pytania biochemia - egz, UR, Biochemia, biochemia semestr 2, biochemia semestr 2

Pobierz dokument
pytania.biochemia.egz.ur.biochemia.biochemia.doc
Rozmiar 67 KB

biochemia pytania

1. W jakiej postaci ptaki wydalają azot
2. Powinowactwo hemoglobiny do tlenu...
3. Enzymy glikolizy: ...
4. Co powstaje w cyku Krebsa?
5. Co to jest dyfuzja?
6. Gdzie powstaje AcetyloCoA i jaki jest jego prekursor?
7. Z jakimi koenzymami jest powiązana dehydrogenaza pirogronianowa?
8. Co powstaje z cholesterolu?
9. Co to jest fosforylacja oksydacyjna?
10. Szlak pentozofosforanowy sytnetyzujący NADPH
11. NADPH jest donorem elektronów ...
12. Modyfikacje kowalencyjne enzymów regulatorowych polegają na ...
13. Trzy kluczowe enzymy glikolizy to : ...
14. W cytozolu komórkowym przebiegają następujące szlaki metaboliczne : ...
15. Glukoneogeneza służy do syntezy ... z prekursorów tj ...
16. Cykl kwasu cytrynowego dostarcza ...
17. Losy glukozo-6-fosforanu w mięśniach i wątrobie: ...
18. Kinazy katalizują ... ( bywały tez pytania co robią transferazy )
19. Prekursor pirogronianu to ... Narysuj wzór pirogronianu
20. W łańcuchu transportu elektronów występują następujące kompleksy enzymatyczne:...
21. W mitochondrium przebiegają następujące szlaki metaboliczne : ...
22. Główne drogi kontroli metabolizmu to : ...
23. Losy pirogronianu : ...
24. Co to jest glikoliza ?
25. Źródłem siły redukującej w komórce jest ...
26. Transport elektronów przez łańcuch oddechowy jest ...

1. W jakiej postaci taki wydalają azot? Ptaki wydalają azot w postaci kryształów kwasu moczowego.
2. Powinowactwo hemoglobiny do tlenu regulowane jest przez 2,3-bisfosfoglicerynian który zmniejsza powinowactwo hemoglobiny względem 02 i ułatwia jego oddawanie z hemoglobiny.
3. Enzymy glikolizy to heksokinaza , fosfofruktokinaza i kinaza pirogronianowa.
4. Co powstaje w cyklu Krebsa? Co2 odtworzony zostaje szczawiooctan i prekursory do biosyntezy , 3NADH, 1GTP, 1FADH2
5. CO TO JEST DYFUZJA? DYFUZJA PROSTA TO TRANSPORT cząsteczek zgodnie z gradientem stężeń przez błonę cytoplazmatyczną. Dyfuzja ułatwiona to transport cząsteczek przez błone cytoplazmatyczną przy udziale białkowych przenośników.
6. Powstanie acetylo-CoA i jego prekursor? Acetylo-CoA powstaje w matrix mitochondriom z pirogronianu i koenzymu.
7. Koenzymy dehydrogenazy pirogronianowej to amid kwasu liponowego, pirofosforan tiaminy, FAD.
8. Co powstaje z cholesterolu: kwasy żółciowe , Wit. D3 i hormony steroidowe.
9. Co to jest fosforylacja oksydacyjna? Jest to proces tworzenia ATP( wyniku przyłączenia Pi do ADP ) zachodzący dzięki przenoszeniu elektronów z NADH lub FADH2 poprzez zespół przenośników elektronów tzw. Łańcuch oddechowych na tlen podczas utleniania końcowego.
10. Szlak pentozo fosforanowy syntezujący NADPH polega na utlenieniu glukozy inaczej niż podczas glikolizy. Pozwala wytworzyć NADPH i rybozo-5-fosforan.
11. NADPH jest donorem elektronów do syntezy cholesterolu , elongacji kwasów tłuszczowych i biosyntezy tłuszczów.
12. Modyfikacje kowalencyjne enzymów regulatorowych polegają na przyłączaniu lub odłączaniu Pi na cząsteczkę enzymu, mając na celu aktywowanie lub zdeaktywowanie enzymu .
13. W cytozolu przebiegają : glikoliza, szlak pentozo fosforanowy, synteza kwasów tłuszczowych , fragm.. cyklu mocznikowego, rozkład i synteza glikogenu.
14. Glukoneogeneza to proces syntezy glukozy z niecukrowych prekursorów: glicerolu, mleczanu, pirogronianu , intermediatów cyklu Krebsa.
15. Cykl Krebsa dostarcza wysokoenergetycznych cząst. ATP (12) z 1 cząst. Acetylo-CoA.
16. Losy glukozo-6-fosforanu w wątrobie ulega przekształceniu w glukozę i dyfunduje do krwi w mięśniach jest od razu włączany do glikolizy.
17. Kinazy katalizuja reakcje przenoszenia grupy fosforanowej z ATP na substrat . transferazy katalizują reakcje przenoszenia grup funkcyjnych z jednego związku na drugi.
18. Prekursorzy pirogronianu to glukoza
19. Kompleksy enzymatyczne w łańcuchu oddechowym to dehydrogenaza NADH , CoQ , kompleks cytochromów bc1, cytochrom c oraz oksydaza cytochromowa.
20. Szlaki metaboliczne mitochondriom to cykl Krebsa, utlenianie końcowe , reakcja pomostowa (czyli pirogronian w acetylo-CoA) β-oksydacja kwasów tłuszczowych synteza ciał ketonowych.
31. Cykl mocznikowy do reakcji wykorzystuje …
 

21. Główne mechanizmy kontroli metabolizmu to: regulacja przez sprzężenia zwrotne , poprzez enzymy allosteryczne , odwracalne modyfikacje kowalencyjne i aktywacje proteolityczną.
22. Losy pirogroniu: w warunkach tlenowych przekształcenie w acetylo-CoA i włączenie go do cyklu Krebsa lub syntezy kw. Tłuszczów lub ciał ketonowych ; w warunkach beztlenowych przekształcenie pirogronianu mleczan lub etanol.
23. Glikoliza to pierwszy etap oddychania tlenowego , podczas którego zachodzi utlenienie 1 cząst. Glukozy do 2 cząst. Pirogronianu i 2 cząst. ATP.
24. Źródłem siły redukującej w komórce jest NADH donor elektronów w utlenianiu końcowym i NADPH donor i akceptor elektronów przy innych przemianach biochemicznych.
25. Transport elektronow przez łańcuch oddechowy jest związany z oddawaniem elektonow z NADH lub FADH2 na tlen poprzez kompleksy przenośników elektronów(lub wymuszony jest różnicą potencjałów między NADH i O2WYNOSI 1,4 V)
26. Kluczowe enzymy glukoneogenezy karboksylaza pirogronianowa, karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa i kinaza fosfoglicerynianowa.
27. Fosfatazy katalizują odłączanie reszty fosforanowej od danego związku.
28. Enzymy szlaku pentozofosforanowego: dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa, transketolaza, trans aldolaza.
29. Biosynteza aminokwasów wywodzi się z cyklu Krebsa , glikolizy i szlaku pentozofosforanowego , rozkład aminokwasów glukogennych na glukozę a ketogennych na ciała ketonowe ulegają też trasaminacji.
30. Stan energet. Komórki określany jest jako…

I termin rok temu:
1.W jakich miejscach w komorce zachodza:
cykl Krebsa
B-oksydacja
glikoliza
?(synteza aminokwasów)
i jeszcze cos ale nie pamietam..
2. Do jakich reakcji wykorzystywany jest acetyloCoa?
3.Cykl mocznikowy-rola
4.Dializa, znaczenie fizyko chemiczne czy cos takiego..
5.Kinazy co powoduja
1) w tym 1 chyba jeszcze było coś o syntezie aminokwasów czy jakoś tak...
4) a do tego 4 pytania to było co to jest dializa i jakie zjawisko fizyczne jest do tego procesu wykorzystywane.
6) jakie czynniki albo co ma znaczenie na powinowactwo hemoglobiny do tlenu
7) wymień hormony wpływające na glukozę
 6. Rola kwasow tłuszczowych
7. Zwiazki budujace łańcuch oksydacyjny ( cos w tym stylu nie pamietam dokladnie)
8. Podstawowe zwiazki metabolizmu
9.Czym regulowane jest powinnowactwo hemoglobiny do tlenu
10 kompleksy enzymatyczne 

