Wiosna tuz, Różności dla nauczyciela, scenariusze

Pobierz dokument
wiosna.tuz.roznosci.dla.nauczyciela.doc
Rozmiar 44 KB

Konspekt zajęć zintegrowanych

Temat bloku: Wiosna tuż, tuż.

Temat dnia: List do bocianów.

Temat: Wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzą-

cych w przyrodzie wiosną. Rozpoznawanie gło-

sów ptaków. Uzupełnianie tekstu listu zwrotami

grzecznościowymi.

Cele operacyjne:

Uczeń

-umie czytać głośno, płynnie, zwracając uwagę na znaki

przystankowe wiersz „List do jaskółki”

-umie wypowiadać skojarzenia dotyczące wyrazu „ptak”,

„śpiew ptaka”

-umie wypowiadać się na temat zmian zachodzących w przy-

rodzie wiosną

-wyszukuje w tekście elementy listu

-zna charakterystyczne cechy listu

-zna pisownię zwrotów grzecznościowych w listach

-potrafi słuchać poleceń nauczyciela

-wie, że rzeczowniki i czasowniki mogą występować w licz-

-bie pojedynczej i mnogiej

-dostrzega związek przylotu ptaków z nadejściem wiosny

-potrafi rozpoznać na ilustracji: kukułkę, jaskółkę, bociana,

skowronka

-dostrzega związek między nagraniami magnetofonowymi, a

ilustracją

Metody:

-słowna (pogadanka, praca z tekstem, rozmowa, meto-

da Graffiti)

-praktycznego działania

-„burza mózgów”

-czynnościowa

Formy pracy:

-zbiorowa

-indywidualna

-indywidualna zróżnicowana

-grupowa

Środki dydaktyczne:

Podręcznik str. 3

-ilustracje i podpisy ptaków

-karty z tekstem listu od częściowego uzupełnienia

Przebieg zajęcia

Tok lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

Powitanie

gości

Witają

Na poprzednich zajęciach mówiliśmy o roślinach (kwiatach), które zwiastują nadejście wiosny. Mówili- śmy też o zmianach w wiosennej pogodzie.

Wysłuchanie nagrania głosów ptaków z kasety magnetofonowej

Co słyszeliście nagrane na kasetę

Z czym kojarzy się wam nazwa ptak, śpiew ptaka.

Głosy różnych ptaków.

Dzieci wymieniają różne skojarzenia

Powtórne wy- słuchanie głosu ptaków i naśla-

dowanie ich.

Dzieci z kręgu wracają na swoje miejsca naśladując śpiew ptaków.

Wypowiedzi na temat ilustracji.

Kto z was potrafi rozpoznać i nazwać ptaki przedstawione na ilustracjach?

Głosy, których wiosen-nych ptaków słyszeliście na kasecie?

Dzieci rozpoznają ptaki i przypinają karteczki z ich nazwami pod ilustracjami

Skowronka, jaskółki, kukułki.

Ilustracje ptaków znajdują się na tablicy, a podpisy na stoliku.

N-el zwraca uwagę na trudności pi-sowni tych wyrazów

Sprawdzenie pracy domowej

Przypomnijcie, co trzeba było zrobić w domu?

Trzeba było przeczytać wiersz

,,List do jaskółek”

Wybrani uczniowie głośno czy-tają wiersz.

Uczniowie otwierają podręczniki na str.3

N-el zwraca uwagę na poprawność czytania

Wypowiedzi na temat wiersza.

Kto napisał ten wiersz?

Do kogo zwraca się

autorka?

W jaki sposób?

Co przypomina ten wiersz swoją budową i wyrażeniami?

Do czego jest podobny? Co na to wskazuje?

Który fragment wiersza jest najpiękniejszy?

Autorka już zaprosiła jaskółki, aby wracały do swoich gniazd, my może napiszemy list do innych ptaków, które wracają do nas wiosną.

Helena Bechlerowa.

Do jaskółek.

Kochane jaskółeczki

Wiersz ten podobny jest do listu

Początek wiersza, zwrot do jaskółek ,,kochane jaskółeczki

Dzieci wskazują różne fragmenty i uzasadniają swoje

wybory.”

Uczniowie wymieniają różne ptaki i ustalają, że list napiszą do bocianów.

Uczniowie wyszukują zwrot.

Uzupełnianie tekstu listu zwrotami grzecznościowymi

Proszę samodzielnie uzupełnić tekst listu, który napisały dzieci do bocianów

Praca indywidualna zróżnicowana

Uczniowie uzupełniają treść listu. Samodzielnie piszą nagłówek i podpis.

Sprawdzenie wykonanej pracy.

Odczytanie wykonanej pracy, porównanie z tekstem listu na tablicy

Podkreślcie w tekście listu kilka rzeczowni-ków i czasowników

Wykonajcie w grupach zadanie przedstawione na karcie .

Uczniowie dokonują autokorekty uzupełnione-go tekstu.

Podkreślają.

Uczniowie wyszukują np. czasowniki w liczbie pojedynczej i przekształca-ją je na czasowniki w licz-bie mnogiej.

Wybrani uczniowie podkreślają na wzorze.

Praca zróżnicowana w grupach.

N-el sprawdza poprawność wy-konania zadania.

Powtórne odczy-tanie tekstu listu.

Odczytajcie pięknie list, aby bociany chcia-ły wrócić już do nas.

Czytają

N-el chwali uczniów za piękne czytanie i przyczepia na tablicy ilustrację bociana szykującego się do przylotu.

Zadanie pracy domowej.

Wklej list do zeszytu.

Zastanów się, czy ten list może być napisany tylko w liczbie poje-dynczej lub w liczbie mnogiej.


Pobierz dokument
wiosna.tuz.roznosci.dla.nauczyciela.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Naszym mamom, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Zajęcia integracyjno- łąka, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Wielkanoc, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Praca na lekcjach, Różności, Dla nauczycieli
Kodeks etyki oceniania ucznia, Różności dla nauczyciela
Rozkład materiału, Różności, Dla nauczycieli
narkotyki dla zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze, tematy dla rodziców
Rozkład materiał to dopiero1, Różności, Dla nauczycieli
Bajka dla nauczycieli, scenariusze, różne(1)
Praca na lekcjach, Różności, Dla nauczycieli
pzk scenariusz szkolenia dla nauczycieli, FILOLOGIA POLSKA, projekty
Przykładowe scenariusze zajęć terapeutycznych, pomoce dla NAUCZYCIELI
tick tick tick, dla nauczyciela, konspekty, scenariusze
oswiatowiec pl publikacje nauczycieli SCENARIUSZ DLA PROWADZĄCYCH SZKOLNĄ IMPREZĘ,FESTIWAL,KONKURS
Plan warsztatu dla nauczycieli - praca z dzieckiem z ADHD, Scenariusze zajęć

więcej podobnych podstron