zestawy z KPA[1], studia mgr rok 1, I rok II semestr, postepowanie sadowo administracyjne

Pobierz dokument
zestawy.z.kpa.1.studia.mgr.rok.1.i.rok.ii.semestr.doc
Rozmiar 70 KB

Zestaw 1

1. Formy postępowania rozpoznawczego w administracji

2. Zakres rzeczowy spraw sądowych

Zestaw 2

2, Zasady orzekania w postępowaniu indywidualnym

 1. Kontrola funkcjonowania administracji przez sądy administracyjne a powszechne

Zestaw 3

1. . Przedmiotowa i podmiotowa niedopuszczalność odwołania

2. Legitymacja do złożenia skargi do sądu administracyjnego

Zestaw 4

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego

2. Elementy przedmiotowe i podmiotowe niedopuszczalności skargi do sądu

Zestaw 5

 1. Przedmiotowe znaczenie ustawy o postępowaniu administracyjnym

2.Wymogi formalne skargi

3.Udział prokuratora i RPO w postępowaniu administracyjnym

Zestaw 6

 1. Rodzaje postanowień

2.Postępowanie rozpoznawcze przed sądami I i II instancji

Zestaw 7

 1. Współuczestnictwo formalne a materialne

 2. Sprawa sądowoadministracyjna

Zestaw 8

 1. Decyzja wzruszlna a nieważna i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

 1. Oddalenie a odrzucenie skargi w postępowaniu sądowym

Zestaw 9

1. Moc prawna środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

2. Samokontrola organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zestaw 10

 1. Zakres obowiązywania KPA

 2. Moc prawna skargi do sądu adm.

Zestaw 11

 1. Wywłaszczenie decyzji administracyjnej (decyzja wywłaszczeniowa)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Zestaw 12

 1. Normatywne i doktrynalne pojęcie organu

 2. Środki gwarantujące skuteczność orzeczeń sądowych

Zestaw 13

 1. Kompetencje szczególne organów adm.

3.Wyroki sądu adm.

Zestaw 14

1. Właściwość delegacyjna organu adm. publicznej

 1. Skarga do sądu adm. i jej skutki

Zestaw 15

 1. Pozycja prawna świadka

2. Strony w postępowaniu sądowym

Zestaw 16

1.Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

2,Sytuacja prawna organu w postępowaniu sądowoadm.

Zestaw 17

 1. Elementy składowe weryfikacji decyzji i postanowień

2.Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zestaw 18

 1. Współdziałanie administracyjne

 2. Prawomocność orzeczeń a możliwość zastosowania środków nadzwyczajnych

Zestaw 19

 1. Przesłuchanie a oświadczenie strony

 2. Skarga w postępowaniu uproszczonym

Zestaw 20

 1. Postępowanie mediacyjne

 1. Warunki uzyskania statusu strony

Zestaw 21

1. Skarga na akty nadzoru w postępowaniu sądowoadmnistracyjnym

2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych

3. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego (do poczytania w książce s.372-384)

Zestaw 22

1. Rektyfikacja decyzji i postanowień

2. Zasada prawdy obiektywnej

3. Unieważnienie orzeczeń sądu najwyższego

Zestaw 23

 1. Sytuacja organizacji społecznej w postępowaniu adm.

 2. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zestaw 24

 1. Fikcja doręczenia w postępowaniu adm.

 2. Zakaz reformationis in peius w post. Adm. I sądowoadm.

Zestaw 25

 1. Termin jako środek dyscyplinujący

2.Orzeczenia sądu administracyjnego.

Zestaw 26

2. Właściwość rzeczowa NSA

3. Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania adm.

Zestaw 27

 1. Teoria wadliwości

2. Podmioty na prawach strony i uczestnicy postępowania

Zestaw 28

 1. Samokontrola organu odwoławczego w post. Adm.

 2. Skutki prawne zarzutu

3. Prawo rozporządzalności skargą w post. Sądowoadm.

Zestaw 29

 1. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu adm.

