Test probny ze statystyki

Pobierz dokument
test.probny.ze.statystyki.doc
Rozmiar 44 KB

Test próbny ze statystyki:

 1. Pisanie formuły rozpoczynamy

  1. bez znaku

  2. znakiem równości

  3. od wyrazy „formuła”

 2. W formule wartość pustą zapisujemy znakami

  1. dwoma cudzysłowami

  2. zerem

  3. spacją

 3. Poprawnie napisana formuła

  1. może mieć spację

  2. może mieć kropkę

  3. może mieć polskie znaki

 4. Którą z formuł można wykorzystać do grupowania zbiorowości statystycznej według cechy jakościowej lub ilościowej

  1. =licz.jeżeli

  2. =częstość

  3. =ile liczb

 5. W przypadku przefiltrowanych danych, którą z poniższych formuł można zastosować bezwarunkowo

  1. =suma( )

  2. =średnia ( )

  3. =max( )

 6. W komórce A1 nie ma żadnej wartości, a w komórce B1 jest formuła =jeżeli(oraz(czy.liczba(A1);czy.tekst(A1));1;2). Jaka wartość zostanie wpisana do komórki B1

  1. 2

  2. 1

  3. DZIEL/0

 7. W komórce A1 jest tekst, a w komórce B1 następująca formuła =jeżeli(lub(czy.liczba(A1);czy.tekst(A1));1;2). Jaka wartość zostanie wpisana do komórki B1

  1. 1

  2. 2

  3. wartość pusta

 8. która z poniższych formuł musi mieć przed średnikiem numer wykonywanej funkcji

  1. =licz.jeżeli( ; )

  2. =jeżeli( ; ; )

  3. =lub( ; )

 9. Adres stały można wprowadzić za pomocą klawisza funkcyjnego

  1. F1

  2. F6

  3. F4

 10. W komórce A1 jest następująca formuła =oraz(B1>5;B1>10;B1>15;B1>20). Jaki wynik pojawi się w komórce A1, gdy do komórki B1 zostanie wpisana wartość 20

  1. 20

  2. prawda

  3. fałsz

 11. Która z formuł jest niepoprawnie napisana

  1. =licz.jezeli(A1:B10;”miasto”)

  2. =ileliczb(A1:B10)

  3. =suma(A1: B10)

 12. Kolejność argumentów w składzie formuły „jeżeli” jest następująca

  1. wartość jeżeli prawda, wartość jeżeli fałsz, test logiczny

  2. test logiczny, wartość jeżeli fałsz, wartość jeżeli prawda

  3. test logiczny, wartość jeżeli prawda, wartość jeżeli fałsz

 13. Jeżeli w zakresie A1:B10 nie będzie żadnej wartości, to wówczas która z formuł znajdujących się poza zakresem komórek źródłowych pokaże błąd

  1. =suma( )

  2. =ile.liczb( )

  3. =średnia( )

 14. W oznaczaniu pojedynczego, zwartego zakresu danych, któ®y obejmuje 3 i więcej komórek wykorzystuje się symbol

  1. średnik

  2. dwukropka

  3. apostrofu

 15. Bezpośrednio przed dodaniem sum pośrednich do bazy danych należy

  1. odpowiedni posortować dane

  2. zaznaczyć jedną z komórek w obszarze bazy danych

  3. rozwinąć menu „dane”, a następnie wybrać polecenie „sumy pośrednie”

 16. Bezpośrednio przed dodaniem autofiltra do bazy danych należy zawsze

  1. posortować dane

  2. zaznaczyć jedną z komórek w obszarze bazy danych

  3. zmienić format komórek na tekstowy

 17. na podstawie którego ze wzorów obliczamy liczby względne

  1. Wi=ni/n*100

  2. yt/yt-1*100

  3. xśr=Σxj/n

 18. Kwartyl trzeci to wartość cechy, któ®a dzieli badaną zbiorowość w proporcjach

  1. ¾ do ¼

  2. ¼ do ¾

  3. ½ do ½

 19. Która z miar bazuje na średniej arytmetycznej

  1. mediana

  2. średnie tempo zmian

  3. odchylenie standardowe

 20. Wartość średniej arytmetycznej jest zawsze

  1. większa od maksymalnej wartości cechy

  2. mniejsza od minimalnej wartości cechy

  3. mniejsza od minimalnej wartości cechy oraz większa od maksymalnej wartości cechy

 21. O asymetrii prawostronnej rozkładu jednomodalnego mówimy wówczas gdy

  1. wartość dominanty jest większa od wartości średniej arytmetycznej

  2. wartość średniej arytmetycznej jest większa od wartości dominanty

  3. wartość dominanty jest równa wartości średniej arytmetycznej

 22. Na podstawie indywidualnych (niepogrupowanych) danych, która zbiorowość jest skrajnie asymetryczna

  1. 1,2,1,3,1,2,1

  2. 3,2,1,2,3,2,1

  3. 3,1,3,1,3,1,2

 23. Zsumowana wartość absolutnych wahań sezonowych wyliczonych dla podokresów kwartalnych wynosi

  1. 400

  2. 100

  3. 0

 24. Korelacja ujemna występuje, gdy

  1. spadkowi wartości cechy x towarzyszy spadek wartości cechy y

  2. spadkowi wartości cechy x towarzyszy wzrost wartości cechy y

  3. wzrostowi wartości cechy x towarzyszy spadek wartości cechy y

 25. Proste indeksy jednopodstawowe powstają przez

  1. pomnożenie wartości w okresie badanym przez wartość w okresie przyjętym za podstawę porównań

  2. odjęcie od wartości w okresie badanym wartości w okresie przyjętym za podstawę porównań

  3. podzielenie wartości w okresie badanym przez wartość w okresie przyjętym za podstawę porównań

 26. Wartość korelacji współczynnika Pearsona lub Spearmana zawiera się

  1. od -1 do +1

  2. od 0 do +1

  3. w przypadku korelacji ujemnej od -1 do mniej niż 0

 27. Brak korelacji występuje wówczas gdy

  1. wzrostowi wartości cechy x towarzyszy wzrost wartości cechy y

  2. spadkowi wartości cechy x towarzyszy wzrost wartości cechy y

  3. wzrostowy wartości cechy x towarzyszy spadek wartości cechy y

 28. mediana różni się od średniej arytmetycznej tym, że

  1. można ją wyliczyć dla zbiorowości, w których warianty cechy są ujęte w przedziały klasowe, także gdy ostatni przedział klasowy jest otwarty i odpowiada mu duża liczebność

  2. jest miarą pozycyjną

  3. można nią charakteryzować rozkłady, które nie są rozkładami jednomodalnymi o umiarkowanej asymetrii

 29. Koncentracją nazywamy

  1. nierównomierny rizkład łączengo funduszu cechy pomiędzy poszczególne jednostki zbiorowości

  2. skupianie się poszczególnych wartości cechy wokół średniej

  3. przeciętne odchylenie wszytkich wartości cechy od średniej arytmetycznej

 30. W państwie A rozkład rocznych dochodów ludności kształtował soe następująco

 31. Dochód w tysiącach dolarów

  Liczba osób w milionach

  Łączny dochów osób w milionach

  Poniżej 5

  16

  64

  5-20

  7

  105

  20 i więcej

  1

  220

  Koncentracja dochodu wzrośnie, gdy

  1. wzrośnie liczba osób o dochodzie mniejszym niż 5, a łączny dochód tych osób nie zmieni się

  2. wzrośnie liczba osób o dochodzie 20 tysięcy dolarów i większym, a łączny dochód tych osób zmaleje

  3. zmaleje liczba osób o dochodzie 20 tysięcy dolarów i więcej, a łączny dochód tych osób wzrośnie

  1. Liczby względne różnią się od liczb absolutnych tym, że

   1. są wielkościami niemianowanymi, tj. nie wyrażają się w konkretnych jednostkach

   2. mogą powstać w drodze podzielenia przez siebie dwóch wartości

   3. nadają się do porównań różnych zbiorowości

  2. Otwarty przedzial klasowy

   1. można zamknąć, gdy jego liczebność wynosi więcej niż 5% całej zbiorowości

   2. można zamknąć gdy jego liczebność wynosi mniej niż 5% całej zbiorowości

   3. nie można zamknąć

  3. Produkcja arsenału nuklearnego w trzech państwach

  Państwa

  Średnia

  Odchylenie

  A

  10

  2

  B

  20

  2

  C

  15

  3

  Które państwo miało najmniejsze zróżnicowanie produkcji

  1. A

  2. A, C

  3. B

  1. Średnie tempo zmian jest miarą

   1. pozycyjną

   2. klasyczną

   3. dynamiki

  2. Mediana jest

   1. wskaźnikiem

   2. współczynnikiem

   3. średnią

  3. Wartość kurtozy mierzona standaryzowanym momentem czwartego rzędu będzie największa dla zbiorowości

   1. 1,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,5

   2. 1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5

   3. 1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,5,5

  4. Która z miar jest współczynnikiem zmienności

   1. V=S/x*100

   2. Wi=ni/n*100

   3. V=Q/Me*100

  5. Koncentracja Lorenza

   1. jest zupełna, gdy powierzchnia pola a=5000

   2. nie występuje, gdy powierzchnia pola a=0

   3. jest tym większa im większe jest pole a

  6. Orientacyjną liczbę przedziałów klasowych można obliczyć ze wzoru

   1. k=0x01 graphic

   2. ?

   3. ?

  7. Odchylenie standardowe wyliczone dla określonej zbiorowości statystycznej jest z reguły

   1. mniejsze od średniej arytmetycznej wyliczonej dla tej zbiorowości

   2. większe od średniej arytmetycznej wyliczonej dla tej zbiorowości

   3. takie samo jak średnia arytmetyczna wyliczona dla tej zbiorowości

  8. który z przedstawionych szeregów statystycznych jest szeregiem strukturalnym

   1. A

   2. X

    0

    1

    2

    3

    N

    200

    400

    500

    300

     1. B

     2. X

      0-2

      2-4

      4-6

      6-8

      N

      200

      400

      500

      300

       1. C

       2. 1970

        1975

        1980

        1985

        1990

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        1. W tablicy statystycznej znak kropki oznacza, że

         1. zjawisko nie występuje

         2. wypełnienie niemożliwe z uwagi na układ tablicy

         3. występuje w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone w tabeli

        2. Początki statystyki międzynarodowej należy łączyć z datą

         1. 1815

         2. 1848

         3. 1854

        3. Ojcem statystyki i demografii jest

         1. Grant (chyba jednak trochę inaczej się pisze)

         2. Malthaus

         3. Smith

        4. Pięć państw pewnego regionu otrzymało od dwóch międzynarodowych organizacji noty

        5. Organizacja

         Noty

         A

         B

         C

         D

         E

         I

         6

         2

         8

         10

         4

         II

         8

         10

         6

         2

         9

         Pomiędzy tymi ocenami

         1. zachodzi dodatnia korelacja

         2. zachodzi ujemna korelacja

         3. nie zachodzi korelacja

         1. Mediana to wartość cechy

          1. najczęściej występującej w badanej zbiorowości

          2. dzieląca badaną zbiorowość na dwie różne części

          3. dzieląca badaną zbiorowość na dwie połowy

         2. Wskaż prawidłową wartość mediany dla następujących indywidualnych danych: 1,3,4,1

          1. 3,5

          2. 1

          3. 2

         3. Średnia arytmetyczną obliczamy dla rozkładów

          1. wielomodalnych

          2. skrajnie asymetrycznych

          3. siodłowych

         4. Zbiorowość statystyczna to zbiór wielu

          1. podobnych ale nie identycznych jednostek

          2. identycznych jednostek

          3. niepodobnych jednostek

         5. Indeksem prostym nazywamy

          1. stosunek dwóch nierównorzędnych statystycznie wartości

          2. stosunek dwóch równorzędnych statystycznie wartości

          3. stosunek części zbiorowości do całej zbiorowości

         6. Przy obliczaniu liczb strukturalnych stosuje się wzór Wi=ni/n*C. Który z elementów tego wzoru powinien mieć adres stały

          1. ni

          2. n

          3. C

         7. Dominantę można obliczyć dla

          1. rozkładów jednomodalnych

          2. rozkładów posiadających wyraźnie zarysowany ośrodek dominujący

          3. danych pogrupowanych w przedziały klasowe o ile brane pod uwagę przedziały mają jednakową rozpiętość

         8. Przy obliczaniu przyrostów łańcuchowych stosujemy następujący wzór yt-yt-1/yt-1. Który z elementów tego wzoru powinien mieć adres stały

          1. yt

          2. yt-1

          3. ?

         9. W obliczaniu współczynników przyjmujemy tym mniejszą stałą C im

          1. większe są strumienie w stosunku do zasobu

          2. mniejsze są strumienie w stosunku do zasobu

          3. części zbiorowości są mniejsze w stosunku do całej zbiorowości

         10. Pewne dane są pogrupowane według następujących przedziałów klasowych: 0-9, 10-19, 20-29 itp. Rozpiętość tych przedziałów wynosi

          1. 1

          2. 9

          3. 11


         Pobierz dokument
         test.probny.ze.statystyki.doc
         Rozmiar 44 KB

         Wyszukiwarka

         Podobne podstrony:
         Test z egzaminu ze statystyki, WSFIZ pawia
         Test z egzaminu ze statystyki, zachomikowane New Adult etc
         Test 1 Metodologia ze statystyką (1)
         Test 1 Metodologia ze statystyką
         Test ze statystyki z zima 2007 grupa A[1], 1)
         Test ze statystyki 2007 (z wykładu), 1)
         Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie
         Test ze statystyki 2007 zima grupa b, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
         Metodologia ze statystyką - Test - Sędek, Statystyka i metodologia(1)
         Przyk-adowe zadania na egzamin ze statystyki, ekonomia, 2 rok, statystyki test
         Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie
         test ze statystyki indukcyjnej[2], To jest wersja html pliku http://www
         Test ze statystyki
         Test ze statystyki zima 2007 grupa A, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)

         więcej podobnych podstron