pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, operacje mechaniczne i urządzenia

Pobierz dokument
pytania.operacje.uniwersytet.warminsko.doc
Rozmiar 33 KB

Ćw. 1 właściwości fizyczno - mechaniczne: wpółczynnik Hausnera - co to jest, jak wyznaczamy.

Ćw. 2 mieszanie - stopień zmieszania - co to jest oraz obliczyć stopień zmieszania dla podanych parametrów.

Ćw. 3 stopień rozdrobnienia materiałów sypkich, jaki jest wpływ stopnia rozdrobnienia na pracę właściwą rozdrabniania.

cw4analiza siatka ziarnista co to jest do czego sluzy jak sie nia poslugiwac szkic

1. Analiza wymiarowa; teorematy teorii podobieństwa; zastosowanie metod wywodzących się z teorii podobieństwa; metody określania kryteriów podobieństwa.

2. Transport płynów - rurociągi (klasyfikacja i wyposażenie, obliczanie, zakłócenia pracy i sposoby zapobiegania, metody udrażniania rurociągów), obsługa bieżąca urządzeń i instalacji transportowych, zadania spełniane przez „krety”; kanały.

3. Transport materiałów stałych - taksonomia procesów transportu, urządzeń i ładunków, wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom, urządzenia i instalacje transportowe z czynnikiem pośrednim (zasada działania, zakres stosowania, klasyfikacja, dobór, zalety i wady), rozwiązania konstrukcyjne, dobór przenośnika.

4. Statyka złoża materiału ziarnistego - naprężenia w złożu materiału, zasada konstrukcji koła Mohra, wyznaczanie wartości naprężeń stycznych i normalnych w dowolnej płaszczyźnie (kontur naprężeń); Interpretacja płynięcia materiału ziarnistego na płaszczyźnie Mohra - kohezja i kąt tarcia wewnętrznego; Wyznaczanie kohezyjności i kąta tarcia wewnętrznego materiałów sypkich.

5. Magazynowanie materiałów ziarnistych - oddziaływanie magazynowanego materiału na ściany i dna zbiorników szerokich i smukłych.

6. Magazynowanie materiałów ziarnistych - zakłócenia wyładunku i sposoby zapobiegania, urządzenia rozładowująco-dozujące.

7. Magazynowanie materiałów ziarnistych i płynnych - sposoby magazynowania, pojemności gabarytowe i magazynowe, zasady doboru zbiornika/silosu magazynowego i buforowego, oprzyrządowanie (wyposażenie) zbiorników, czynniki wpływające na lokalizację podziemnych magazynów cieczy i gazów.

8. Straty w czasie magazynowania materiałów - przyczyny powstawania strat, sposoby minimalizacji strat magazynowych, oddychanie zbiorników magazynowych.

9. Charakterystyka materiałów rozdrobnionych - zbiór cząstek (złoże) materiału ziarnistego (charakterystyka miar rozdrobnienia, wielkości charakteryzujące złoże i sposoby ich określania, skład granulometryczny - funkcje gęstości, siatki ziarnowe

10. Charakterystyka materiałów rozdrobnionych - cząstka materiału ziarnistego (wielkość, kształt, struktura).

11. Mechaniczne procesy rozdzielania - urządzenia rozdzielające (taksonomia i rozwiązania konstrukcyjne, zasada działania, konfiguracje, zakres stosowania).

12. Procesy rozdzielania - podstawowe określenia, celowość stosowania, taksonomia, procesy jedno- i wieloetapowe, opis matematyczny

13. Układy pracy urządzeń rozdrabniających; zasada działania, parametry pracy i zakres stosowania urządzeń rozdrabniających różnych typów.

14. Zagadnienia obliczeniowe procesu rozdrabniania - teorie rozdrabniania; zakres stosowalności teorii rozdrabniania;

15. Rozdrabnianie jako proces rozdzielania ciał stałych - cel stosowania procesu, wybór sposobu rozdrabniania, parametry procesu, rozdrabniane materiały (twardość, charakterystyka wytrzymałościowa s = f(e), wielkości umożliwiające porównywanie materiałów i urządzeń mielących).

16. Mieszanie w warunkach przesypywania, mieszalniki statyczne, wysyp kominowy ze zbiornika, systemy mieszania przy użyciu silosów komórkowych, mieszanie metodą hałdowania - zastosowanie i zasada pracy.

17. Ocena stanu zmieszania niejednorodnych i wieloskładnikowych (więcej niż dwa) układów ziarnistych.

18. Kinetyka mieszania; prędkość mieszania bez segregacji wtórnej, i z jej uwzględnieniem - graniczny stopień zmieszania; mechanizmy mieszania materiałów ziarnistych.

19. Ocena stanu jednorodności mieszaniny; wymagania stawiane wskaźnikowi jakości zmieszania, skala jakości mieszanin.

20. Metody oceny stanu jednorodności mieszaniny; odchylenie standardowe jako stopień zmieszania, wariancja w stanie segregacji pierwotnej, statystyczne i niestatystyczne metody oceny stanu mieszaniny

21. Mieszanie materiałów ziarnistych jako metoda ujednolicenia składu materiału, czynniki decydujące o wyborze sposobu mieszania i gałęzie przemysłu w których proces ten ma zastosowanie.

22. Aglomeracja przez otaczanie - prędkość krytyczna bębna (talerza) granulującego.

23. Aglomeracja bezciśnieniowa przez nawilżanie - powstawanie sił kapilarnych w mostku ciekłym.

24. Aglomeracja - charakterystyka procesu, korzyści wynikające z zastosowania aglomeracji, taksonomia, środki wiążące ułatwiające proces.

Pytanka na egzamin:

1)Omowic zalozenia teoretyczne analiz procesu rozdrabniania i przeprowadzic teoretyczna analize procesu rozdrabniania wedlug prpcesu Rittingera.Okreslic zakres stosowania tej teorii.

2)Statyka złoża materialu ziarnistego i wychodzac z zasady rownowagii sil wyprowadzic rownanie na wartosc naprezen normalnych i stycznych w dowolnej plaszczyznie przez rozpatrywany punkt złoża

3)Omow oceny stanu jednorodnosci mieszaniny dwuskladnikowej.Zdefiniuj stopien zmieszania i jego zastosowanie.Wyprowadz wzor na wariancje mieszaniny w stanie segregacji pierwotnej.

4) Kolo Mohra

5)Warunki jakie powinien spelniac stan mieszaniny ziarnistej w funkcji czasu mieszania bez uwzglednienia segregacji wtornej.

6)Omow zalozenia analizy procesu rozdrabniania, wyznacz prace rozdrabniania,przy zalozeniu ze w wyniku dzialania sil zewnetrznych zachodza w nim tylko odksztalcenia sprezyste.

rząd 1 :

1.mieszanie metodą hałdowania

2.przesiewacz o sitach płaskich.zastosowanie,jak odbywa się przesiewanie.

3.transport pneumatyczny-wykres wielkości cząstek,fragmentacja.

rząd 2:

1.czym się różni materiał kohezyjny i swobodnie płynący-ich wykresy według mohra;)

2.transport pneumatyczny-wykres wielkości cząstek,jaki będzie rozkład cząstek po transporcie.

3.mieszanie przesypowe z silosa o konkretnej budowie.


Pobierz dokument
pytania.operacje.uniwersytet.warminsko.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rozne, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, operacje
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
egz mikro, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
Zadanie 1, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, trans
chemia fizyczna - zestawy pytan, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, r
Filtry, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
Filtry parowe to urządzenia do oczyszczania pary, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemicz
sprawozdanie z praktyk, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II sem
sciag mikro2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mi
projekt z zarządzania zasobami ludzkimi, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i proc
mikrobiologia, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, m
rura w rurze gr19, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
HODOWLE drob tl, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3,
zarzadzanie2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, za
Podl ENDO, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
chemia zywnosci[1], uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr

więcej podobnych podstron