 2. Formy zakończenia postępowania odwoławczego

Zestaw 30

 1. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji

 2. Legitymacja do złożenia skargi do sądu adm. Ze względu na interes społeczny i publiczny

Zestaw 31

Natychmiastowa wykonalność decyzji w post. Adm. i Podatk

 1. Skarga do sądu adm. Na decyzję adm.

Zestaw 32

 1. Tryb przesłanki i forma zawarcia ugody

 2. Skarga na inne niż decyzje i postanowienia akty lub czynności nadające uprawnienia i obowiązki

Zestaw 33

 1. Decyzja: istota i pojęcie

 2. Sytuacja prawna skarżącego i wnioskodawcy w post. Skargowo-wnioskowym

Zestaw 34

1. Odwołanie a odwołalność decyzji administracyjnej

2. Skarga na akty prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadmnistracyjnym

Zestaw 35

 1. Podstawa wznowienia post. Adm.

 2. Prokurator i RPO w post. Sądowoadm.

Zestaw 36

 1. Instytucja wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji

 2. Opłaty w postępowaniu sądowoadm.

Zestaw 37

Koszty i opłaty w post. Administracyjnym

 1. Skarga do sądu administracyjnego

Zestaw 38

 1. System dowodowy w KPA

 2. Przedmiot i podstawa skargi kasacyjnej

Zestaw 39

 1. Pojęcie, charakter i źródła zasad ogólnych

 2. Prawomocność orzeczenia sądu administracyjnego

 3. Procedura wznowienia post. Adm.

Zestaw 40

 1. Wyłączenie organu i pracownika w post. Adm.

2. Wyjątki od zasady trwałości decyzji

3. Środki odwoławcze w post. Sądowoadm.

Zestaw 41 taki sam jak Zestaw 22

Zestaw 42

 1. Zagadnienie wstępne w post. Administracyjnym

 2. Wymogi formalne skargi kasacyjnej

 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zestaw 43

 1. Obligatoryjne zawieszenie post. Administracyjnego i jego skutki

 2. Istota polskiego sądownictwa i charakter jego orzeczeń

 3. Procesowe skutki kontroli organu adm. Publicznej wykonania decyzji

Zestaw 44

 1. Funkcja ochronna prawa o post. Sądowoadm.

 2. Legitymacja do wniesienia odwołania w KPA

 3. Utrata przez organ zdolności do rozstrzygania spraw w post. Administracyjnym

Zestaw 45

 1. Sytuacja prawna strony w post. Adm.

 2. Decyzja a postanowienie w post. Adm.

 3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w post. Sądowoadm.

Zestaw 46

 1. Koncepcja legitymacji strony do wszczęcia post. Administracyjnego

 2. Zmiana, uchylenie decyzji prawidłowej i dotkniętej wadami niekwalifikowanymi

 3. Skarga na postanowienie do sądu adm.

Zestaw 47

 1. Kompetencja ogólna organu adm.

 2. Nieważność post. Sądowoadm.

Zestaw 48

Post. Sądowoadm. W sprawie skargi na akty nadzoru

Rozstrzyganie sporów między sądami powszechnymi a organami adm. Publicznej

Zestaw 49

 1. Strona a podmioty na prawach strony

 2. Kasacja a zażalenie w post. Sądowoadm.

Zestaw 50

 1. Właściwość organu i skutki prawne jej braku

 2. Stadia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

 3. Orzeczenia NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej

Zestaw 41

1. Rektyfikacja decyzji i postanowień

2. Zasada prawdy obiektywnej

3. Unieważnienie orzeczeń sądu najwyższego

2


Pobierz dokument
zestawy.z.kpa.1.studia.mgr.rok.1.i.rok.ii.semestr.doc
Rozmiar 70 KB

Wyszukiwarka