Prawa człowiek 1a, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka

Pobierz dokument
prawa.czlowiek.1a.administracja.notatki.wspol.doc
Rozmiar 97 KB

DEFINICJA PRAW CZŁOWIEKA - Prawa człowieka to te wolności, środki ochrony, oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami wszyscy ludzie powinni móc się domagać od społeczeństwa (państwa) w których żyją.

GŁÓWNE ELEMENTY PRAWNICZE KONCEPCJI PRAWA CZŁOWIEKA:

PODZIAŁ PRAW CZŁOWIEKA:

WOLNOŚCI - to obszary życia jednostki, w które władza (państwo) nie powinno ingerować,

PRAWA - to konkretne świadczenia i środki ochrony, które władza (państwo) powinno zapewnić jednostce,

WARUNKI OGRANICZENIA PRAW CZŁOWIEKA -

OKOLICZNOŚCI DOPUSZCZAJĄCE INGERENCJĘ WŁADZY W PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA -

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE W ZAKRESIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Międzynarodowy Pakr Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - ONZ16.12.1966r.

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRAW CZŁOWIEKA

Rada Europy Londyn 1949r. - Pałac Europy w Strasburgu (Francja)

+ znać zasady państwa prawa,

+ zagwarantować każdej osobie prawa człowieka i podstawowe wolności

GŁÓWNE CELE RADY EUROPY:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY EUROPY:

POLSKA JEST CZŁONKIEM RADY EUROPY OD 26,11,1991r.

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI -

POLSKA OD 19,01,1993R. JEST STRONĄ KONWENCJI

OD 01,05,1993R. - UZNAŁA KOMPETANCJE EUROPEJSKIEJ KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAWA CZŁOWIEKA - także w zakresie skarg indywidualnych.

PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

PRAWA A WOLNOŚĆ

Prawo - przysługujące jednostce po stronie państwa oznacza obowiązek działania na rzecz tej jednostki,

Wolność jednostki - rozumiane jest jako obowiązek państwa do powstrzymywania się od działania

Jeżeli mam prawo - to obowiązkiem władzy jest coś dla mnie zrobić,

Jeśli mam wolność - to państwo ma się wstrzymać,

GRUPY PRAW CZŁOWIEKA

1.Prawa materialne - to konkretne prawa i wolności przysługujące człowiekowi np. prawo do życia, do wolności

2.Prawa proceduralne - to dostępne człowiekowi mechanizmy, procedury i instytucje pozwalające egzekwować od państwa przestrzeganie przysługujących nam praw i obowiązków, np. prawo do petycji, do sądu.

OGRANICZENIE PRAW CZŁOWIEKA - w większości praw materialnych to prawa rzeczowe,

SYSTEM MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA -

1.System uniwersalny, związany w ONZ - Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, dokumenty wyspecjalizowane.

2.System Europejski, związany z Radą Europy - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejska Karta Specjalna, dokumenty wyspecjalizowane,

3.Systemy regionalne - Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, Amerykańska karta Praw człowieka, Arabska karta Praw Człowieka.

PRAWA CZŁOWIEKA A POLICJA

Płaszczyzny wzajemnych powiązań -

Bez współistnienia tych trzech elementów nie wydaje się, aby możliwe było zapewnienie realnego powiązania praw człowieka z działalnością Policji,

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA -

 1. Mechanizm Kontrolny EKPC obejmuje:

 1. Przesłanki dopuszczalności skargi -

 1. Schemat postępowania przed trybunałem -

WYBRANE ARTYKUŁY Z KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA A POLICJA

 1. Prawo do życia - ART.- 2

DEFINICJA PRAW CZŁOWIEKA - Prawa człowieka to te wolności, środki ochrony, oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami wszyscy ludzie powinni móc się domagać od społeczeństwa (państwa) w których żyją.

