kapitał ludzki, Ekonomia

Pobierz dokument
kapital.ludzki.ekonomia.doc
Rozmiar 83 KB

KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRAMINACJA I ZWIĄZKI ZAWODOWE

Zróżnicowanie w wysokości wynagrodzeń jest wynikiem wielu czynników takich jak: wykształ­cenie, doświadczenie zawodowe, .płeć, kolor skóry czy przynależność do związków zawo­dowych.

Czynniki różnicujące

Dodatkowe wynagrodzenie w % (mężczyźni)

prac. fizyczni

prac. pozostali

Za każdy rok nauki ponad wymagane minimum

+4

+5

Wykształcenie wyższe

+5

+38

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

+30

+35

Dyplom - poziom A

+13

+22

Dyplom - poziom O

+10

+14

Staż pracy do 5 lat

+15

+11

Staż pracy 6 - 10 lat

+3

+6

Imigranci z Azji Płd.-Wsch.

-7

-14

Inni imigranci niebiali

0

-6

Gałęzie o wyższym stopniu przynależności związkowej: za każde 10% siły roboczej należącej do związków zawodowych

+6

-3

Kapitał ludzki.

Kapitał ludzki to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadcze­nia i umiejętności. Jego wyceny dokonuje się z punktu widzenia stwarzanych przezeń możliwości uzyskiwania dochodów w przyszłości.

Podobnie jak kapitał fizyczny (np.: maszyny), kapitał ludzki wynika z poczynionych w przeszłości inwestycji, a jego cel to przynoszenie dochodów w przyszłości.

Teoria kapitału ludzkiego zakłada, że różnice w płacach są odbiciem różnic w wydajności poszczególnych robotników. Robotnicy wykwalifikowani, o wyższej wydajności, zarabiają więcej.

Rysunek 1.

Wysokość dodatkowego zarobku wypłacanego przez pracodawców robotnikom wykwalifiko­wanym zależy od technologii produkcji. W skali całej gospodarki popyt na pracowników wykwalifikowanych zależy od możliwości wzajemnej substytucji pracowników wykwalifi­ko­wanych i niewykwalifikowanych oraz od popytu na produkcję tych gałęzi, które intensywnie wykorzystują wykwalifikowaną siłę roboczą.

W krótkim okresie popyt równoważy się wzrostem płac, w długim okresie następuje przy­pływ ludzi z wyższym wykształceniem z powodu atrakcyjności wynagrodzenia.

Przy decyzji absolwenta szkoły mającego wybrać między kontynuacją wykształcenia a pój­ściem od razu do pracy, mamy do czynienia z dwoma rodzajami kosztów i dwoma rodza­jami korzyści.

Koszty to:

Korzyści to:

Analiza kosztów i korzyści jest procedurą ułatwiającą podejmowanie długofalowych decyzji, np. uruchomić firmę czy podjąć studia. W obu przypadkach dzisiejsze działania pociągną za sobą dalekosiężne skutki.

Decyzja jest poprawna, gdy wynika z porównania zaktualizowanej wartości kosztów ze zaktualizowaną wartością korzyści.

Działanie powinno być podjęte tylko wówczas, gdy zaktualizowana wartość korzyści przewyższa zaktualizowaną wartość kosztów.

Kształcenie ustawiczne

Kwalifikacje specyficzne dla danego przedsiębiorstwa wpływają na zwiększenie wydajności pracownika tylko wtedy, kiedy pracuje on w tym konkretnym przedsiębiorstwie.

Kwalifikacje ogólne to takie umiejętności, które mogą być wykorzystywane przez pracownika w innym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo oferując szkolenie ogólne, dające uniwersalne umiejętności, będzie starało się wymóc na pracownikach zapłatę za naukę.

Sygnalizacja.

Kształcenie odgrywa również rolę metody selekcji lub sygnalizacji. Wykształcenie wskazuje pracodawcom szczególnie uzdolnionych pracowników.

Dla bardzo utalentowanych pracow­ników kształcenie jest zatem opłacalne nawet wtedy, kiedy nie zwiększa bezpośrednio ich wydajności.

Dyskryminacja.

Średnie zarobki kobiet i ludności kolorowej są niższe niż zarobki białych mężczyzn.

Kobiety i kolorowi są liczniej reprezentowani w zawodach nie wymagających kwalifikacji i jednocześnie nie dających możliwości awansu.

Nie musi to być wyrazem jawnej dyskryminacji kobiet czy też dyskryminacji rasowej ze strony pracodawców.

Może natomiast odzwierciedlać niekorzystne położenie młodych ludzi, np.: pod względem dostępu do wykształcenia jeszcze przed rozpoczęciem przez nich pracy zarobkowej (system oświatowy, położenie szkoły i jej niski poziom kształcenia czy niski poziom zamożności rodziców)

Może być również wyrazem poglądy pracodawców o niskiej opłacalności inwestowania w szkolenie zawodowe takich pracowników lub poglądu pracowników o niskiej efektywności nakładu czasu przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.

Związki zawodowe.

Związki zawodowe ograniczają podaż pracy dla przedsiębiorstw lub gałęzi, podnosząc tym samym płace kosztem obniżenia poziomu zatrudnienia.

W ten sposób związki zawodowe przesuwają przedsiębiorstwa w górę ich krzywych popytu na pracę.

Związki zapewniają swoim członkom tym większą nadwyżkę płac, im mniej elastyczny jest popyt na pracę i im silniej pragną one ograniczyć jej podaż.

Niektóre różnice należy jednak traktować jako wyrównawcze różnice płac, które związki uzyskały w zamian za zmiany warunków pracy, mające na celu wzrost wydajności.

Nazwisko i imię............................................... Grupa..........................

Transakcje na giełdzie papierów wartościowych

Firma

transakcja kupno (K) sprzedaż (S)

Liczba zakupio­nych lub sprzeda­nych akcji

Cena jednej akcji

Wartość zakupio­nych lub sprzeda­nych akcji

Marża od zakupio­nych lub sprzeda­nych akcji

Wartość ogółem

w zł

Stan wolnych środków (zł)

Stan początkowy

10 000

Data....................

Data...................

Data...................

Data...................

Data.................

Data..................

Data..................

1

4


Pobierz dokument
kapital.ludzki.ekonomia.doc
Rozmiar 83 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gospodarownie kapitałem ludzkim, Ekonomia, Różne
kapitał ludzki jako zasób (16 str), Ekonomia
Ekonomia kapitału ludzkiego
kapitał ludzki jako zasób (16 str), Ekonomia, ekonomia
Model sita i kapitalu ludzkiego
Rozwój funkcji personalnej i geneza zarządzania zasobami ludzkimi, Ekonomia, Zarządzanie kadrami
Wskaźniki kapitału ludzkiego, SOCJOLOGICZNE PROJEKTY BADAWCZE
Gospodarowanie kapitałem ludzkim wykład 5 18 04 09, UCZELNIA, Gospodarowanie kapitałem ludzkim
gospodarowanie zasobami ludzkimi, UCZELNIA, Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, Fundusze strukturalne UE - podstawy
Pracownicze ubezpieczenia grupowe jako forma zabezpieczenia przed utratą wartości kapitału ludzkiego
Gospodarowanie kapitalem ludzkim
bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych

więcej podobnych podstron