PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKA W DZIEDZIENIE BHP

Pobierz cały dokument
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKA W DZIEDZIENIE BHP.docx
Rozmiar 14,7 KB

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKA W DZIEDZIENIE BHP

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Każdy obywatel ma również prawo do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP).

Prawa do powstrzymania się od wykonywania pracy
1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 Kp);
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 2 Kp); 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 210 § 3 Kp);
4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób (art. 210 § 4 Kp).

Prawa do wynagrodzenia w związku z udziałem w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych (art. 23711a § 2 Kp);
2. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia (art. 23711a § 3 Kp);
3. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 23711a § 4 Kp);
4. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy - konsultacje, o których mowa w § 1, mogą być prowadzone w ramach tej komisji, natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4, przysługują pracownikom lub ich przedstawicielom wchodzącym w skład komisji (art. 23711a § 5 Kp).

Podstawowe obowiązki pracownika
Podstawowe obowiązki pracownika wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a głównie z działu dziesiątego “Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy w szczególności pracownik jest obowiązany:

Pobierz cały dokument
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKA W DZIEDZIENIE BHP.docx
Rozmiar 14,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
informacja dla pracownika, BHP, Szkolenie
informacja dla pracownikow zawierajaca obowiazujace normy prawne dotyczace rownego traktowania w zat
pisemna informacja dla pracownikow
Informacja dla pracownika w sprawie kontroli w miejscu świadczenia telepracy
Pisemna informacja dla pracowników
wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń,
informacja dla pracownika
2.5 ODG test, Informacje dla pracownikow firmy digital spirit
Informacja dla pracownika z art 29 par 3
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi i zakresem informacji objętych taj
INSTRUKCJA BHP dla pracownika biurowego, Prywatne, Technik administracji, I semestr 2013-wiosna, Tec
BHP DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH - KSERO, Instrukcje BHP adm-biur
Konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron