9161

Pobierz dokument
9161.doc
Rozmiar 23 KB

...................................................

(miejscowość i data)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Sprzedający:

Imię

Nazwisko

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez

Adres zamieszkania

NIP

Kupujący:

Imię

Nazwisko

Seria i numer dowodu osobistego

Wydany przez.

Adres zamieszkania

NIP

Pkt. 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model

rok produkcji nr silnika

nr nadwozia nr rejestracyjny

kolor przebieg

uwagi

Pkt. 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Pkt. 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:

słownie

Pkt. 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.

Pkt. 5

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

Pkt. 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają

Pkt. 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt. 8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY


Pobierz dokument
9161.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9161
9161
9161
9161
9161
9161
1 Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracyid 9161 ppt

więcej podobnych podstron