Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

Pobierz dokument
313.doc
Rozmiar 57 KB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ŚLUSARZY

Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy na stanowisku ślusarza może przystąpić pracownik legitymujący się:

1.  Przeszkoleniem:

a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

b. w zakresie ochrony ppoż.,

c. mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego.

2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Pracownik powinien być:

a. trzeźwy, wypoczęty,

b. ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym. Przy pracach przy których mogą wystąpić odpryski powinien założyć okulary ochronne i ewentualnie np. gumowy fartuch roboczy.

Winien także:

a. zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,

b. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

c. przygotować odpowiednio stanowisko pracy.

Stół ślusarski

1. Winien odpowiadać następującym wymogom:

a. powinien być dostatecznie wytrzymały,

b. powierzchnia robocza winna być odpowiednio wypoziomowana, nieuszkodzona,

c. oświetlenie stołu ślusarskiego zapewniające prawidłową pracę, nie rażące,

d. jeśli stół wykorzystywany jest na dwa przeciwległe stanowiska należy je oddzielić gęstą siatką metalową,

e. odległość stołu ślusarskiego od sąsiednich stanowisk powinna zapewnić swobodny dostęp do stanowiska - nie może być ona mniejsza niż 1 m.

2. Na stole ślusarskim powinny znajdować się tyko narzędzia potrzebne do wykonywania danej operacji ułożone w ustalonym porządku.

3. Pozostałe narzędzia należące do wyposażenia należy przechowywać w szufladach stołu w ściśle ustalonym porządku.

4. Materiał do obróbki powinien być składowany tak by nie stwarzał niebezpieczeństw. Nie wolno składować go na drogach transportowych czy przejściach.

Imadło

Powinno być:

1.  umocowane na wysokości dostosowanej do wzrostu ślusarza (górna powierzchnia szczęk imadła powinna znajdować się na wysokości zgiętego łokcia ręki podpartej pod brodą). Wysokość tą należy regulować za pomocą podkładek pod imadło - w celu podwyższenia, bądź stosując odpowiedni podnóżek dla ślusarza.

2. sprawne technicznie (z nieuszkodzonymi: szczękami, nakładkami na szczęki; nierówno pod kątem schodzącymi się szczękami; pogiętymi dźwigniami dociskowymi czy też dużymi luzami osiowymi gwintu).

Inne narzędzia

Muszą być utrzymane zawsze w dobrym stanie.

1. Młotek - nie pokaleczony, z gładką główką. Dobrze oprawiony i zaklinowany.

2. pilnik - osadzony na rączce gwarantującej, że nie będzie pękała,

3. klucze do śrub i nakrętek - o szczękach bez pęknięć i nadłamań, nie zbite i bez wytartych końców. Nie przerabiane w żaden sposób tzn. bez przedłużaczy, nie spiłowywane. Nie wolno wkładać nakładek między szczęki klucza. W miarę możliwości należy stosować klucze nasadowe gdyż są one bezpieczniejsze w użyciu,

4. śrubokręty - o ostrzach prostych i prostopadłych do osi przy tym pasujące do rowków i wkrętów,

5. przecinaki, wycinaki, przebijaki itp. - odpowiedniej długości (150-200 mm), powinny mieć ostrza odpowiednio zeszlifowane do obrabianego materiału. Podczas pracy za pomocą przecinaka pracownik powinien patrzeć na ostrze przecinaka - wtedy uderzenia młotka są pewniejsze. W razie wystąpienia odprysków zagrażających pracownikom należy stosować odpowiednie osłony i ochronniki.

Zabronione jest:

1. Używanie młotków z rozklepem (grzybkiem), pęknięciami lub wyszczerbieniami.

2. Używanie pilników bez rączki lub z pękniętą rączką.

3. Używanie do kluczy przedłużaczy - może to prowadzić do rozkalibrowania kluczy, niszczenia główek nakrętek i śrub.

4. Przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce - przypadkowo obsuwający się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego.

5. Używanie śrubokrętów jako przecinaków.

6. Używani rozklepanych (z grzybkiem) przecinaków.

Mechaniczne narzędzia ręczne

Są to:

a. szlifierki i polerki tarczowe,

b. wiertarki,

c. strugarki do drewna,

d. frezarki,

e. pilarki i noże tarczowe,

f. pilarki brzeszczotowe,

g. wkrętarki,

h. nożyce i wycinarki do blach,

i. młotki.

1. Mechaniczne narzędzia ręczne muszą odpowiadać warunkom technicznym na jakich zostały one dopuszczone do eksploatacji. Należy je użytkować zgodnie z: fabryczną instrukcją obsługi dołączoną do elektronarzędzi i Polską Normą (szczególnie z postanowieniami normy w zakresie wykonywania badań kontrolnych).

2. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący elektronarzędzie winien sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika.

3. Przewody doprowadzające prąd elektryczny do narzędzia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wilgocią (dobrze jest jeśli są one prowadzone górą, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć je tak by nie doszło do uszkodzenia).

4. Przy przenoszeniu lub odkładaniu elektronarzędzia należy wyłączyć jego napęd.

5. Ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym należy używać tylko narzędzi zerowanych (o wtyczkach z trzema kołkami).

