prawo autorskie- zagadnienia opracowane 3, STUDIA NOTATKI, KOGNITYWISTYKA UMK, I semestr, Ochrona własności intelektualnej

Pobierz dokument
prawo.autorskie.zagadnienia.opracowane.3.doc
Rozmiar 73 KB

1. Co to jest utwór?

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, np. zdjęcie, nagranie muzyczne, program komputerowy, literatura.

2. Co nie korzysta z ochrony prawno- autorskiej?

Ochroną nie są objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne, a także akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, oraz proste informacje prasowe.

3. Opracowanie cudzego utworu w świetle ustawy.

Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym

utworem.

Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

4. Prawo główne a prawo zależne (definicja, różnice, zakres ochrony itp.)

Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu

pierwotnego (prawo zależne) więcej nie znalazłam!

5. Wymień prawa autorskie osobiste.

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

6. Prawo przysługujące współtwórcom

Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości

udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.

Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

7. Prawo autorskie a stosunek pracy.

Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik

stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

8. Dozwolony użytek osobisty.

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

9. Dozwolony użytek chronionych utworów.

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione, czyli np. sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

Wolno rozpowszechniać też aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;

Nie zabrania się rozpowszechniania przeglądów publikacji i utworów rozpowszechnionych.

10. Przestępstwa w prawie autorskim.

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

11. Piractwo komputerowe a dozwolony użytek osobisty.

Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

12. Postępowanie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, lub wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd a także zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

13. Postępowanie w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych.

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.

14. Formy przenoszalności autorskich praw majątkowych

- autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy,

- nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

- umowa o przeniesienie praw autorskich umowa o korzystanie z utworu (licencja)

Nie można zawrzeć umowy dotyczącej przyszłych utworów twórcy, dlatego też umowa dotyczy tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

15. Zasady ustalenia wynagrodzeń w prawie autorskim - art.43

Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia jeśli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub nieudzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie.

Jeśli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, określa się ją z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa i korzyści wynikających z korzystania z utworu.

16. Domniemania w prawie autorskim (wymienić 3) art. 29, 44, 45

- domniemywa się, że twórcą utworu jest osoba, której nazwisko w tym charakterze zostało uwidocznione na egzemplarzach utworu lub zostało podane do publicznej wiadomości

- domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór został utrwalony lub podano do publicznej wiadomości

- domniemywa się, że wielkość udziałów współtwórców utworu jest równa

- domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu

17. Umowy w prawie autorskim i wykładnia/Zasady wykładni umów

- Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

- Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.

- Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie

- Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania utworu- art. 54-56

- zamawiający utwór może wyznaczyć twórcy nowy termin wykonania z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po upływie terminu od niej odstąpić

- w przypadku wystąpienia błędów lub usterek w utworze, zamawiający może wyznaczyć termin dla twórcy na ich usunięcie z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie twórcy może ulec obniżeniu, jednak nie mniej niż 25% ustalonego wynagrodzenia.

- jeśli utwór ma wady zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać naprawienia poniesionej szkody

19. Ochrona interesów twórczych autora

- twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje interesy twórcze

- skuteczność wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy po przyjęciu utworu jest uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez daną stronę w związku z zawartą umową

- nie można żądać zwrotu kosztów od twórcy, gdy nie ponosi on odpowiedzialności za zaniechanie rozpowszechniania utworu

20. Prawo do przedruku - art.25

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

- już rozpowszechnione: sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;

- rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale jak i w tłumaczeniu.

- przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

21. Licencje ustawowo przysługujące dziennikarzom - 25, 26, 29, 33 p.2

- Licencje ustawowe to szczególne uprawnienia przyznane w prawie autorskim.

- Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji.

- Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

- Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

- Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

- Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia.

22. Czas trwania autorskich praw majątkowych - art. 36

- prawa autorskie majątkowe gasną po upływie 70 lat

- od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych, w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość, w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,

23. Utwory audiowizualne w świetle prawa autorskiego - art. 69 i dalej

- współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w

jego powstanie,

- domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tego utworu w ramach utworu audiowizualnego jako całości,

- korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

- producent może bez zgody twórcy tłumaczyć utwór na różne wersje językowe

- jeśli utwór do utworu audiowizualnego nie zostanie wraz z nim opublikowany 5 lat po przyjęciu utworu, twórca może opublikować utwór w innym utworze audiowizualnym. Strony mogą skrócić ten termin w umowie.

- prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej

wersji utworu audiowizualnego.

24. Programy komputerowe w świetle prawa autorskiego - art. 74 i dalej

- programy komputerowe podlegają takiej samej ochronie jak utwory literackie

- ochrona programu komputerowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia

- prawa majątkowe stworzonego przez pracownika przysługują pracodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej

- autorskie prawa majątkowe wobec programu komputerowego obejmują prawa do: zwielokrotniania programu, gdy jest to konieczne do jego użycia (wymaga zgody uprawnionego); tłumaczenia i zmian programu z zachowaniem praw osoby, która dokonała zmian; rozpowszechniania programu lub jego kopii (także najmu i użyczenia)

- sporządzenie kopii zapasowej i testowanie programu nie wymaga zgody uprawnionego

- uprawniony może domagać się od użytkownika zniszczenia środków do łamania zabezpieczeń programu

25. Ochrona wizerunku, korespondencji i tajemnicy źródeł informacji - art. 81-84

- rozpowszechnienie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej

- jeśli osoba nie zastrzeże, że się nie zgadza, a otrzymała wynagrodzenie za pozowanie to nie potrzebujemy zezwolenia na rozpowszechnianie.

Zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku nie potrzebujemy gdy:

a) jest to osoba powszechnie znana i wizerunek wykonano w czasie wykonywania funkcji publicznych

b) wizerunek jest częścią większej całości, np. jakiegoś zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy.

- rozpowszechnianie korespondencji w przypadku śmierci adresata (gdy ten nie wyraził zgody za życia), wymaga w okresie 20 lat zgody małżonka, a w razie jego braku - rodziny

- na żądanie twórcy - wydawca i producent mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze; ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby ujawniającej tajemnicę lub na wyrok określonego sądu


Pobierz dokument
prawo.autorskie.zagadnienia.opracowane.3.doc
Rozmiar 73 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OWI, STUDIA NOTATKI, KOGNITYWISTYKA UMK, I semestr, Ochrona własności intelektualnej
ow2i, STUDIA NOTATKI, KOGNITYWISTYKA UMK, I semestr, Ochrona własności intelektualnej
Prawo autorskie, WSFiZ, II semestr, Ochrona Własności Intelektualnej
podstawowe informacje o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządz
autorskie prawa majątkowe i osobiste, Ogrodnictwo, I semestr, Ochrona własności intelektualnej
PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ znaków towarowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządzani
tajemnica handlowa, ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 3, Ochrona własności intelektualnej
Prawo własności przemysłowej całość, Psychologia WSFiZ I semestr, Ochrona własności intelektualnej
Zagadnienia na sesję z OWI, ~WSB GDYNIA WSB GDAŃSK, 1 semestr, Ochrona własności intelektualnej - Dy
prawa autorskie, WSAP Ostrołęka, IV semestr, Ochrona własności intelektualnej
owi egzam ms, ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 3, Ochrona własności intelektualnej
Ochrona prawna odmian, Studia, I rok, I rok, I semestr, Ochrona własności intelektualnych
Dział III wzory uzytkowe i prawa ochronne na wzory uzytkowe, Studia, I rok, I rok, I semestr, Ochron
Dz. prawa autorskie, Psychologia WSFiZ I semestr, Ochrona własności intelektualnej
podstawowe informacje o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządz
SPSS paca domowa 1 odpowiedzi, Studia, Kognitywistyka UMK, I Semestr, Statystyczna analiza danych

więcej podobnych podstron