Pewnie masz dość jak to czytasz, ale jeszcze Ci dowalę0x01 graphic
 
1.W jakich miejscach w komorce zachodza : Cykl Krebsa, beta-oksydacja i glikoliza?
Cykl Krebsa - matrix mitochondrium u eukariota, w cytoplazmie u prokariota
beta-oksydacja - matrix mitochondrium u eukariota, w cytozolu u prokariota
glikoliza - cytoplazma u eukariota i prokariota

2. Do jakich reakcji wykorzystywany jest acetyloCoA?
Odgrywa kluczowa role w metabolizmie, uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydow w Cyklu Krebsa, w syntezie kwasow tluszczowych oraz w syntezie steroidow.

3. Rola cyklu mocznikowego

Polega na przeksztalceniu toksycznego amoniaku do nietoksycznego mocznika

4. Dializa, jakie zjawisko fizyczne jest do tego procesu wykorzystywane?

Dializa opiera sie na dwoch zjawiskach : dyfuzji i osmozie
Dyfuzja - jest ruchem czastek. Czastki przechodza przez polprzepuszczalna blone ze slabszego roztworu do silniejszego. Dzieki temu rozciencza sie silny roztwor i powstaje rownowaga po obu stronach blony.
Osmoza - jest ruchem wody. Woda przechodzi przez polprzepuszczalna blone ze slabszego roztworu do silniejszego. Dzieki temu rozciencza sie silny roztwor i powstaje rownowaga po obu stronach blony.

5. Co powoduja kinazy?

Sa to enzymy katalizujace reakcje przeniesienia grupy fosforanowej z ATP na wlasciwa czasteczke docelowa. Reakcja ta nazywa sie fosforylacja.

6. Rola kwasow tluszczowych

Kwasy tluszczowe sa waznym materialem energetycznym, w wyniku ich utleniania powstaje energia potrzebna do procesow zyciowych.

7. Zwiazki budujace lancuch oksydacyjny

Dehydrogenazy nikotynamidowe, flawoproteiny posredniczace, ubichinon (koenzym Q), bialka zelazowo - siarkowe.

8. Posdstawowe zwiazki metabolizmu

Aminokwasy, weglowodany i lipidy

9.Kompleksy enzymatyczne

Kilka takich samych peptydow - homomery (np. homodimer - kompleks zlozony z dwoch identycznych peptydow)
Kilka roznych peptydow - heteromery (np. heteropentomer - kompleks zlozony z pieciu roznych lancuchow peptydow)
 
10. Hormony wpływające na glukozę:

insulina (obniża poziom glukozy we krwi)i glukagon (podwyższenie stężenia)

odnośnie pytania o dializę:

jest to proces oczyszczania roztworów koloidalnych przy pomocy błony półprzepuszczalnej, umożliwia usunięcie większości szkodliwych produktów przemiany materii (u pacjentów z niewydolnością nerek lub przy niektórych zatruciach)
II termin
prekursor pirogronianu,
do czego sluzy szlak pentofosforanowy,
koenzymy dehydrogenazy pirogronianowej,
losy acetylko-CoA,
na czym polega dyfuzja ulatwiona
cos tam z powinnowactwem hemoglobiny do tlen
główne drogi kontroli metabolizmu
? przenośniki grup fosforanowych
1. Kluczowe enzymy rozkładu i syntezy glikogenu to odpowiednio...
2. Zysk energetyczny z całkowitego utlenienia podanych związków wynosi:
glukoza-... acetylo-CoA-... kwas stearynowy-... to jest w tym kserowanym skrypcie
3. Prekursorami pirogronianu są...
4. Z kompleksem dehydrogenazy pirogronianowej współdziałają koenzymy
takie jak...
5. Szlak pentozofosforanowy służy do...
6. Na powinowactwo hemoglobiny do tlenu mają wpływ następujące czynniki:
7. Sposoby regulacji aktywności enzymów:
8. Dyfuzja ułatwiona polega na...
9. Związki chemiczne z wysokim potencjałem przenoszenia grup
fosforanowych to...
10. Losy acetylo-CoA

i jeszcze inny zestaw pytań hrabi:
zestaw 2
1.gdzie przeiegaja w komorce:synteza kw.tluszcowych, synteza kw.trojglicerynowych, cos z tranlacja bialek, glikoliza
2. pytanie gdziie przebiega jakas tam translacja bialek i na cyzm polega.
3. Jakie HORMONY wpływaja na metabolizm glikolizy.
4.Bilans energii: acetylo Co-A, glikoliza, kw.stearynowy
5. Koenzymy dehydrogenazy pirogronianowej
6. PREKURSORZY CHOLESTEROLU
7. cos z pirogronianem
8. co robia fosfatazy?
cykl Corisha?
postranslacja bialek, na czym polega i gdzie przebiega.
 
+opracowanie:
1.gdzie przebiegają w komórce :
synteza kw. Tłuszczowych - cytoplazma
synteza kw. Trój glicerynowych - ?
glikoliza - cytoplazma

3. Jakie HORMONY wpływają na metabolizm glikolizy.
Adrenalina (Przyspiesza rozkład glikogenu w wątrobie i mięśniach. W wątrobie gliokogen rozpada się, natomiast w mięśniach wzmaga się glikoliza, powstaje kwas mlekowy, jest on z kolei resyntezowany w wątrobie przez glikogen. Adrenalina wywołuje rozkład glikogenu głównie w mięśniach) i Glukagon

4.Bilans energii:
acetylo Co-A - 12 cząsteczek ATP
glikoliza - 36 cząstki ATP
kw.stearynowy - 147 ATP (http://www.fizjoterapia.com/student/biochemia_karola.htm )

5. Koenzymy dehydrogenazy pirogronianowej:
amid kwasu liponowego, pirofosforan tiaminy, FAD.

8. co robią fosfatazy?
katalizują odłączanie reszty fosforanowej od danego związku.

9.cykl Coricha:
1. Karboksylaza pirogronianowa:
kw pirogronowy + CO2 + ATP ↔ kw szczawiooctowy + ADP + P
2. Karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa:
kw szczawiooctowy + GTP ↔ kw fosfoenolopirogronowy +CO2+GDP
3. Fruktozo-1,6-difosfataza:
Fruktozo-1,6-bis-P + H2O ↔ fruktozo-6-P
4. Glukozo-1- fosfataza:
glukozo-6-P + H2O ↔ glukoza

zachodzi w mięśniach przy długotrwałym wysiłku , glukoza w warunkach beztlenowych zmieniana jest w kwas mlekowy (w mięśniach), a następnie przez krew do wątroby gdzie pod wpływem dehydrogenazy mleczanowej przekształca sie w pirogronian a ten w przemianach glukoneogenetycznych w glukozę, która z powrotem dyfunduje do krwi i transportowana jest po mięśniach i mózgu

2.postranslacja białek, na czym polega i gdzie przebiega:
Modyfikacja białka po jego translacji, np. Obróbka proteolityczna, dołączenie grupy acetylowej, metylowej i metioniny, Hydroksylacja, fosforylacja, dołączenie adeniny, dołączenie lipidów i metali, glikozylacja. Zachodzi albo w rybosomie albo w cytoplazmie (nie jestem pewna)

* Enzymy rozkładu i syntezy glikogenu

- pirofosforylaza UDP - glukozy (urydynodifosforan)
- Syntaza glikogenowa
- Enzym rozgałęziający

* Grupa prostetyczna CoA i karboksylazy pirogronianowej

- karboksylazy pirogronianowej --> biotyna

* Zysk energetyczny

- acetylo Co-A - 12 cząsteczek ATP

- glikoliza - 36 cząstki ATP

* Gdzie w komórce zachodzą nast. Reakcje

- synteza kwasów tłuszczowych - w cytozolu

- Cykl Krebsa - matrix mitochondrium u eukariota, w cytoplazmie u prokariota

- cykl mocznikowy - w mitochondriach i cytoplazmie komórek

- glukoneogeneza - w cytoplazmie


Pobierz dokument
pytania.biochemia.egz.ur.biochemia.biochemia.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka