Odpowiedzi5, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych

Pobierz dokument
odpowiedzi5.politechnika.slaska.mt.mibm.doc
Rozmiar 28 KB

1.Co to jest baza danych?

Baza danych - rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn danych o określonej budowie. Baza danych jest modelowym ujęciem fragmentu rzeczywistości będącego przedmiotem zainteresowania osób, instytucji, organizacji, firm, zakładów itp. reprezentującym fakty dotyczące tej rzeczywistości w formie umożliwiającej ich przetwarzanie w komputerze. Zbiór informacji na dany temat zorganizowany w sposób umożliwiający: dodawanie, edycję, przeglądanie.

2.Jakie są właściwości modułu zarządzania transakcją?

Właściwości modułu zarządzania transakcjami:

- niepodzielność - zostaje przeprowadzona cała operacja albo żaden z jej elementów nie zostaje uwzględniony

- spójność - po zakończeniu przetwarzania transakcji baza danych nie zawiera sprzeczności

- izolacja - jednocześnie przeprowadzone transakcje nie mogą na siebie wzajemnie wpływać

- trwałość - wynik transakcji nie może zostać utracony w wyniku awarii systemu.

3.Jaki model bazy danych przedstawia rys.:

Modele baz danych: hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy.

4.Co to jest obiekt?

Obiekt - konkretny lub abstrakcyjny byt (wyróżnialny w modelowanej rzeczywistości) posiadający nazwę, jednoznaczną identyfikację, określone granice, atrybuty i inne własności, rodzaje struktur danych, przetwarzanie przez obiektowe języki programowania i przechowywanych w bazie danych.

5.Co to jest encja?

Encja - byt, przedmiot fizyczny (lub abstrakcja) rozpoznawalny jako samodzielny i niezależny w organizacji rzeczywistości, rzecz znacząca. Interesujący nas obiekt, coś co istnieje i jest rozróżnialne wśród innych obiektów tego samego typu.

6.Co to jest klucz?

Klucz - atrybuty lub zbiory atrybutów, które jednoznacznie identyfikują encję wewnątrz zbioru encji. Klucz może być utworzony przez:

7.Co to założenie poprawnej budowy tabeli?

Założenie poprawnej budowy tabeli jest to, aby każda wartość atrybutu w każdej krotce była wartością atomową (wartością nie rozkładalną - pojedyncza wartość, a nie zbiór wartości).

8.W czym zapisywane są rekordy?

Rekordy zapisywane są w wierszach, natomiast atrybuty w kolumnach.

9.Z czego składa się tabela?

Tabela składa się z krotek czyli rekordów oraz niezależnych atrybutów czyli pól. Ich kolejność jest dowolna.

10.Jaka jest kolejność wierszy w tabeli?

Kolejność wierszy w tabeli jest dowolna.

11.Co to redundacja?

Redundacja to dane niepotrzebnie powtarzają się w kilku rekordach.

12.Co to dekompozycja?

Dekompozycja relacji to podział atrybutów relacji R miedzy dwa schematy nowych relacji.

13.Co to normalizacja i denormalizacja?

Normalizacja to proces przekształcania reprezentacji bazy danych (nazywany również rozkładem odwracalnym), polegający na odnajdywaniu logicznych związków między elementami danych. W każdym etapie normalizacja bazy strukturę danych dzieli się na coraz więcej tabel z zachowaniem podstawowych związków miedzy elementami danych.

Denormalizacja to wprowadzenie kontrolowanej nadmiarowości do bazy danych w celu przyspieszenia wykonywania na niej operacji (np.: obsługiwania zapytań).

14.Kiedy relacja R jest w pierwszej postaci normalnej?

Relacja R jest w pierwszej postaci normalnej (1NF), jeśli wartości atrybutów są elementarne tzn. są to pojedyncze wartości określonego typu, a nie zbiory wartości.

15.Co zalicza się do wad normalizacji?

Wady normalizacji to:

stawka zasadnicza * liczba lat/100 (stawka zasadnicza + dodatek za szkodliwość) * liczba lat/100

16.Co to anomalie i gdzie występują?

Anomalie występujące w relacjach to problemy ze zbyt dużą liczba danych w pojedynczej relacji.

Anomalie modyfikacji - podczas modyfikacji wartości danych nie zostanie poprawiona we wszystkich krotkach.

Anomalie usunięć - usunięcie wartości atrybutu może spowodować utratę części danych (całej krotki).


Pobierz dokument
odpowiedzi5.politechnika.slaska.mt.mibm.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odpowiedzi3, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
Odpowiedzi1, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
Odpowiedzi2, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
Odpowiedzi4, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
odp zestaw e, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
Pytania1, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
Zestaw A, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
MegaPytania, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
MegaOdpowiedzi, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Bazy danych
kolokwium-zestawy-pytań-i-odpowiedzi-2, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Języki programowan
zestawy-labC++-kolokwium 2 2006-2007, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr III, Języki programowania
SPRAWKO PNOM, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr I, Podstawy nauki o materiałach
z3-potw odbycia praktyki1, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr II
W6 ankieta, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr II, Materiały Metalowe
wniosek-zgoda-praktyka1, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr II

więcej podobnych podstron