68

Pobierz dokument
68.doc
Rozmiar 59 KB

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA SP - SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY
W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM, SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY

W rubrykach 3.1.1.- 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.

3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)

3.1.1. Pozwany i jego adres

3.2.1. Pozwany i jego adres

3.1.2. Pełnomocnik pozwanego

3.2.2. Pełnomocnik pozwanego

3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)

tak * / nie *

W rubrykach 5.1. - 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.

5.1. Strona powodowa

5.2. Strona pozwana


6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

- w całości *

- w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

..............................................................................................................................................................

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

- fakty, które pozwany przyznaje,

- fakty, którym pozwany zaprzecza,

- fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

10. Wnioski dowodowe

Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów niedołączonych do pisma - wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków - wskazać ich dokładne dane i adres).

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód

10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.2.1. Zgłaszany dowód

10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.3.1. Zgłaszany dowód

10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.4.1. Zgłaszany dowód

10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

tak * / nie *

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)

  1. .......... odpisów sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,

  2. pełnomocnictwo, *

  3. dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

  4. ...........

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis

14. Data

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód - usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) wywóz nieczystości,

6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

1


Pobierz dokument
68.doc
Rozmiar 59 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
68
60 68
Rozporzadzenie 1612-68 wersja skrocona, ETS Orzeczeia
59 68
68 NW 06 Suszarka do grzybow
66 68
68 064
63 68
68 063
67 68 407 pol ed02 2005
68
68 Strzelecka Koncepcyjne ramy zintegrowanego zarzadzania
get open&68
36 Marzec 68 Mój marzec
Dokument (68)
2 3 Elektrostatyka 42 68
Marzec 68 Z listów do władz i mediów
68 979 990 Increasing of Lifetime of Aluminium and Magnesium Pressure Die Casting Moulds by Arc Ion
68

więcej podobnych podstron