roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

Pobierz dokument
roboty.transportowe.bhp.i.ppoz.przygotowanie.doc
Rozmiar 51 KB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZECIWPOŻAROWA

PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

Zabronione jest stałe zatrudnianie przy transporcie ręcznym osób:

Pracowników należy wyposażyć w:

Pracownicy powinni legitymować się:

Bardzo ważne jest, by podczas szkoleń zapoznano pracowników z techniką bezpiecznego unoszenia, podnoszenia, odstawiania, układania, ciągnięcia, przenoszenia, przesuwania, przetaczania i przewożenia różnych przedmiotów; sposobem posługiwania się sprzętem pomocniczym i środkami ochrony indywidualnej, a także z aktualnymi przepisami.

Należy zadbać o:

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych mas przenoszonych przedmiotów.

Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o ciężarze przekraczającym 50 kg jest zabronione.

 1. Dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów na jednego pełnoletniego pracownika wynoszą:

I. dla mężczyzn:

- 30 kg przy pracy stałej,

- 50 kg przy pracy dorywczej,

- 30 kg na wysokość > 4m,

- 30 kg na odległość > 25m.

II. dla kobiet:

- 12 kg przy pracy stałej, 3 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia,

- 20 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej ), 5 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia.

 1. Przedmioty o długości powyżej 4 m. i ciężarze powyżej 30 kg, należy przenosić przez nie mniej niż dwóch pracowników, przy czym na jedną osobę powinna przypadać masa do:

- 25 kg, gdy praca ma charakter stały,

- 42 kg, gdy praca ma charakter dorywczy.

 1. Wspólne przenoszenie i dźwiganie ciężarów większych od 500 kg, dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, gdy względy techniczne nie zezwalają na zastosowanie siły mechanicznej.

 1. Przenoszenie ciężarów do 500 kg musi się odbywać pod nadzorem doświadczonego pracownika, którego obowiązkiem jest wydawanie głośnych komend i rozkazów. Przy dobieraniu pracowników do zespołowego dźwigania ciężarów należy uwzględnić ich wiek, wzrost i siłę.

 1. Przy pracach transportowych należy stosować sprawny sprzęt pomocniczy jak kleszcze, drążki, liny, taczki, wózki itp.

 1. Przy przenoszeniu długich i ciężkich przedmiotów na ramionach należy:

- równomiernie i jednocześnie przez wszystkich pracowników podnosić ciężar na komendę,

- przenosić ciężar na ramionach jednoimiennych (lewych lub prawych),

- stosować naramienniki ochronne.

 1. Zabronione jest:

- ręczne przenoszenie przedmiotów, których środek ciężkości po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu znajdował się powyżej połowy wysokości przedmiotu,

- ręczne przenoszenie przedmiotów o dużych rozmiarach przez pomieszczenia, schody, korytarze lub drzwi zbyt ciasne i wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów,

- przetaczanie przez jednego pracownika beczek o ciężarze ponad 300 kg, a także przetaczanie po pochylni przez jednego pracownika beczek o ciężarze ponad 50 kg Nie wolno przetaczać ręcznie beczek po pochylniach stromych o kącie nachylenia 30°,

- przenoszenie przez jednego pracownika cieczy o właściwościach szkodliwych, żrących, gorących oraz takich których ciężar z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg,

- przenoszenie na plecach, lub przed sobą, balonów z kwasami, zasadami lub innymi cieczami niebezpiecznymi Powinny być przewożone na specjalnych wózkach. Dopuszcza się przenoszenie w mocnych koszach o nieuszkodzonych uchwytach.

Zasady przemieszczania ładunków za pomocą sprzętu:

 1. drogi komunikacyjne przeznaczone do transportu przy pomocy wózków ręcznych powinny być dostatecznie szerokie i posiadać twardą oraz równą nawierzchnię,

 2. szerokość drogi do przewozu wózkami w ruchu jednokierunkowym powinna wynosić co najmniej o 60 cm więcej niż szerokość załadowanego wózka, zaś przy ruchu dwukierunkowym o 90 cm większa,

 3. droga może być zbudowana z desek o grubości co najmniej 4 cm . Drogi dla wózków i taczek winny być stale oczyszczane z błota i lodu,

 4. pochylenie dróg komunikacyjnych dla wózków nie może być większe niż 5 %, zaś dla taczek nie większe od 10 %,

 5. wózki bez szyn winny posiadać koła ogumione,

 6. dopuszczalny ciężar ładunku przesuwanego po terenie poziomym, po powierzchni twardej do 5% pochylenia nie powinien przekraczać 450 kg na osobę łącznie z ciężarem wózka. Przy przesuwaniu ciężarów na odległość większą niż 200 m, jak również po pochylniach większych niż 8%, ciężar ładunku nie powinien przekraczać 350 kg na osobę ( przy odległości między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów powinna wynosić, co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z kilku wózków -50m),

 7. rękojeści taczek i wózków muszą posiadać metalowe ochraniacze dłoni oraz szelki do podwieszenia rękojeści na ramionach,

 8. dopuszczalny ciężar przewożony na taczkach po powierzchni twardej powinien wynosić:

dla kobiet:

- 50 kg przy stromości toru nieprzekraczającej 2% oraz powierzchni twardej i gładkiej; 12,5kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia,

- 30 kg po powierzchni nierównej przy przewożeniu towaru wózkami wielokołowymi; 7,5 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia,

dla mężczyzn:

- 100 kg przy stromości toru nieprzekraczającej 8%,

- 75 kg po powierzchni nieutwardzonej do 8 pochylenia oraz do 200m.

 1. taczek nie wolno ładować ponad ich wytrzymałość,

 2. ciężar należy na nich umieszczać w sposób zapewniający równowagę.

Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas robót, należy przestrzegać niżej podanych zasad:

W przypadku powstania pożaru należy:

równocześnie:

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe).

Sporządził Zatwierdził


Pobierz dokument
roboty.transportowe.bhp.i.ppoz.przygotowanie.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja odkurzacz warsztatowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pp mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor n
kwasy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
w sprawie praktycznej nauki zawodu., BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instruktor nauki zawodu
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instr
tokarz, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
pilarka spalinowa, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa osadzaka hilti, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Obrabiarki do drewna, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
obsługa koparko, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron