Prawo Karne Procesowe, prawo postępowania karnego

Pobierz dokument
prawo.karne.procesowe.prawo.postepowania.doc
Rozmiar 74 KB

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

S k ł a d y s ą d ó w p o w s z e c h n y c h

I instancja

II instancja

Sąd rejonowy

Sąd okręgowy

Sąd rejonowy

Sąd okręgowy

Rozprawa

Posiedzenie

Rozprawa

Posiedzenie

Rozprawa

Posiedzenie

Rozprawa

Posiedzenie

1 sędzia

uproszcz, wykr

1 sędzia

1 sędzia

post. uproszcz

1 sędzia

List żelazny

3 sędziów

3 sędziów

1 sędzia

art. 476 kpk

3 sędziów

1 sędzia 2 ław.

1 sędzia 2 ław

3 sędziów

3 sędziów

3 sędziów

szczeg. zawiłość

3 sędziów

szczeg. zawiłość

2 sędz. 3 ław

Decyzje organów procesowych

Wyrok

Postanowienie

Wyrok nakazowy

Zarządzenie

Organ wydający

Sąd

+

+

+

--

Prezes sądu

Przewodniczący wydziału

Upoważniony sędzia

Przewodniczący składu

--

--

--

+

Organ prowadzący post.

przygotowawcze

--

+

--

+

Forum

rozprawa / posiedzenie

rozprawa / posiedzenie

posiedzenie

rozprawa / posiedzenie

Uzasadnienie z urzędu

- z zasady na wniosek

- zawsze przy apelacji

- czł. skł. votum separatum

- sąd wojskowy

zawsze na piśmie

zawsze na piśmie

art. 504

jeżeli podlega zaskarżeniu

Doręczenie z urzędu

z zasady ustnie

gdy wydane poza rozprawą

wydane z uzasadnieniem

art. 505

gdy wydane poza rozprawą

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

PRAWO KARNE PROCESOWE

(leży w płaszczyźnie normatywnej)

zbiór norm regulujących proces karny

- nadaje kształt prawny procesowi

Procedura karna

nieco szersze pojęcie prawa procesowego, gdyż obejmuje:

obyczaje, uznane sposoby stosowania prawa - wszystko to, co składa się na reguły postępowania

normy prawa procesowego

Konstytucja 02,04,1997r.

Ustawa:

 1. KPK (06,06,1997) 2. KK (06,06,1997)

 1. Ustawa o świadku koronnym (25,06,1997)

 2. KKW (06,06,1997) 5. KKS (skarb.10,09,1999)

 1. O post. w sprawach nieletnich (26,10,1982)

Ratyfikowana umowa międzynarodowa

Rozporządzenie wykonawcze

Źródła Prawa Karnego Procesowego

Funkcje Prawa Karnego Procesowego

Gwarancyjna

pokaźna ilość norm ma na celu ochronę:

 1. podstawowych wartości nadrzędnych (np. godność człowieka)

 2. praw jednostki w procesie

Są to tzw. gwarancje procesowe

- każdy uczestnik procesu ma prawo do ochrony jego praw obywatelskich

Prakseologiczna

setki lat pouczających doświadczeń przyczyniły się do ustalenia metod najbardziej efektywnej realizacji celów procesu.

"Normy celowościowe"

wskazują najlepszą drogę prowadzącą do celu (wykrycie prawdy i wyciągnięcie konsekwencji)

Regulacyjna

normy proc. karnego wyznaczają porządek, m in.:

 1. ustalają kolejność czynności

 2. regulują prawa i obowiązki uczestników

 3. wtłaczają czynności procesowe w odpowiednie formy

Materialnoprawna

PKP wywiera często wpływ na zakres uregulowania PKM oraz realność stosowania tego prawa ( PKP=PKM)

 1. wyznaczają granice dochodzenia do prawdy (np. prawo odmowy zeznań)

 2. czasami całkowicie wyłączają możliwość realizacji norm prawa karnego (np.. normy o terminach)

 3. regulują kwestie, które powinny być unormowane przez prawo materialne (np. odszkodowanie za niesłuszne skaz)

Wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa

Szybkie i sprawne rozstrzyganie konfliktów i spraw sądowych

Zapobieganie przestępstwu i umacnianie poszanowania dla prawa i zasad współżycia społ.

Ochrona interesów pokrzy

wdzonego

Wychowawczo-prewencyjna

Realizacja norm

Pr Kar Mat

Sygna lizacyjna

Funkcje Procesu Karnego

Cel Procesu Karnego (art. 2 kpk)

PROCES KARNY

(leży w płaszczyźnie faktycznej)

zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie przestępstwa, jego sprawcy, osądzenie go za to przestępstwo i ew. wykonanie kary oraz środków zabezpieczających

POSTĘPOWANIE KARNE

mimo, czasami, zamiennego używania z terminem "proces karny" jest to pojęcie węższe, zarezerwowane dla oznaczenia:

W znaczeniu konkretnym zdarza się, że terminem tym określa się tylko jeden z etapów proc.

- rozprawę

wniosek o przeprowadzenie czynności pod nieobecność uprawnionego

usprawiedliwienie

zaistnienie przesłanek o charakterze niezależnym od uprawnionego

dowód zawiadomienia)

NIE

NIE

Z

A

K

A

Z

P

R

Z

E

P

R

O

W.

C

Z

Y

N

N

O

Ś

C

I

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

uczestnika nie ma

Zakaz przeprow. czynności

(„chyba, że ustawa stanowi inaczej”)

uczestnika

nie ma

dobrowolny

(jest uprawnieniem)

obowiązkowy

UDZIAŁ

Mechanizm udziału w czynnościach procesowych:

Zasada - obowiązek udziału uczestnika procesu w czynności procesowej.


Pobierz dokument
prawo.karne.procesowe.prawo.postepowania.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kazusy kpk, prawo postępowania karnego
oskarzyciel posilkowy, prawo postępowania karnego
PODSTAWOWE+ZASADY+POSTEPOWANIA+KARNEGO, Prawo, III ROK, I SEMESTR, Prawo karne procesowe
3. Konspekt prawo karne procesowe, ochrona osób i mienia, Blok prawny, Sktyp z prawa karnego, admini
Test+1+zasady+procesowe, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
3. postępowanie przygotowawcze, prawo karne procesowe
NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO TOO!!, Prawo karne procesowe
6. postępowania szczególne, prawo karne procesowe
POSTEPOWANIE KARNE PROCESOWE(1), prawo, inne
zasady+procesowe, Prawo, [ Postępowanie cywilne ], [ Postępowanie karne ] (WithNight)
Wykład-13-postępowanie-karne, PRAWO UŁ, III rok, Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego uzupełnione, prawo, Prawo 3 rok, Postępowanie karne

więcej podobnych podstron