rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny

Pobierz dokument
rozpzakresprojstudium.gospodarka.doc
Rozmiar 99 KB

Dz.U.04.118.1233

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

(Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagany zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części tekstowej i graficznej, a w szczególności wymogi dotyczące:

1) materiałów planistycznych;

2) skali opracowań kartograficznych;

3) stosowanych oznaczeń, nazewnictwa i standardów;

4) sposobu dokumentowania prac planistycznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) projekcie studium - należy przez to rozumieć projekt załącznika do uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy;

3) materiałach planistycznych - należy przez to w szczególności rozumieć opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu studium, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem studium, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;

4) dokumentacji prac planistycznych - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów, które powstały w procesie sporządzania i uchwalania projektu studium.

§ 3. 1. Dane zawarte w materiałach planistycznych, sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-8 ustawy.

2. Dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu, zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy.

§ 4. 1. Projekt studium powinien zawierać:

1) część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej;

2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;

3) rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;

4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

2. W projekcie studium należy określić wpływ uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

§ 5. 1. Projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii wojskowej mapy topograficznej w skali od 1:5.000 do 1:25.000.

2. Przy sporządzaniu materiałów planistycznych na potrzeby projektu studium można stosować mapy zasadnicze, katastralne, fotomapy lub ortofotomapy oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne.

§ 6. Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń części tekstowej projektu studium:

1) ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów powinny określać dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a także zawierać wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej "planami miejscowymi";

2) ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów powinny w szczególności określać minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, wskazywać tereny do wyłączenia spod zabudowy, a także zawierać wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk powinny zawierać w szczególności wytyczne ich określania w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)), obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych projektem studium, a także uzdrowisk, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.3));

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny zawierać w szczególności wytyczne określania tych zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków i parków kulturowych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

5) ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać w szczególności wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych;

6) ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej powinny określać w szczególności obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 7. Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów przy sporządzaniu rysunku projektu studium:

1) rysunek projeku studium powinien zawierać:

a) granice obszaru objętego studium lub jego zmianą,

b) granice terenów zamkniętych,

c) określenie granic i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów,

d) określenie granic obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów,

e) objaśnienia wszystkich użytych na rysunku projektu studium oznaczeń i symboli;

2) granice obszarów, o których mowa w pkt 1, określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy, na której jest sporządzony;

3) przy sporządzaniu rysunku projektu studium należy używać oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu studium z rysunkiem projektu studium;

4) barwne oznaczenia graficzne i literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium należy stosować w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, sporządzanych z ustaleniami studium;

5) oznaczenia graficzne na rysunku projektu studium należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający jego czytelność, w tym czytelność mapy, na której jest on sporządzony.

§ 8. 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym zmianą.

2. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającej na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2, wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany.

3. Ujednolicona forma projektu studium, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

§ 9. Wykonanie czynności, o których mowa w art. 11 ustawy, dokumentuje się poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, składającej się z:

1) uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

2) ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

3) kopii pisemnych zawiadomień instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium o przystąpieniu do jego sporządzenia, których wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich doręczenia;

4) wykazu wniosków złożonych do projektu studium, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

5) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt studium w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w pkt 4;

6) wykazu materiałów planistycznych, o których mowa w § 3 ust. 1, wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykazu materiałów planistycznych, o których mowa w § 3 ust. 2;

8) dowodów przekazania projektu studium do zaopiniowania i uzgodnień, o których mowa w art. 11 pkt 5-8 ustawy;

9) uzgodnień projektu studium z zarządem województwa i z wojewodą, o których mowa w art. 11 pkt 6 i 7 ustawy;

10) wykazu opinii do projektu studium, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

11) ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, których wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

12) protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

13) wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

14) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt studium w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 13;

15) dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag, o których mowa w pkt 13;

16) informacji o składzie zespołu autorskiego projektu studium wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

data ...............

..........................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .........

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez

Radę Gminy .......................................... uchwały

nr ........................ z dnia ............................

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w ...

....... w terminie do dnia ....................................

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,

której dotyczy.

...................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

data ...........

..........................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez

Radę Gminy ................... uchwały nr .....................

z dnia ...........................

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wnioski dotyczące studium mogą być składane w terminie do dnia

................. w siedzibie Urzędu Gminy w ..................

Rozdzielnik:

(instytucje i organy wymienione w art. 11 pkt 6, 7 i 8 ustawy)

...................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY .........

Lp.

Data

wpływu

wniosku

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej

i adres

Treść wniosku

Oznaczenie

nieruchomości,

której dotyczy

wniosek

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta

miasta w sprawie

rozpatrzenia wniosku

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Załączniki:

- zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie

....................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY .........

Lp

Organ opiniujący

Nazwa i adres

organu opiniującego

Streszczenie

opinii

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Gminna lub inna właściwa komisja

urbanistyczno-architektoniczna

2

Starosta powiatu

3

Gminy sąsiednie

4

Wojewódzki konserwator zabytków

5

Właściwe terytorialnie organy

wojskowe, ochrony granic oraz

bezpieczeństwa państwa

6

Dyrektor urzędu morskiego*)

7

Organ nadzoru górniczego*)

8

Organ administracji

geologicznej*)

9

Minister właściwy do spraw zdrowia

*)

Załączniki:

- zbiór opinii zamieszczonych w wykazie

....................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

data ............

..........................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .............

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do

publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy .........................

w dniach od ................... do ................ w siedzibie

............................ w godzinach od ....... do ........

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium

rozwiązaniami odbędzie się w dniu ...........................

w .............................. o godz. .....................

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą

wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na

piśmie do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*) ..........

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia .................

...................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .........

Protokół sporządzono w dniu ..........., w ....................

(nazwa urzędu)

przez ....................................................... .

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) w dniu ......................

przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy ............................... rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. .......................................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

.......................................................

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ......................

.......................................................

.......................................................

2. .......................................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

.......................................................

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ......................

.......................................................

.......................................................

III. Ustalenia z dyskusji:

1) .......................................................

2) .......................................................

3) .......................................................

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1) dla wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*);

2) do dokumentacji planistycznej;

3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera .......... ponumerowanych stron.

Miejscowość, data .................

......................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

...................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY .........

Lp.

Data

wpływuuwagi

Nazwisko i

imię, nazwa

jednostki

organizacyjnej

i adres

zgłaszającego

uwagi

Treść

uwagi

Oznaczenie

nieruchom.,

której dotyczy

uwaga

Ustalenia

projektu studium dla

nieruchom.,

której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta

miasta*) w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do

uchwały nr ... z dnia

....

Uwa

g

i

uwaga

uwzglę-dniona

uwaga

nieuwzglę

-dniona

uwaga

uwzglę-dniona

uwaga

nieuwzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

....................................................

(podpis wójta, burmistrza albo prezydenta miasta *))

*) Niepotrzebne skreślić.


Pobierz dokument
rozpzakresprojstudium.gospodarka.doc
Rozmiar 99 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozWarTechSieciGaz11.09.01, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozp. w spr. wymag. zakresu proj. MPZP, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i plan
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykład-kartodiagram, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściągonotatki samorząd, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Samorząd
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Prawo
ściąga vzś - kartografia karto - mini, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykł. 20.05, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
PUGP zagadnienia do egzaminu, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
wykłady z podstaw gp (aktualizacja1.2v), Gospodarka Przestrzenna, GP semestr III, podstawy GP
2ubezp gospodarczePankou6str, PB-materiały, semestr II, Finanse

więcej podobnych podstron