SISTY - NOWE 2010, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne

Pobierz dokument
sisty.nowe.2010.am.rok.3.semestr.5.systemy.i.sieci.doc
Rozmiar 45 KB

OSI, ISO -model

a)Warstwa aplikacji, -||- prezentacji, -||- sesji, -||- transport, -||- sieci, -||- łacza danych, -||- fizyczna [ medium transmisyjne]

b) Sieć [ wyposażenie końcowe przetwarzanie danych]

c) Warstwa aplikacji, -||- prezentacji, -||- sesji, -||- transport, -||- sieci, -||- łacza danych, -||- fizyczna [ medium transmisyjne]

Warstwa aplikacji 7 - tworzy zbiór programów będących źródłem danych w transmitowanym przez sieć

Warstwa prezentacji 6 - jest to warstwa translacji transkoduje dane, w tym celu zdefiniowano terminal wirtualny VT w którym stanowi zbiór standardów określających prawidłowej prezentacji poleceń wydawanych przez abonenta

Warstwa sesji 5 - realizuje dwie grupy zadań. Pierwszą tworzą funkcje administracyjne Najważniejszym z nich są: nawiązanie połączeń logicznych (poprzedzających wymianę danych) i likwidowanie ich po zakończeniu transmisji. Druga grupę zadań określa się mianem funkcji dialogowej składa się na nie synchronizacja, sterowanie wymianą informacji między dwoma połączonymi terminalami. Funkcje dialogowe są realizowane w czasie, gdy połączenie logiczne zostało już zestawione

Warstwa 4 powinna zapewnić wymaganą ilość procesu przenoszenia informacji chodzi tu głównie o uzyskanie możliwie wysokiej szybkości transmisji, dzięki maksymalnie efektywnemu wykorzystywaniu przepływności kanału przyznanego danemu procesowi:

Multipleksacja, rozdzielanie, segmentacja

Ważna funkcja jest numerowanie pakietów tworzonych w nadajniku i numerowanie nad prawidłową kolejnością przypadkowania ich w odbiorniku jak również zapewnienie możliwości retransmisji blików zgubionych lub uszkodzonych w czasie transmisji

Warstwa sieci 3 - routing

Odpowiada za transport pakietów między kolejnymi węzłami systemu. Jej głównym zadaniem jest optymalny dobór trasy (routing) pozwalający dostarczyć wiadomość do miejsca przeznaczenie w max. Krótkim czasie. Steruje również aktualnym obciążeniem systemu

Łącza danych 2 - odpowiedzialna za detekcje i korekcje błędów. Największymi funkcjami realizowanymi przez poziom, łącza danych jest synchronizacja i ramkowanie strumienia bitów oraz wykrywanie i korekcja zaistniałych błędów

Warstwa fizyczna 1 - zawiera definicje charakterystyk elektrycznych, mechanicznych, funkcjonalnych i proceduralnych wszystkich urządzeń i mediów transmisyjnych, wykorzystywanych do tworzenia struktury sieci.

Określa m. In. Rodzaj stosowanego kodu transmisyjnego poziomy napięć przypisane poszczególnym symbolom

Techniki transmisji

0x01 graphic
- max efektywność transmisji maksymalizacja odporności na zakłócenia czy też minimalizacja zakłóceń

C[bps]=B[Hz] *log0x01 graphic
(1+r) - przepustowość kanału telekomunikacyjnego.

r=0x01 graphic
= SNR - stosunek mocy sygnału P do mocy szumu N, natomiast N=NoB jest mocą szumu, gdzie No oznacza widmowa gęstość mocy szumu

Z zależności tej wynika, że taką samą przepustowość kanału C można uzyskać zarówno z kanale wąskopasmowym z odpowiednio  dużym stosunkiem mocy sygnału do szumu jak i w kanale szerokopasmowym z małym stosunkiem mocy sygnału do szumu, z powyższych dwóch zależności wynika: Es0x01 graphic
max= log0x01 graphic
(1+r) -max przepustowość kanału telekomunikacyjnego

Transmisja Szeregowa - SC

Przykładem takiej transmisji jest zastosowanie w systemach bezprzewodowych EDGE w GSM gdzie w kanale o szerokości pasma B=200Khz uzyskuje się szybkość transmisji ok. 271 kbps przy stosowaniu modulacji GMSK lub max ok. 813 kbps dla modulacji 8-psk przy SNR ok. 30 dB zapewni to : Es=1,35 [bps/Hz] oraz Es=4,06[bps/Hz] podczas gdy Emax = 9,96 [bps/Hz]

Struktura systemu Radiokomunikacyjnego:

1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->

17<-16<-15<-14<-13<-12<-

1-zródło inf. 2)kodowanie źródłowe 3)kodowanie kanałowe 4) przeplot 5)szyfrowanie 6)formowanie symboli 7)scrambling 8)modulacja wielowartościowa 9)kanał radiowy

10)detekcja symboli 11)descrambling 12)odtwarzanie kodu binarnego 13)deszyfrowanie 14)rozplot 15)dekodowanie kanałowe 16)dekodowanie źródłowe 17)odbiorca informacji

GSM

Etapy przetwarzania: LPC -kodowanie z predykcją liniową, LTP - predykcja długoterminowa, RPE - regularne pobudzenie impulsowe

Metody te wykorzystują specyfikację sygnału jakim jest sygnał mowy. Aparat głosowy człowieka w dużym uproszczeniu można porównać do filtru o wolnozmiennych w czasie parametrach: - pobudzenie regularnym, - pobudzeniu szumowym, pobudzeniu pośrednim.

Etapy kodowania - filtracja dolnoprzepustowa, - próbkowanie 800 bps, - kwantyzacja 213 słów kwantyzacji równa się 104 kbity, - analiza odcinka czasu 20 ms mowy który zanika 160 próbek, - LPC liniowe kodowanie z przewidywaniem

Kodowanie splotowe - rola kodowanie splotowego w systemach bezprzewodowych stosuje się kodowanie splotowe koder splotowy może być zbudowany jako k rejestrów przesuwanych o długości k komórek objętych n gałęzi sumatorów modulo 2 opisanych +

Tech. Rozprzestrz. DSS pozwala na transmisje w tym samym paśmie widm strumieni danych pod warunkiem stosowania różnych ciągó rozprasz. Ze względu na konieczność jak najlepsz. spełnienia warunku ortog.ciągów rozpr. ich liczba jest ograniczona. W wielu systemach do tego celu służa ciągi pseudolosowe o max dł tzn m-ciągi. K-krotne poszerzenie szer.pasma prowadzi do k-krotnego zmniejszenia widma gęstości mocy syg.użytecznego. Z tego powodu przy odpowiednio dużym K widmo gęstości mocy syg użytecznego może znaleźć się poniżej poziomu widma gęstości mocy szumu addytywnego.

Transmisja w łączu „w górę” czyli od stacji ruchomych do stacji bazowych przewidziana jest w paśmie 1920-1980 MHz, a w łączu „w dół” w paśmie 2110-2170 MHz. W segmencie satelitarnym wykorzystane zostaną dwa pasma o szerokości 30 MHz. 1980-2010 MHz „w górę” i 2170-2200 „w dół”.

Dostępne kanały mają szerokość 5 MHz. Szybkość nadawania 3,84 Mchip/s. Zastosowana stały współczynnik rozproszenia SF=16. Ogranicznik współczynnika rozpraszania do SF=16 odpowiada przepływność 240 ksymboli/s co dla 15 kodów rozprasz.i modulacji QPSK odpowiada przepływność 7,2 Mbps, a dla mod 16QAM przepł.14,4 Mbps.

W UMTS rozróżnia się 3 podst.rodzaje kanałów:logiczne, transportowe, fizyczne. Fizyczne mają strukturę ramkową. Typowa ramka TTJ trwa 10 ms i składa się z 15 szczelin czasowych.

Scrambling-para ciągów rozproszonych za pomocą kodu OVSF może być interpretowana odpowiednio jako część rzecz I i część urojona Q zespolonego zapisu danych. Taki syg podlega dalej zespolonego scramblingu, gdzie sekwencja scramblująca jest również interpretowana jako zawierająca część rzecz i uroj. Polega on na mnożeniu ciągu nipów??? przez ciąg scramblingowy w celu nadania sygnałom dodatkowych cech indentyfikacyjnych oraz uzyskania jak najlepszych własności statystycznych sygnału zmodulowanego. Ciąg unipów?? otrzymany w wyniku scra.jest podawany na we modulatora. W lączu radiowym systemu UMTS zastosowano 4wartościową modulację fazy QPSK, realizowaną przy użyciu modulatora kwadraturowego. 2 rodzaje ciągow scramblujących: krótkie 256 chipów i długie 38400 chipów. Jak ciągi scramblujące stosuje się krótkie „w górę” i długie „w dół”(służą też do adresowania komórek i sektorów stacji bazowych. W ogólności w łączu „w dół” wykorzystywanych jest 8192 różnych ciągów scrambl.podzielonych na 512 zestawów po 16 ciągów w każdym zestawie

HSDPA-stosowana tutaj technika umożliwia transfer danych z max prędkością 14,4 Mbit/s, dzięki wprowadzeniu nowego kanału transportowego HS-DSCH, w którym dokonano wielu zmian w odniesieniu do standardowego WCDMA, w tym: -pięciokrotnie zmniejszono t trwania ramki TTI z 10ms i 15 szczelin do 2ms i 3 szczelin -zastosowano stały współcz.rozpr. SF=16 -wprowadzono adaptacyjny wybór modulacji QPSK lub 16 QAM -wprowadzono adaptacyjny wybór sprawności kodowania kanałowego R danych użytkownika, teoretycznie od R=1/4 do R=1 -we współdzielonym kanale 5MHz przewidziano możliwości stosowania do 5,10 lub 15 kodów rozpraszających jednocześnie dla pojedynczego użytkownika, w zależności od rodzaju posiadanego terminala. Ograniczeniu współczynnika rozpro. Do SF=16 odpowiada przepływność 240 ksymboli/s, co dla 15 kodów rozprasz.i modulacji QPSK odpowiada przepływność 72 Mbps. Rzeczywiste przepł. są mniejsze

HSUPA-zasady transmisji danych w łączu „w górę” określa technika HSUPA, w ramkach której dane użytkownika są przesyłane w kanale transportowym E-DCH. -współ.rozprasz. SF nie jest stały i może przyjmować wartości 256-2. -stosuję się modulacją BPSK -transmisja może być prowadzona w ramkach TTI=2 ms lub TTI=10ms, zmiana sprawności kodowania może być dokonywana z ramki za ramką w zależności od jakości łącza. Zakres zmian R jest taki sam jak w HSDPA -użytkownik może wykorzystywać do 4 kodów rozpraszających jednocześnie z ograniczeniem do 2 kodówz SF=2 i 2 kodów z FS=4. Minimalny wspólcz.rozpr. SF=2 odpowiada max przepływności 1920 kbps, natomiast wpółcz. SF=4 max 960 kbps. Zatem max teoretyczna przepływność dla R=1 wynosi 5,76 MBps.

WiMAX-system bezprzewodowy oparty na standardach IEEE 802.16 oraz ESTI Hiper MAN. W celu umożliwienia szerokopasmowego dostępu do usług transmisji danych na obszarze o promieniu 30-50 km od stacji bazowej. Przewidywano 3 rodzaje dostępu do

sieci: - stały: dostęp bez możliwości przełączenia między sektorami co wyklucza aspekty mobilności -przenośny: zapewnia możliwość przełączania między sektorami ze stratami w transmisji, możliwość przełączenia do sieci z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu sieci -mobilny: zapewnia szybkie przełączenie między sektorami z bardzo małymi stratami w trans. Akceptowanych przez aplikacje czasu rzeczywistego


Pobierz dokument
sisty.nowe.2010.am.rok.3.semestr.5.systemy.i.sieci.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dzien ostatni, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
SISTswst, Akademia Morska, semestr 5, Systemy i sieci telekomunikacji
Zaliczenie - Sygnały i sieci telekomunikacyjne(1), AM, Rok 2, Semestr 4, Podstawy Telekomunikacji
Zaliczenie - Sygnały i sieci telekomunikacyjne, AM, Rok 2, Semestr 4, Podstawy Telekomunikacji
systemy i sieci telekomunikacyjne 2010 2011 kolokwium ii, Studia, Semestr 5, SIST
2010 Grudzień 6, Rok I, Semestr I, Technologia Informacyjna
03 Parzydełkowce, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
04 Płazińce, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
DNA, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, I rok - semestr letni, Biomedyczne podstawy rozwoju
Sinice, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Cykl miesiączkowy, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, I rok - semestr letni, Biomedyczne podstawy r
pierścienice, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Szkarłupnie, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Osłonice - Lancetnik, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
pratchawce i niesporczaki, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
nicienie i brzuchodzęski, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, I rok - semestr letni, Dydaktyka ogólna
Pytania 2005-06, AM, Rok 3, Semestr 6, Technika nadawania i odbioru radiowego, Technika Nadawania Ra

więcej podobnych podstron