rok 1939 występuje  trzy razy:

Pan Jezus wiedział co obiecywał Łotrowi, dlatego na miejscu będzie postawienie pytania:

 

 Czym jest raj?

Słowo raj jest pochodzenia perskiego i znaczy ogród otoczony murem. Gdy król perski chciał któremuś ze swoich poddanych okazać szczególną łaskę, zabierał go ze sobą do swego ogrodu i tam mógł on się przechadzać się razem z królem.
 "Nazwa krainy Eden pozostaje może w związku z szumerskim rzeczownikiem edinu (= równina, pole). Św. Heronim idąc za Septuagintą wziął rzeczownik eden nie za imię własne krainy, lecz za przydawkę rzeczownikową do gan (gr. Paradeisos), pochodzącą od czasownika adan (= być miłym, przyjemnym). Stąd pochodzi w jego przekładzie paradisus voluptatis = ogród (lub: raj rozkoszy."

Jak widać z tych dwóch cytatów, że słowo raj zostało przez tłumaczy, źle odczytane. edinu (= równina, pole) Czy Pan Jezus obiecał jego naśladowcom, że da im w posiadanie równina, pole, czy miał im przygotować mieszkanie w niebie? (Jan 14:2).
'Złoczyńca ten nie spełniał wymagań, żeby nawet w jakiś czas potem mógł pójść do nieba. Nie :narodził się na nowo" ponieważ nie został ochrzczony w wodzie, ani zrodzony z ducha Bożego (...).
Nikt nie będzie nakazywał Panu Jezusowi, kogo ma wpuścić do nieba. Wystarczy, że wielu już tu na ziemi wyznaczyło wiele dat i kryterii otrzymania życia w niebie. Chwała Bogu za to, że nasz Pan Jezus jest bardziej miłosierny i przebaczający niż ludzie. W Liście do Rzymian ap. Paweł napisał o Bogu: Lituję się nad kim chcę się litować, okazuje miłosierdzie temu komu chce je okazać. Tak wiec (wybranie) zależy nie od woli ani wysiłku człowieka, lecz od miłosierdzia Bożego (Rzym. 9:15,16).

 

"Niewolnik idzie jeszcze dalej w swych wywodach pytając:

"Gdzie Pan Jezus poszedł kiedy umarł? I zaraz sobie odpowiada: Nie mógł obiecać Łotrowi, że będzie z nim w raju, ponieważ umarł i został pochowany w grobie".

 

Gdzie wstąpił Pan Jezus po śmierci?

Co znaczą słowa: Wstąpił na wysokości? Otóż wynika z nich, że najpierw zstąpił do najniższych regionów ziemi. To ten sam najpierw zstąpił (na niziny), a potem wstąpił na wysokości niebieskie, aby napełnić (sobą) cały Wszechświat. (Ef. 4:9,10).
Jako uzupełnienie ap. Piotr pisał: (...) Poniósł co prawda śmierć na ciele, lecz Duchem został powołany do życia . Nie duchowo zmartwychwstał bo przeczyłoby to innym słowom Pana Jezusa, który powiedział: "Popatrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotykajcie i przyglądajcie się! Przecież duch nie ma ciała ani kości, a ja je mam" (Łuk. 24:39). Kontekst Listu Piotra przywołuje czytelnika do porządku i następny werset mówi: Za sprawą owego Ducha poszedł nawet głosić zbawienie duchom znajdującym się w otchłani.
(Przebywały one tam) z powodu nieposłuszeństwa, którego dopuściły się wtedy, kiedy to Bóg w swej cierpliwości oczekiwał (na owo posłuszeństwo). Działo się to za dni Noego. Gdy była budowana arka, mająca potem ocalić przez wodę niewielką liczbę - bo zaledwie osiem dusz (1 Piotra 3:18-20  BWP).

"Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 8:11) wyraźnie podkreśla, że Pan Jezus nie zmartwychwstał duchowo, ale przez Ducha w ciele: A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was (Rzym. 8:11).
Czy Duch, który powiódł Pana do duchów będących w wiezieniu wziął z sobą Łotra? Jak długo tam przebywał? Takie i inne pytania cisnę się osobie, która więcej wierzy ludzkiemu gadaniu niż biblijnemu pisaniu. Ap. Paweł poruszał ten temat, bo jak widać i wtedy wielu z tym tematem miało problem. W Liście do Efezjan 4:8 napisał: zgodnie z tym, co mówi Pismo: Kiedy wstąpił na wysokości, zabrał ze sobą więźniów i rozdał ludziom swe dary.
Na jakie Pisma powoływał się Paweł? Wstępujesz na górę, więźniów prowadzisz, synów ludzkich jako dar przyjemny, muszą pozostawać u Ciebie nawet ci, o Panie, którzy nie chcą Cię słuchać (Ps. 68:19 BWP).
Skoro apostoł Paweł mówi, że Kiedy wstąpił na wysokości, zabrał ze sobą więźniów i rozdał ludziom swe dary - to nam nie pozostaje nic innego jak przyjąć tę prawdę, którą głosili apostołowie ( Dz. AP. 2:42).

 

Do jakiego raju został uniesiony ap. Paweł?

Ten wielki apostoł narodów pisał, że nie godzi się człowiekowi powtarzać tego co tam zobaczył. Widać był to inny raj, który oferuje organizacja Świadków Jehowy. Kontekst tego rozdziału mówi: że został porwany do trzeciego nieba... do raju (2 Kor. 12:2,4). Tamten raj zdecydowanie się różni od oferowanego przez Towarzystwo Strażnica.
Aby nie pozostawić cienia wątpliwości to w Objawieniu Jan apostoł zobaczył drzewo życia, które jest w raju u Boga. A wiadomo, że Bóg mieszka w niebie. Jest wyraźnie zaznaczone, że to nie jest drzewo owocowe, z którego organizacja zrywa owoce, ale drzewo życia, z którego mogą spożywać zwycięzcy. (Obj. 2:7 BWP).
Zasadne będzie przywołanie słów ap. Pawła: Unikaj zaś zawsze bezsensownej gadaniny, bo ci, którzy się jej oddają, oddalają coraz bardziej od Boga. A głoszona przez nich nauka szerzy się dookoła niczym zaraza... (2 Tym. 2:16,17 BWP).

 

Wnioski:

 

Nabór do nieba

 

Skoro w tak krótkim temacie jest tyle zmian w interpretacji jak mogę wierzyć w coś, co cały czas jest płynne. To jest życie w iluzji, czekanie na coś, co w każdej chwili może być zmienione, bez przeprosin i podania przyczyn. Pomyśl na tym!

 

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s. 170 § 13

(Wiliam Barcclay - komentarz do Łuk. 23: 43) Teolog, na którego tłumaczenia często powołują się 'niewolnik'.

Biblia Poznańska, uwaga marginesowa do Rodz. 2:8)

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s 276 u. 1)


Pobierz dokument
o.jakim.raju.uczyl.jezus.swiatkowie.jehowy.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kim jest Jezus Chrystus, Światkowie Jehowy, Nauka
Dziś będziesz ze mną w Raju, Światkowie Jehowy, Nauka
Kim jest Jezus Chrystus, Światkowie Jehowy, Nauka
Drugie owce, Światkowie Jehowy, Nauka
Czy wolno głosować świadkom, Światkowie Jehowy, Nauka
Uzależnienie transfuzji od nauk Strażnicy, Światkowie Jehowy, Nauka
Kim jest niewolnik wierny i rozumny, Światkowie Jehowy, Nauka
Od domu do domu, Światkowie Jehowy, Nauka
Do wolności powołał was Bóg, Światkowie Jehowy, Nauka
Fundamentalna nauka ŚJ, Światkowie Jehowy, Nauka
Kiedy rozpoczęły się dni ostatnie, Światkowie Jehowy, Nauka
Kto zmartwychwstał - Chrystus czy Jego duch, Światkowie Jehowy, Nauka
Nowe swiatło co to takiego, Światkowie Jehowy, Nauka
Jak reagować na głosy zapowiadające powtórne przyjście Jezusa, Światkowie Jehowy, Nauka
Zmartwychwstanie ciała czy całego człowieka, Światkowie Jehowy, Nauka
Królestwo Boże według Strażnicy, Światkowie Jehowy, Nauka
Strażnica, Światkowie Jehowy, Nauka
Chronologia, Światkowie Jehowy, Nauka
Chrzest, Światkowie Jehowy, Nauka

więcej podobnych podstron