af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa

Pobierz dokument
af.wyk7.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
Rozmiar 71 KB

12.01.2012

Wykład 7

 1. Pytania egzaminacyjne:

 • Jak jest skonstruowany rachunek przepływów pieniężnych:

 • MEODA BEZPOŚREDNIA

  METODA POŚREDNIA(szerszy obraz zdarzeń wpływających na stan)

  Wpływy ze sprzedaży produktów i towarów (wzrost środków pieniężnych) według faktycznych cen, cena zawiera amortyzację???? - zapłaci odbiorca

  Zysk (strata netto) - punktem wyjścia jest wynik finansowy w ujęciu memoriałowym. Przechodzenie od wf do środków pieniężnych dokonując korekt.

  Wydatki z tytułu działalności operacyjnej (zmniejszenie środków pieniężnych)

  Faktycznie wydatki na zakup materiałów, towarów, usług, na wynagrodzenia z narzutami, na podatki i inne wydatki - nie mamy amortyzacji z rach. zysków i start!!!

  +Amortyzacja

  - korekta o pozycje nie związane z działalnością operacyjną

  Pozostałe korekty w tym:

  • zmiana stanu rezerw (są częścią odłożonego zysku netto)

  1. Wzrost stanu rezerw - zwiększenie kosztów (WF-) ale nie ponieśliśmy wydatków - więc in PLUS środki pieniężne

  2. Zmniejszenie stanu rezerw - realizacja zobowiązań, źródło absorpcji, wykorzystanie na zobowiązania - In MINUS ( zmniejsza środki pieniężne do dyspozycji)

  pochodzenie środków in plus

  wykorzystanie środków in minus

  • zmiana stanu zapasów

  1. wzrost - wykorzystanie środków pieniężnych, korekta -

  2. spadek zapasów - znak + bo np. wykorzystaliśmy je do produkcji (koszt - minus WF ale nie uzupełniamy tego stanu)

  • zmiana stanu należności

  1. wzrost - minus bo nie są w dyspozycji przedsiębiorstwa

  2. spadek - realizacja należności za poprzednie dostawy, element kreujący środki + ( nie ma przychodów ale są wpływy)

  • zmiana stanu zobowiązań ( z wyjątkiem pożyczek krótkoterminowych i kredytów, dotyczą działalności operacyjnej - dostawcy)

  1. nie są zrealizowane ale my dysponujemy np. zapasami

  2. spadek - zrealizowano zobowiązania poprzednie

  SALDO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NETTO

  1. Nadwyżka operacyjna (saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej):

 • Działalność inwestycyjna:

 • Wpływy

  wydatki

  Ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

  Nabycie aktywów trwałych rzeczowych, WNiP

  Z aktywów finansowych

  • zbycie aktywów

  • dywidendy i udziały w zyskach

  • odsetki otrzymane

  • spłata udzielonych pożyczek

  • inne wpływy

  • Nabycie aktywów finansowych

  • Udzielone pożyczki

  • Wydatki na zaliczki na poczet inwestycji

  • Inne wydatki (często jest z nimi problem, starzy księgowi nieznający, RPP twierdzą to jest ta różnica, aby się zbilansowało)

  1. Działalność finansowa:

  WPŁYWY

  WYDATKI (mogą odpowiadać kosztom w rachunku zysków i strat)

  Kredyty i pożyczki

  Nabycie udziałów (akcji) własnych - w celu ich umorzenia, prowadzenie polityki dywidendy

  Emisja dłużnych papierów wartościowych

  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

  Emisja akcji, wydanie udziałów, dopłaty do kapitału

  Spłata kredytów i pożyczek - raty kapitałowe

  Inne wpływy

  Wykup dłużnych papierów wartościowych

  Płatności z tytułu umów leasingu finansowego

  odsetki

  Inne wydatki

  1. Ostateczny wynik działalności operacyjnej (nadwyżka operacyjna) pozwala ocenić czy ten obszar działalności generował dostateczną ilość środków pieniężnych na pokrycie wydatków operacyjnych, samofinansowanie potrzeb inwestycyjnych i ewentualną realizację wydatków finansowych związanych z obsługą kapitału i jego spłatą (Np. raty kredytu bankowego).

  2. Istotne jest zwrócenie uwagi na udział amortyzacji w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalający ocenić:

 • W przedsiębiorstwach mogą występować trzy sytuacje: