Metodologia badań społecznych - wykład 4, Metodologia nauk społecznych

Pobierz dokument
metodologia.badan.spolecznych.wyklad.4.doc
Rozmiar 58 KB

METODOLOGIA - WYKŁAD 4 - 26.X.2010r.

FILOZOFIA POZYTYWIZMU JAKO ŹRÓDŁO OCENY JAKOŚCI WIEDZY (NAUKOWEJ)

Stanowisko to głosi „jakiego rodzaju treści zawarte w naszych wypowiedziach o świecie zasługują na miano wiedzy oraz podaje normy pozwalające odróżniać to, co stanowi przedmiot możliwego pytania od tego o co pytać rozsądnie niepodobna” L. Kołakowski

STADIA ROZWOJU LUDZKOŚCI WEDŁUG AUGUSTA COMTE(I POŁ XIX w.)

Nauka - ma gromadzić fakty i ustalać istniejące pomiędzy nimi związków i szukanie praw powszechnych.

Założenie determinizm - przekonanie, że zdarzenia występujące w świecie nie są przypadkowe, przebiegają zgodnie z regułami.

Nauka ma dostarczać wiedzy pozytywnej , tzn. takiej wiedzy, która umożliwia przewidywanie przyszłych faktów. Ma służyć wyjaśnieniu toczących się zdarzeń, a także przewidywaniu zdarzeń przyszłych.

REGUŁY, KTÓRYCH NALEŻY SIĘ TRZYMAĆ, ABY ZADAWAĆ SENSOWNE PYTANIA (stworzone przez pozytywistów)

Oceny i normy:

KONSEKWENCJE POZYTYWIZMU W NAUKACH SPOŁECZNYCH

KONSEKWENCJE DOTYCZĄCE POZNAJĄCEGO PODMIOTU, CZYLI BADACZA

STRUKTURA PROCESU POZNAWCZEGO

  1. Określenie empirycznych warunków posługiwania się zmiennymi, czyli przyjęcie wskaźników

  2. Wskazanie operacji, których wykonanie pozwala zidentyfikować daną zmienną.

FALSYFIKACJONIZM JAKO KONCEPCJA TWORZENIA WIEDZY(Carl Popper)

KRYTYKA INDUKCJI (Popper)

PODSUMOWNIE KRYTYKI INDUKCJONIZMU PRZEZ POPPERA

HIPOTETYCZNO - DEDUKCYJNY MODEL BADAWCZY

LOGICZNY STATUS WERYFIKACJI I FALSYFIKACJI

Przesłanka: nie-czarny kruk został zaobserwowany w miejscu X i czasie T

Wniosek: nie wszystkie kruki są czarne

Przesłanka jest falsyfikatorem twierdzenia ogólnego „wszystkie kruki są czarne”.

Logika wypowiada się jedynie o relacjach między zdaniami; nie wypowiada się o prawdziwości lub fałszywości przesłanek.

Logicznie poprawne jest wnioskowanie:

Wszystkie koty maja 5 nóg

Pussy jest moim kotem

Pussy ma 5 nóg

Poprawne logicznie zdanie nie musi być zgodne z empirycznym stanem rzeczy!

Logiczne implikacje:

  1. Jeśli ludzie zjedzą cyjanek to umierają.

  2. Jeśli Afrykanie zjedzą cyjanek to umierają.

  3. Jeśli studenci zjedzą cyjanek to umierają, itd.

Hipotezy powinny mieć charakter deterministyczno-nomologiczny.

LOGICZNA STRUKTURA FALSYFIKACJI

  1. Sformułowanie nomologicznej hipotezy: „Jeśli ludzie…”

  2. Logiczna transformacja w zdanie postaci „X nie istnieje”

„Nie istnieją ludzie, którzy po zjedzeniu cyjanku nie umierają”

  1. Próba falsyfikacji - poszukiwanie sytuacji, która jest niezgodna z powyższym zdaniem

Zdania bazowe(opisują konkretną sytuację w konkretnej przestrzeni i czasie): Jan i Janina Kowalska zjedli cyjanek i żyją.

  1. Odrzucenie hipotezy nomologicznej

Falsyfikacja - odrzucenie hipotezy - a pośrednio teorii, z której została wyprowadzona - w wyniku jej konfrontacji ze zdaniem bazowym.(etap procesu badawczego)

Zasada falsyfikacji określa też zasadę przyrostu wiedzy - systematyczne eliminowanie błędnych wypowiedzi poprzez empiryczne falsyfikacje.

Falsyfikowalność - kryterium demarkacji, pozwalające odróżnić wypowiedzi naukowe od nienaukowych. Tylko te można uznać za naukowe, co do których można określić okoliczności, w których okazałyby się fałszywe, innymi słowy okoliczności, których nie dopuszcza dana teoria.

KRYTYKA FALSYFIKACJONIZMU I MODELU HIPOTETYCZNO - DEDUKCYJNEGO

PODSUMOWANIE KONCEPJI POPPERA


Pobierz dokument
metodologia.badan.spolecznych.wyklad.4.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia badań społecznych - wykład 7, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 6, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 1, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 2, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 3, Metodologia nauk społecznych
Metodologia nauk spolecznych wyklad id 294758
Metodologia - wykład 5.12.2010 - dr Cyrański, Metodologia nauk społecznych
Metodologia nauk społecznych wykłady
metodologia nauk społecznych wykłady
Metodologia badan spolecznych - wyklady, Pedagogika
metodologia badań społecznych- wykłady Banaszak, pedagogika UAM I SUM, metodologia badań społecznych
Metodologia badan spolecznych wyklady id 294912
3.Metodologia bad 8.11 wykład, IV rok, Metodoogia badań społecznych- wykłady
logika odcinek 4 , Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (KUL) I stopień, Rok 1, semestr 2, Logika,
Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społeczny
Metodologia, metodologia-wyklady, Metodologia nauk społecznych 28
Metodologia, metodologia-wyklady, Metodologia nauk społecznych 28

więcej podobnych podstron