cynicy, studia, I ROK, Filozofia

Pobierz dokument
cynicy.studia.i.rok.filozofia.doc
Rozmiar 34 KB

Cynicy, szkoła filozoficzna założona przez Antystenesa z Aten. Jej twórca głosił, że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem. Cnotliwy mędrzec jest wolny - prawem dla niego jest tylko natura. Cynicy za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego.

Cyrenaicy, szkoła filozoficzna działająca od IV w. do 1. poł. III w. p.n.e. Nawiązując do poglądów jej założyciela Arystypa z Cyreny. Cyrenaicy głosili względność i subiektywizm wszelkiej wiedzy, twierdząc, że człowiek poznaje tylko własne stany i odczucia, nie zaś rzeczy, które je wywołują. Wskazywali, że jedynym dobrem jest przyjemność, a jedynym złem przykrość (hedonizm). Z czasem zaczęli modyfikować pierwotne stanowisko, dochodząc do: 1) uznania trwałości doznań za warunek prawdziwej przyjemności lub prawdziwej przykrości (Teodoros Ateista), 2) poddania w wątpliwość możliwości osiągnięcia przyjemności i ograniczenia się do unikania tego, co przykre, gł. poprzez rezygnacją z różnych dóbr i apatię (Hegezjasz Peisitanatos), 3) wprowadzenia różnic jakościowych między przyjemnościami i wyodrębnienia tzw. przyjemności wyższych, wynikajacych np. ze służby ojczyźnie czy poświęceń w imię przyjaźni i miłości (Annikeris). Do szkoły cyrenaików należeli też m.in. Arystyp Młodszy i Antypater z Cyreny.

Megarejska szkoła, szkoła filozoficzna założona na przełomie V i IV w. p.n.e. przez Euklidesa z Megary, ucznia Sokratesa, zwana szkołą erystyczną, czyli kunsztownego prowadzenia sporów metodą dialektyczną.

Zadaniem jej adeptów było przekonanie przeciwnika bez względu na to, po czyjej stronie leżała słuszność. Tworzyli paradoksy logiczne i semantyczne, z których najbardziej znane przypisuje się Eubulidesowi i Zenonowi z Elei, np.: Kłamca: jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to zarazem kłamie i mówi prawdę.

Platon (ok. 437-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o wędrówce duszy, o uwięzieniu duszy w ciele, o dążności do najwyższej idei dobra.

W 389 p.n.e., po powrocie do Aten, w gaju poświęconym Akademosowi założył szkołę, którą kierował przez 42 lata. Była ona zorganizowana na wzór pitagorejski i miała zarówno charakter naukowy, jak i religijny.

Platon rozwinął naukę o:

1) ideach, o ich charakterze, relacjach pomiędzy ideami a rzeczami, o ich naturze.

2) duszy, jej funkcjach biologicznych, poznawczych, religijnych, o zależnościach między duszą i ciałem.

3) przyrodzie, o stwórcy demiurgu - boskim budowniczym świata, naturze i materii.

4) poznaniu (rozumowym i wrodzonym), stopniach i metodach poznania.

5) filozofii i jej charakterze, zadaniach i celach.

6) cnotach, czyli etykę, w tym: o istocie cnót i ich strukturze, o miłości.

7) państwie.

8) pięknie, sztuce, twórczości, czyli estetykę.Platon ukształtował system filozoficzny, którego istotą było:

1) w ontologii: przekonanie, że istnieje byt idealny i że byt realny jest odeń zależny.

2) w psychologii: uznanie, że dusza istnieje niezależnie od ciała i że ciało jako byt niższy jest zależne od niej.

3) w teorii poznania: twierdzenie, że istnieje wiedza rozumowa, niedoświadczalna, wrodzona, i wiedza zmysłowa, niepewna i złudna.

4) w metodologii: przyjęcie metody dialektycznej i podporządkowanie jej metody empirycznej.

5) w etyce: uznanie, że właściwym celem człowieka są dobra idealne i że dobra realne powinny być traktowane jako środki do niego wiodące.

Platon był finalistą w pojmowaniu przyrody. Pionierem logiki, teorii państwa i prawa. W założonej przez niego szkole rozwijały się: filozofia, matematyka, astronomia, logika, medycyna. Została zamknięta przez cesarza Justyniana w 529 n.e.


Pobierz dokument
cynicy.studia.i.rok.filozofia.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CIĘŻKIE CZASY EPIKUREJCZYCY CYNICY I STOICY, studia, I rok, filozofia
Arystoteles, studia, I rok, filozofia
Demokryt, studia, I rok, filozofia
Empedokles, studia, I ROK, Filozofia
dfilozofia-kaska, studia, I rok, filozofia
kartezjusz, studia, I ROK, Filozofia
Znaczenie i pochodzenie terminu FILOZOFIA[1]-EGZ, studia, I rok, filozofia
FILOZOFIA 1, Studia, ROK I, filozofia
Augustynizm, studia, I rok, filozofia
sofiści, studia, I ROK, Filozofia
Sciaga filoz, Studia, ROK I, filozofia
filozofia EGZAMIN[1], studia, I rok, filozofia
Platon, studia, I ROK, Filozofia
Utwór jaki wybrałam do sporządzenia recenzji, studia, I rok, filozofia
FILOZOFIA (Prof P. Dybel), Studia, ROK I, filozofia
Paternalizm w medycynie-Malgosia Przeslawska[1], studia, I rok, filozofia

więcej podobnych podstron