Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne

Pobierz dokument
pytania.finanse.publiczn.2010.2011.dla.ii.roku.doc
Rozmiar 45 KB

PYTANIA NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH

I STOPIEŃ - II rok

1) Czym są finanse publiczne - co obejmują?

2) System budżetowy - czym jest, na czym polega oraz jakie narzędzia zalicza się do systemu budżetowego (NIP) ?

3) System budżetowy w Polsce po 1 stycznia 1999 roku

4) Decentralizacja - pojęcie i jej główne filary

5) Co oznacza jawność gospodarowania środkami publicznymi (jakie art. Ustawy o finansach publicznych traktują o jawności finansów publicznych?)

6) Pojęcie potrzeb i ich klasyfikacja.

7) Różnica pomiędzy potrzebami podstawowymi a potrzebami wyższego rzędu (wyjaśnić-przykład)- kwestia ich rangi znaczeniowej.

8) Dobra prywatne i dobra publiczne - ujęcie terminologiczne-przykłady.

9) Dlaczego, w przypadku dóbr publicznych możemy mówić o dwóch rodzajach dóbr jakie są dostarczane przez państwo?

10) Popyt i podaż dóbr prywatnych.

11) Popyt i podaż dóbr publicznych.

12) Na czym polega zasada wyłączenia? W odniesieniu, do jakich dóbr ta zasada ma zastosowanie i dlaczego?

13) O czym informuje struktura przedmiotowa Sektora Publicznego?

14) O czym informuje struktura podmiotowa Sektora publicznego?

15) Jakie podmioty, (zgodnie z art. 5 Ustawy o finansach publicznych) zalicza sie do sektora finansów publicznych

16) Budżet państwa i jego cechy.

17) Podatek i jego cechy

18) Co oznacza przestrzeganie zasady jawności w praktyce w odniesieniu do budżetu państwa?

19) Ustawy regulujące kwestie finansów publicznych szczebla państwowego i regionalnego.

20) Podatki stanowiące dochody budżetu państwa - podatki centralne

21) Podatki stanowiące dochody jst - gminy - podatki lokalne

22) Zasady reformy podatkowej w Polsce

23) Jednostka budżetowa - cechy charakterystyczne.

24) Zakład budżetowy - cechy charakterystyczne.

25) Gospodarstwo pomocnicze - cechy charakterystyczne.

26) Podstawy prawne funkcjonowania sektora finansów publicznych - od 1991 do chwili obecnej (akty prawne regulujące te kwestie).

27) Czym jest nota budżetowa?

28) Jaki rozdział oraz jakie artykuły Konstytucji RP odnoszą się do zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego ?

29) Jaki rozdział oraz jakie artykuły Konstytucji RP odnoszą się do zasad funkcjonowania finansów publicznych?

30) Czym są środki publiczne - jak je można klasyfikować?

31) Czym są dochody publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych?

32) O jakie środki publiczne chodzi w ustawie o finansach publicznych w części nazwanej: „Środki pochodzące z budżetu UE”?

33) Co obejmuje układ podmiotowy finansów publicznych?

34) Co obejmuje układ prawny finansów publicznych?

35) Co obejmuje układ instrumentalny finansów publicznych?

36) Co obejmuje układ instytucjonalny finansów publicznych?

37) Jaki akt prawny reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny budżetowej?

38) Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej i jakie działania można uznać za takie naruszenie?

39) Jakie możliwe kary wymienia się w ramach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej?

40) Jakie organy orzekają w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w I i II Instancji)?

41) Klasyfikacja dochodów budżetowych w Polsce (podział ogólny i udział % dochodów po wejściu Polski do UE).

42) Dlaczego państwo zgłasza popyt na pieniądz? Z czego to wynika? i jaka jest polityka państwa w tym zakresie?

43) Istota wydatków budżetowych.

44) Klasyfikacja wydatków budżetowych z punktu widzenia przeznaczenia.

45) Klasyfikacja wydatków budżetowych - wydatki zdeterminowane i wydatki elastyczne (udział %, rodzaje wydatków zaliczanych do obu grup, co jest podstawa do zaliczania określonych rodzajów wydatków do danej grupy)?

46) Salda budżetu państwa. Z których z wymienionych sald mamy do czynienia w Polsce? z czego wynika taka sytuacja?

47) Deficyt budżetowy - pojęcie i przyczyny.

48) Deficyt budżetowy - pojęcie i skutki.

49) Deficyt budżetowy - pojęcie, tendencja w ostatnich latach, a wymóg Traktatu z Maastricht.

50) Deficyt budżetowy - pojęcie i źródła finansowania deficytu w Polsce. Tendencje zmian w źródłach finansowania deficytu budżetowego w Polsce po 1989 roku.

51) Co oznacza stwierdzenie, iż dany kraj wpada w "pułapkę zadłużenia" z czego to wynika?

52) Dług publiczny pojęcie i rodzaje długu.

53) Dług publiczny - pojęcie i struktura długu - wymóg Trakatatu z Maastricht a wielkość długu w Polsce.

54) Przyczyny długu publicznego.

55) Dług publiczny - procedury ostrożnościowe i sanacyjne w Ustawie o finansach publicznych.

56) Pojęcie procedury budżetowej. Jakie etapy zawiera w sobie procedura budżetowa?

57) Uchwalanie budżetu państwa. Procesy podczas projektowania budżetu. Zasady i terminy (zgodnie z ustawą Konstytucja RP).

58) Wykonywanie budżetu - pojęcie oraz organy występujące podczas wykonywania budżetu?

59) Kontrola wykonania budżetu - podmioty i terminy.

60) Czym jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem takiej dyscypliny?

61) Przyczyny występowania sektora publicznego w gospodarce.

62) Czym są zadania publiczne, jakie rodzaje zadań realizuje sektor publiczny?

63) Etapy postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

64) Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

65) Wymień segmenty sektora finansów publicznych i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.

66) Fundusze Celowe - rodzaje główne źródła finansowania

67) FUS - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

68) Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce - od kiedy nowy system emerytalny i jakie są główne jego zasady działania

69) FER - Fundusz Emerytalno - Rentowy - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

70) FRD - Fundusz Rezerwy Demograficznej - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

71) KRUS - zasady funkcjonowania

72) FP - Fundusz Pracy - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

73) PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

74) NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia (versus Kasy Chorych)

75) FPR - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji - pojęcie, przychody, główne kierunki wydatkowania środków

76) Polityka budżetowa - pojęcie i rodzaje, główne instrumenty

77) Polityka budżetowa pasywna - pojęcie i główne instrumenty

78) Polityka budżetowa aktywna - pojęcie i główne instrumenty

79) Polityka budżetowa ekspansywna - pojęcie i główne instrumenty

80) Polityka budżetowa restrykcyjna - pojęcie i główne instrumenty


Pobierz dokument
pytania.finanse.publiczn.2010.2011.dla.ii.roku.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Quiz 2 (II wersja), Studia, III semestr, Finanse publiczne
Quizy (II wersja), Studia, III semestr, Finanse publiczne
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
II faza oporność 2010 2011 dla studentów
Pytania do egzaminu praktycznego dla II roku (1)(1), st. Rehabilitacja Testy
sieci dla II roku
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
Kolokwium II rok 2010-2011, Stomatologia, II rok, biochemia, giełdy
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
Finanse publiczne - opracowane pytania, Studia, III semestr, Finanse publiczne
pytania które pojawiły się na egzaminach w zeszłym roku, studia, rok I i II, geo
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
materiały dla II roku

więcej podobnych podstron