GŁÓWNE ELEMENTY PRAWNICZE KONCEPCJI PRAWA CZŁOWIEKA:

PODZIAŁ PRAW CZŁOWIEKA:

WOLNOŚCI - to obszary życia jednostki, w które władza (państwo) nie powinno ingerować,

PRAWA - to konkretne świadczenia i środki ochrony, które władza (państwo) powinno zapewnić jednostce,

WARUNKI OGRANICZENIA PRAW CZŁOWIEKA -

OKOLICZNOŚCI DOPUSZCZAJĄCE INGERENCJĘ WŁADZY W PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA -

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE W ZAKRESIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Międzynarodowy Pakr Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - ONZ16.12.1966r.

ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRAW CZŁOWIEKA

Rada Europy Londyn 1949r. - Pałac Europy w Strasburgu (Francja)

+ znać zasady państwa prawa,

+ zagwarantować każdej osobie prawa człowieka i podstawowe wolności

GŁÓWNE CELE RADY EUROPY:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY EUROPY:

POLSKA JEST CZŁONKIEM RADY EUROPY OD 26,11,1991r.

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI -

POLSKA OD 19,01,1993R. JEST STRONĄ KONWENCJI

OD 01,05,1993R. - UZNAŁA KOMPETANCJE EUROPEJSKIEJ KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAWA CZŁOWIEKA - także w zakresie skarg indywidualnych.

PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

PRAWA A WOLNOŚĆ

Prawo - przysługujące jednostce po stronie państwa oznacza obowiązek działania na rzecz tej jednostki,

Wolność jednostki - rozumiane jest jako obowiązek państwa do powstrzymywania się od działania

Jeżeli mam prawo - to obowiązkiem władzy jest coś dla mnie zrobić,

Jeśli mam wolność - to państwo ma się wstrzymać,

GRUPY PRAW CZŁOWIEKA

1.Prawa materialne - to konkretne prawa i wolności przysługujące człowiekowi np. prawo do życia, do wolności

2.Prawa proceduralne - to dostępne człowiekowi mechanizmy, procedury i instytucje pozwalające egzekwować od państwa przestrzeganie przysługujących nam praw i obowiązków, np. prawo do petycji, do sądu.

OGRANICZENIE PRAW CZŁOWIEKA - w większości praw materialnych to prawa rzeczowe,

SYSTEM MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA -

1.System uniwersalny, związany w ONZ - Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, dokumenty wyspecjalizowane.

2.System Europejski, związany z Radą Europy - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejska Karta Specjalna, dokumenty wyspecjalizowane,

3.Systemy regionalne - Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, Amerykańska karta Praw człowieka, Arabska karta Praw Człowieka.

PRAWA CZŁOWIEKA A POLICJA

Płaszczyzny wzajemnych powiązań -

Bez współistnienia tych trzech elementów nie wydaje się, aby możliwe było zapewnienie realnego powiązania praw człowieka z działalnością Policji,

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA -

 1. Mechanizm Kontrolny EKPC obejmuje:

 1. Przesłanki dopuszczalności skargi -

 1. Schemat postępowania przed trybunałem -

WYBRANE ARTYKUŁY Z KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA A POLICJA

 1. Prawo do życia - ART.- 2

5. PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO (ART. 8) Europejskiej Konwencji Praw człowieka.

 1. WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ I STOWARZYSZANIA SIĘ 9ART.11) Europejskiej Konwencji Praw człowieka.

Na członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowych można nakładać zgodnie z prawem ograniczone korzystanie z tego prawa.

DEKLARACJA O POLICJI - RADA EUROPY 08,05,1979R.

A - etyka zawodowa

B - Status Policji,

C - wojna i inne rodzaje stanu wyjątkowego, okupacje kraju przez siłę obcą,

Część A i B odnoszą się do wszystkich osób i służb sprawujących funkcje policyjne. Poza Policją zalicza się do nich:

Część C ma zastosowanie jedynie do policji cywilnej (z wyłączeniem policji wojskowej)

DEKLARACJE O POLICJI

Wojna i inne rodzaje stanu wyjątkowego, okupacje kraju przez inną obcję.

KODEKS POSTĘPOWANIA FUNKCJONARIUSZY PORZĄDKU PRAWNEGO REZOLUCJA 34/169 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1979R.

Art.1 Funkcjonariusze porządku prawnego wykonują swoje obowiązki wynikające z ustaw, służąc społeczeństwu i chroniąc wszystkich ludzi przed czynami bezprawnymi, zgodnie z wymaganym w tym zawodzie wysokim poczuciem odpowiedzialności.

Art.2 Funkcjonariusze porządku prawnego w toku wykonywania swych obowiązków szanują i chronią godność wszystkich ludzi oraz przestrzegają ich praw i dbają o nie.

Art. 3 Funkcjonariusze porządku prawnego mogą użyć siły wyłącznie w wypadku absolutnej konieczności i tylko w granicach niezbędnych do wypełniania swego obowiązku.

- Protokół 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1983r.)

 1. Zakaz tortur (ART. 3)

 1. PRAWO DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO (ART.5) Konwencja o Ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności.

 1. PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO - (ART. 6) Europejskiej Konwencji Praw człowieka

korzystanie z bezpłatnej pomocy, jeżeli nie rozumie się języka używanego w sądzie lub nie mówi się tym językiem,

5. PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO (ART. 8) Europejskiej Konwencji Praw człowieka.

 1. WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ I STOWARZYSZANIA SIĘ 9ART.11) Europejskiej Konwencji Praw człowieka.

Na członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowych można nakładać zgodnie z prawem ograniczone korzystanie z tego prawa.

DEKLARACJA O POLICJI - RADA EUROPY 08,05,1979R.

A - etyka zawodowa

B - Status Policji,

C - wojna i inne rodzaje stanu wyjątkowego, okupacje kraju przez siłę obcą,

Część A i B odnoszą się do wszystkich osób i służb sprawujących funkcje policyjne. Poza Policją zalicza się do nich:

Część C ma zastosowanie jedynie do policji cywilnej (z wyłączeniem policji wojskowej)

DEKLARACJE O POLICJI

Wojna i inne rodzaje stanu wyjątkowego, okupacje kraju przez inną obcję.

KODEKS POSTĘPOWANIA FUNKCJONARIUSZY PORZĄDKU PRAWNEGO REZOLUCJA 34/169 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1979R.

Art.1 Funkcjonariusze porządku prawnego wykonują swoje obowiązki wynikające z ustaw, służąc społeczeństwu i chroniąc wszystkich ludzi przed czynami bezprawnymi, zgodnie z wymaganym w tym zawodzie wysokim poczuciem odpowiedzialności.

Art.2 Funkcjonariusze porządku prawnego w toku wykonywania swych obowiązków szanują i chronią godność wszystkich ludzi oraz przestrzegają ich praw i dbają o nie.

Art. 3 Funkcjonariusze porządku prawnego mogą użyć siły wyłącznie w wypadku absolutnej konieczności i tylko w granicach niezbędnych do wypełniania swego obowiązku.

- Protokół 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1983r.)

 1. Zakaz tortur (ART. 3)

 1. PRAWO DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO (ART.5) Konwencja o Ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności.

 1. PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO - (ART. 6) Europejskiej Konwencji Praw człowieka


Pobierz dokument
prawa.czlowiek.1a.administracja.notatki.wspol.doc
Rozmiar 97 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawa.cz owieka. skrypt. egzamin, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochr
PRAWA CZŁOWIEKA czytanie, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw
KSOP 22.03.2009, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowiek
Wykład 24.11.2012 prawo międzynarodowe, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne
Temat 5 (2), Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka
Prawo Międzynarodowe (2), Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw
Miedzynarodowe test, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw czło
Prawo Międzynarodowe1wydruk, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona p
pmp ściąga, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka
P R A W O Międzynar.Publ, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochron
Âci-ga pmp, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka
Prawo Międzynarodowe Jacka, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona pr
pmp sciaga[1] moja, Administracja-notatki WSPol, prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człow

więcej podobnych podstron