6. Pracownik powinien także zadbać o to, by prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych były wykonywane tylko przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

7. Nie wolno udostępniać ręcznych narzędzi o napędzie elektrycznym osobom postronnym nie mającym zezwolenia na pracę z nimi.

Uwaga

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli

Wiertarka

1. Przed podjęciem pracy pracownik powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym:

a. stan osłon na przekładniach pasowych i kołach zębatych,

b. instalacji elektrycznej,

c. oprzyrządowania.

2. Przedmiot wiercony umocować w imadle, lub też w inny sposób uniemożliwiający obrócenie się go podczas wykonywanej operacji.

3. Zabronione jest:

a. używanie rękawic lub też praca z zabandażowanymi palcami czy też dłonią,

b. trzymanie przedmiotu wierconego w ręce,

c. hamowanie wrzeciona wiertarki w biegu,

d. chłodzenie narzędzia np. przy pomocy szmat itp.

e. usuwanie wiórów ręką - należy robić to za pomocą specjalnego haczyka lub miotełki.

Szlifowanie

1. Przed podjęciem pracy pracownik powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym:

a. stan osłon ściernic (czy są odpowiedniej grubości, czy luz pomiędzy ściernicą a osłoną nie jest większy niż 6mm),

b. instalacji elektrycznej,

c. oprzyrządowania.

2. Zabronione jest:

a. szlifowanie na szlifierce z nie wyważoną ściernicą,

b. wyrównywanie w jakikolwiek sposób ściernicy lub nacinanie jej - stanowi to poważne niebezpieczeństwo rozerwania ściernicy,

c. szlifowanie na szlifierce z boku ściernicy (powoduje to nierównomierne jej zużycie, może być to przyczyną jej rozerwania),

d. rzucanie szlifierki ręcznej w miejsca przypadkowe. Powinna być ona odkładana na wyznaczone miejsce tak by nie uszkodzić ściernicy,

e. praca na szlifierce bez zabezpieczeń (okulary ochronne, ekrany przeciwodpryskowe).

Prace blacharskie.

1. Przed podjęciem pracy pracownik powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym stan:

a. listwy ochronnej lub dociskacza uniemożliwiającego przeginanie się materiału,

b. noży - czy są odpowiednio ostre, nie wyszczerbione i czy nie mają luzów poprzecznych.

c. instalacji elektrycznej,

d oprzyrządowania.

2. Zabronione jest:

a. cięcie blach grubszych niż dopuszczone jest to dla używanych nożyc,

b. praca bez rękawic ochronnych,

c. praca bez okularów ochronnych tam, przy czynnościach które to bezwzględnie wymagają.

Uwagi ogólne

Zabronione jest:

1. Praca na stanowisku ślusarza bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.

2. Postępowanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dokumentacją techniczno-ruchową, czy też poleceniami przełożonego,

3. Doprowadzanie, by na stanowisku pracy było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w wykonywaniu zadania.

4. Składowanie w pobliżu miejsca pracy różnego rodzaju materiałów i przedmiotów.

5. Praca za pomocą narzędzi które są w nienależytym stanie technicznym.

6. Podłączanie narzędzi do sieci elektrycznej inaczej niż za pomocą fabrycznych wtyczek stanowiących wyposażenie elektronarzędzi.

7. Wykonywanie przedłużeń przewodów inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy.

8. Zasilanie w miejscach gdzie występują szczególne zagrożenia (np. w miejscach o zwiększonym zawilgoceniu czy też wewnątrz zbiorników) bez transformatora separacyjnego.

9. Zdejmowanie i wyłączanie urządzeń zabezpieczających z urządzeń używanych w toku pracy.

10. Samodzielnie wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych maszyn, ich instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Czynności te mogą wykonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.

11. Wycieranie i oliwienie części urządzeń pozostających w ruchu.

12. Praca na urządzeniu, które ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów napędów lub urządzeń elektrycznych, poprawianie tych osłon gdy urządzenie jest w ruchu.

13. Używanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego o napięciu wyższym niż 24 V.

14. Oczyszczanie maszyn przy pomocy sprzężonego powietrza.

15. Wycieranie rąk szmatami, którymi przedtem wycierane były narzędzia gdyż jest możliwe skaleczenie dłoni wiórami.

16. Układanie przedmiotów przed i po obróbce na przejściach i drogach transportowych.

17. Pozostawianie bez nadzoru przenośnych urządzeń z uruchomionym silnikiem lub też podłączonych do instalacji elektrycznej.

18. Dopuszczanie do pracy tymi narzędziami osób postronnych.

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

1. Dokładnie oczyścić stanowisko pracy.

2. Zabezpieczyć przenośne urządzenia elektryczne tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne i by nie stwarzały one zagrożeń.

3. Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania.

4. Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.

Uwaga

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

W przypadku powstania pożaru należy

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie

- zaalarmować straż pożarną,

- powiadomić przełożonych o pożarze,

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

- powiadomić przełożonych.

Uwaga

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Sporządził Zatwierdził


Pobierz dokument
313.doc
Rozmiar 57 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja odkurzacz warsztatowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO biuro, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Szkolenia- BHP
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pp mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor n
kwasy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
w sprawie praktycznej nauki zawodu., BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor nauki zawodu
wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń,
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instr
tokarz, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pilarka spalinowa, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa osadzaka hilti, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron