Procedura-postepowania-z-odpadami-medycznymi, Opiekun medyczny, Prace

Pobierz dokument
procedura.postepowania.z.odpadami.medycznymi.doc
Rozmiar 52 KB

Nazwa placówki/pieczątka ………………………………

Procedura postępowania z odpadami medycznymi.

Procedura dotyczy zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i innych zakładów udzielających świadczenia zdrowotne

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne)

lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Ogólne zasady postępowania.

Wszystkie odpady segregujemy w miejscu ich powstawania na odpady medyczne i komunalne.

Odpady medyczne należy posegregować i oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r

wg kodów

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

I. Gromadzenie odpadów medycznych.

Odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Odpady medyczne zakaźne i specjalne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.

  1. Wszystkie odpady zakaźne (z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach) zbieramy do pojemników lub worków polietylenowych koloru czerwonego jednorazowego użycia, nieprzeźroczystych o wytrzymałych na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, umieszczonych możliwie blisko miejsca powstawania tych odpadów. Worki mocujemy na stelażach lub umieszczamy w sztywnych pojemnikach. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.

  2. Odpady zakaźne ostre (np. igły, skalpele) umieszczamy w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia koloru czerwonego. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. Pojemniki powinny posiadać możliwość trwałego zamknięcia. Pojemniki należy wymieniać na nowe po napełnieniu nie więcej niż do 2/3 objętości, nie rzadziej niż co 72 godziny.

  3. Wszystkie odpady specjalne (z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach) zbieramy do pojemników lub worków polietylenowych koloru żółtego jednorazowego użycia, nieprzeźroczystych o wytrzymałych na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, umieszczonych możliwie blisko miejsca powstawania tych odpadów. Worki mocujemy na stelażach lub umieszczamy w sztywnych pojemnikach. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.

  4. Odpady specjalne ostre umieszczamy w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia koloru żółtego. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. Pojemniki powinny posiadać możliwość trwałego zamknięcia. Pojemniki należy wymieniać na nowe po napełnieniu nie więcej niż do 2/3 objętości, nie rzadziej niż co 72 godziny.

  5. Raz zamkniętych pojemników lub worków nie wolno otwierać, a w przypadku uszkodzenia należy go w całości umieścić w innym, większym pojemniku lub worku.

  6. Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny posiadać:

7 Odpady pozostałe medyczne gromadzi się w workach koloru niebieskiego.

II. Transport wewnątrz placówki.

Transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca przechowywania lub odbioru odbywa się w pojemnikach przeznaczonych specjalnie do tego celu w sposób, który gwarantuje jak największe bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

W miarę możliwości (w zależności od rodzaju i wielkości placówki) nie krzyżujemy dróg transportu odpadów z drogami czystymi. Pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu,

III. Przechowywanie odpadów.

- Odbiór odpadów w dniu powstania, przez wyspecjalizowaną do tego celu firmę.

- Przechowywanie odpadów o kodzie 18 01 02* do 72 godzin, w pomieszczeniach o temperaturze do 10°C. (np. przy zastosowaniu lodówki w przypadku powstawania niewielkiej ilości odpadów medycznych).

- Przechowywanie innych odpadów zakaźnych i specjalnych do 72 godzin, w pomieszczeniach o temperaturze od 10°C. do 18o C, max. do 30 dni w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 10°C (np. przy zastosowaniu lodówki w przypadku powstawania niewielkiej ilości odpadów medycznych).

Osoba odpowiedzialna za nadzór i przestrzeganie procedury:

  1. …………………………………….

2/2


Pobierz dokument
procedura.postepowania.z.odpadami.medycznymi.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka