INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU, Dokumenty(1)

Pobierz dokument
instrukcja.bhp.przy.obsludze.sekretariatu.doc
Rozmiar 74 KB

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU

UWAGI OGÓLNE
Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik (każda osoba zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy), który spełnia następujące warunki:
- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku
- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545)
- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 285)
Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny wygląd, przy pracy z monitorem jeśli lekarz zalecił, należy używać okulary korygujące wzrok.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne dokumenty i programy
- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- sprawdzić stan czytelności klawiatury (powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne)
- dostosować biurko, krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała, ustawić odpowiednio uchwyt na dokument
- przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej
- ustawić ekran monitora względem źródeł światła tak, aby ograniczyć olśnienie i odbicia światła
- wyregulować jasność i kontrast monitora (ewentualnie zastosować filtr lub ekran ochronny)
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń dla podparcia rąk i dłoni

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
- spożywanie posiłków podczas pracy
- samowolne naprawianie urządzeń, sprzętu i wyposażenia zasilanego energią elektryczną a także wymiana przewodów zasilających i przewodów linii telefonicznej
- czyszczenie urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania
- instalowanie urządzeń:
-- w miejscach narażonych na działanie opadów atmosferycznych i wilgoci
-- w pobliżu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych
-- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- blokowanie przewodów wentylacyjnych urządzeń
- stawianie na urządzeniach ciężkich przedmiotów i rozlewanie płynów
- palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem
- przechowywanie na stanowisku przedmiotów posiadających pole magnetyczne
- czyszczenie ekranu środkami nie przeznaczonymi do tego celu
- dopuszczenie do użytkowania urządzeń osób nieupoważnionych
- otwieranie osłon podczas pracy urządzeń

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć zasilanie sprzętu
- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy
- kopie bezpieczeństwa schować w ustalonym miejscu
- wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu
- zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych

UWAGI KOŃCOWE
- filtry i ekrany ochronne należy dobrać stosownie do typu i rodzaju monitora
- po przeciwnej stronie monitora, w linii prostej lampy katodowej, w bliskiej odległości nie może znajdować się stanowisko pracy innej osoby (dotyczy starszych typów monitorów)
- kobiety w ciąży mogą pracować bezpośrednio przy monitorze tylko za zgodą lekarza i zgodnie z jego zaleceniami
- gniazdka zasilające podlegają badaniom na skuteczność zerowania
- przy stałej pracy przy komputerze należy :
- łączyć przemienne pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
- co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego
- jeżeli telefaks dozna mechanicznych uszkodzeń, które spowodują możliwość bezpośredniego dostępu do wewnętrznych części urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od prądu
- kserokopiarka powinna być zainstalowana w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, na powierzchni płaskiej, w odległości przynajmniej 10 cm od innych przedmiotów

Pracodawca jest obowiązany:
1. informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy


Pobierz dokument
instrukcja.bhp.przy.obsludze.sekretariatu.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze sekretariatu, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
instrukcja bhp przy obsludze pilarki lancuchowej o napedzie elektrycznym
instrukcja bhp przy obsludze wiszacego odsysacza spalin typu ow
instrukcja bhp przy obsludze maszyny wilka kolbe do mielenia miesa
instrukcja bhp przy obsludze el Nieznany (5)
instrukcja bhp przy obsludze pi Nieznany (7)
instrukcja bhp przy obsludze ap Nieznany (8)

więcej podobnych podstron